Nulägesbeskrivning 2017

Här finns en beskrivning av nuläget för hela kommunen. De flesta uppgifter är från 2017 och en del kan vara från tidigare årtal. Till nulägesbeskrivningen finns också flera underlag i form av kartor.

Syftet med beskrivningen

Nulägesbeskrivningen ska kortfattat visa den fysiska strukturen som finns i Luleå kommun och dagens användning av denna struktur. Detta för att vara ett underlag för att främja en ändamålsenlig användning av mark och vatten till bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Beskrivningen är en bilaga till översiktsplanen.

Beskrivningen redovisar:

 • Mönstret av bebyggelse, infrastruktur, andra anläggningar, grönområden och strukturbildande landskapselement
 • Hur vi idag använder strukturen
 • En analys av om användningen av strukturen gynnar en hållbar utveckling enligt Vision Luleå 2050 eller om den bör förändras

Nulägesbeskrivning 2017 Pdf, 2.9 MB.

Kartor

 • Bevarandeprogram odlingslandskapet
 • Biotopskyddsområden
 • Brukningsvärd jordbruksmark
 • Jordartskarta
 • Kommunala fastigheter
 • Kulturmiljö värdefulla vägar
 • Kulturmiljöprogrammet
 • Naturreservat
 • Naturvårdsplan
 • Nya kommunala naturreservat
 • Riksintresse MB 3:5 ren
 • Riksintresse MB 3:5 yrkesfiske
 • Riksintresse MB 3:6 friluftsliv
 • Riksintresse MB 3:6 kulturmiljövård
 • Riksintresse MB 3:6 naturvård
 • Riksintresse MB 3:8 flyg
 • Riksintresse MB 3:8 hamn
 • Riksintresse MB 3:8 järnväg
 • Riksintresse MB 3:8 vägnät
 • Riksintresse MB 3:9 totalförsvar
 • Riksintresse MB 4:1 Natura 2000
 • Riksintresse MB 4:2 Kustturism och friluftsliv
 • Riksintresse MB:5 yrkesfiske
 • Riktlinjer klimatanpassning
 • SCB tätortsområden
 • Skyddad natur
 • Skyddsvärd natur
 • Skyfallsanalys
 • Utvidgat strandskydd
 • Vatten statusklassning
 • Vattenskyddsområden
 • Verksamhetsområden
 • Våtmarksinventering


Sidan uppdaterades den 12 oktober 2021