Granskningsutlåtande

Förslaget till översiktsplan har efter samråd bearbetats och under hösten 2019 ställdes planen ut för granskning. Detta kungjordes den 7 oktober 2019. Under granskningstiden inkom totalt 27 skriftliga yttranden från myndigheter, intresseföreningar och organisationer samt privatpersoner.

Omarbetat och kompletterat förslag

I likhet med de synpunkter som inkom under samrådsskedet omfattar många av synpunkterna detaljeringsgraden samt otydlighet i både textdelar och mark- och vattenanvändningskartan.

Efter granskningen hösten 2019 har förslaget bearbetats och kompletterats med beskrivningar där det har uppfattats som otydligt. Under tiden som gått har också nya förutsättningar i samband med kommande stora etableringar i Luleå har tillfört ny kunskap och som har relevans för översiktsplanens långsiktiga mark- och vattenanvändning och påverkar därmed förslaget. Genom att hantera dessa ändrade förutsättningar tillsammans med övriga revideringar som skett efter granskning bedömer Luleå kommun att behov finns för en ny granskning. I dialog med Länsstyrelsen har Luleå kommun uppfattat att Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Medborgare, intressenter, myndigheter och andra behöver få möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på de ändringar som gjorts.

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021