Kvarnåskolan

Förslag till detaljplan för del av Niemisel, Niemisel 14:1.
SBF 2021/1096

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Niemisel, Niemisel 14:1. (2021-06-21 §134)

Planens huvudsakliga syfte är att ändra användning inom fastighet Niemisel 14:1 och del av Niemisel 6:100 för att möjliggöra försäljning av Niemisel 14:1 som främjar bygden och lokal utveckling. Planen avser att utgå både från de förutsättningar som planbeskrivningen kartlägger och att i samverkan med Samhällsutvecklingsenheten och genom dialog förstå platsens kontext ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv. Planen syftar till att inrymma en flexibilitet som är följsam till befintliga och framtida behov och förutsättningar och som kan stärka den lokala bygden på lång sikt. Då planområdet innefattar en plats med kulturhistorisk betydelse, vilket dess bebyggelsekomposition vittnar om, syftar planen till att behålla gårdsrummets form och karaktär samt att ge vägledning gällande arkitektoniska kvalitéer till framtida bygglovsärenden.

Fastigheten Niemisel 14:1 ägs av Luleå kommun och ska enligt beslut från Kommunstyrelsen utannonseras och säljas till den/de intressenter som kan uppvisa goda idéer som främjar bygden och utveckling lokalt. De som är intresserade av att förvärva fastigheten får anmäla sitt intresse och redovisa sina idéer för fastighetens fortsatta utveckling. För att möjliggöra försäljning behöver planområdets användning ändras. Idag har Niemisel 14:1 enligt gällande detaljplan (A397) användning [A], ”område för allmänt ändamål där kommun, landsting eller stat måste vara huvudman”.

Planområdet är ca 2 ha stort och ligger centralt beläget i Niemisel med närhet till busshållplats, lanthandel och en stor andel av bygdens bostadshus. Planområdet ligger vid den lokala trafiknoden där väg 365 och Niemiselsvägen korsar varandra, vilka leder till Boden, Morjärv, Råneå och Gunnarsbyn. Planförslaget ändrar markens användning till Bostäder [B], Skola [S] och Centrum [C]. Användningsbestämmelserna syftar till att säkerställa pågående användning (fristående förskola och föreningsverksamheter), samt att möjliggöra för bostäder på fastigheten som kan generera en långsiktig utveckling i bygden.

Här befinner vi oss i planprocessen

Planförslaget har visats för samråd från och med 2022-10-07 till och med 2022-10-28 och bearbetas inför granskning.

Planhandlingar

Samråd
Plankarta Pdf, 1.8 MB.
Planbeskrivning Pdf, 5.4 MB.

Utredningar som underlag
Statusutredning, Kvarnåskolan Niemisel (Tyréns, 2022) Pdf, 435.4 kB.
Arkitektoniska kvalitéer, Kvarnåskolan Niemisel (Tyréns, 2022) Pdf, 1.6 MB.
Omvandlingsskiss lägenheter, Kvarnåskolan (Tyréns, 2022) Pdf, 997.7 kB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Sofia Andersson
sofia.andersson@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter Information om hur vi hanterar dessa finns på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024