Laga kraft: Förslag till detaljplan för del av Sunderbyn 46:2 m.fl, Landbaserad fiskodling.

SBF 2021/888

Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Sunderbyn 46:2 m.fl, Landbaserad fiskodling. Planen huvudsakliga syfte är att möjliggöra etablering av verksamheten för odling och landbaserad fiskodling. Planen syftar även till att bevara befintliga naturvärden vid strandängarna. Parallellt med detaljplanen prövas verksamhet med landbaserad fiskodling i en miljötillståndsansökan. Tillståndsprövningen är en separat process. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan.

Planområdet är beläget cirka 600 meter norr om Avan färjeläge i Norra Sunderbyn i direkt angränsning till väg 97, Bodenvägen. Avstånd till centrala Luleå är cirka 20 km. Planområdet är cirka 14,9 hektar stort. Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentionerna i gällande översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning krävs. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2023-10-26


Aktuella handlingar

Lagakrafthandlingar

Plankarta Pdf, 1.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 8.6 MB.
MKB Pdf, 19.7 MB.

Tidigare handlingar

Antagandehandlingar

Plankarta Pdf, 1.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 7.3 MB.
Granskningsutlåtande (inkluderar samrådsredogörelse som bilaga) Pdf, 447.5 kB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 19.4 MB.

Granskning

Plankarta med bestämmelser Pdf, 1.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 7.3 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.3 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 373.3 kB.

Utredningar:
Dagvattenutredning Pdf, 1.9 MB.
PM Geotekniskt utlåtande Pdf, 578.3 kB.
Naturvärdesinventering Pdf, 2.5 MB.

Samråd

Plankarta Pdf, 1.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 5.3 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Utredningar:
Dagvattenutredning Pdf, 1.9 MB.
PM Geotekniskt utlåtande Pdf, 578.3 kB.
Naturvärdesinventering Pdf, 2.5 MB.

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter kring hur förändringar kommer att påverka dig och din närmiljö är du välkommen att kontakta Kommunstyrelseförvaltningen, Detaljplanekontoret, telefon 0920-45 30 00.

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Så här hanterar Luleå kommun personuppgifter:
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på: https://www.lulea.se/om-webbplatsen/personuppgifter-cookies-och-tillganglighet.html Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024