Samråd: Ändring av detaljplan för del av Kronan, Kikaren, Bärmesen m.fl.

KLF2024-322

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2024-03-25 § 30 att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Kikaren 1, Bärmesen 1 och 2, Glidet 1 samt Skidåkaren 1 och 2.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bebyggelse på Bärmesen 2 genom att utöka Kv Kikaren. Vidare syftar detaljplanen även till att utöka Kv Glidet samt till att justera byggrätten på Kv Skidan så att den matchar givna bygglov.

Planförslaget innebär marken där Bärmesen 2 ligger kan bebyggas och att gällande högsta nockhöjd ökar från 12 till 15 meter dock även avståndet mellan blivande och befintlig bebyggelse ökar. Det innebär också att Kv Glidet kan utökas med större gård mot parken och att regleringarna på Kv Skidåkaren matchar givna bygglov.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Detta innebär att berörda sakägare ges tillfälle att lämna synpunkter på detaljplanen under ett samråd och på en granskningshandling. Efter samrådet respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande.

Här befinner vi oss i planprocessen


Detaljplanen visas för information och samråd från och med 2024-05-20 till 2024-06-12 på följande platser:

  • Luleå kommuns webbsida, www.lulea.se/planer
  • Infrastruktur- och serviceförvaltningen receptionen, Bangårdsgatan 12

Har ni inte möjlighet att ta del av informationen via webbsidan eller i någon av lokalerna så kan vi skicka utskrift till er (kostnader för utskrift kan tillkomma). Hör i så fall av er via telefon eller mail.

Synpunkter på detaljplanen skickas via e-post: detaljplan@lulea.se

Eller via post på adressen:
Luleå kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sektor Samhällsbyggnad & demokrati
Kontor Detaljplan
971 85 Luleå

Vi vill ha din skrivelse senast 12 juni 2024. Ange diarienummer KLF 2024/322 samt fullständigt namn och adress i skrivelsen

Handlingar

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 670.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt, Ruben Norén Selberg
ruben.noren.selberg@lulea.se

Planchef, Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024