Beslut och dokument

Här finns beslut om antagande och länsstyrelsens granskningsyttranden samt utlåtanden för översiktsplanens olika delar.

Översiktsplan 2021

Ur Fullmäktiges beslut att revidera ÖP 2017-05-22 §104:

 1. Kommunfullmäktige beslutar att Vision Luleå 2050 och Riktningar ska aktualiseras med mindre förändringar.
 2. De sex programmen till Vision Luleå 2050 (del av Luleå kommuns översiktsplan) ska revideras och sammanföras till ett dokument.
 3. Arbetet ska utgå från dagens innehåll så att dokumentets innehåll känns igen, behålls och kompletteras så långt är möjligt.
 4. Det reviderade programmet ska innehålla övergripande mål, principer och rekommendationer.
 5. Det reviderade programmet ska beskriva hur de övergripande målen ska nås genom styrsystem, uppföljning, rutiner, verktyg, dialog, samverkan, policies etc.
 6. Fördjupning för Kronan-området revideras med hänsyn till nya beslut.
 7. Fördjupning för Bensbyn aktualiseras och inarbetas.
 8. Kvalitet & samhällsutveckling får i uppdrag att leda arbetet fram till förslag till reviderat program (översiktsplan).
 9. Förvaltningar och kommunala bolag deltar i arbetet med att ta fram underlag och genom att ge förslag och synpunkter.
 10. Stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen deltar i arbetet med att digitalisera materialet och utveckla kartor.

Utvecklingsplan Råneå (KF 2018)

Ur Fullmäktiges beslut att anta UP Råneå 2018-02-26 §49:

 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Utvecklingsplan Råneå, en fördjupning av översiktsplanen.
 2. Åtgärderna i Utvecklingsplan Råneå ska inarbetas i strategisk plan och budget de kommande 20 åren samt i nämndernas verksamhetsplanering.

FÖP Bensbyn (KF 2016)

Ur Fullmäktiges beslut att anta FÖP Bensbyn 2016-01-25 §3:

Kommunfullmäktige beslutar att anta den fördjupade översiktsplanen för Bensbyn.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (KF 2013)

Ur fullmäktiges beslut att anta ÖP 2013 med tillägg (bland annat landsbygdsutveckling i strandnära läge) 2013-05-27 § 129:

Kommunfullmäktige beslutar att anta programmen till Vision Luleå 2050 inklusive tillägg och bilagor vilka tillsammans med redan beslutade Riktningar utgör kommunens översiktsplan.


Sidan uppdaterades den 22 juli 2022