Översiktskarta ungefärligt planområde Trekanten

Utveckling av Trekantens parkering

Förslag till detaljplan för del av Centrum, del av Innerstaden 2:1 -
Trekantens parkering, SBF 2021-592

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för ny fördelningsstation på Trekanten och samtidigt utveckla platsen som allmän mötesplats.

Detaljplanen möjliggör att Trekanten omvandlas till torg med byggrätter för centrumändamål, fördelningsstation och ny placering av pumpstation. Planen möjliggör även för en utveckling av kajområdet genom att tillskapa mindre byggrätter och en allmän solbrygga i vattenområdet. Planförslaget innebär att befintliga parkeringar på Trekanten omlokaliseras till ett nytt allmänt parkeringsgarage under mark. Namnlösa gatan föreslås att minskas ner till ett körfält i vardera riktningen.

Detaljplanen omfattar Trekanten parkering, del av Bodenvägen, Kulturenshus-rondellen samt del av Namnlösa gatan och Smedjegatan. Inom planområdets nordvästra del finns vattenområde (Innerstadsfjärden) och befintligt kajstråk som nyttjas av allmänheten. I söder angränsar planområdet mot Strand Galleria som har en entré mot Trekantens parkering. Planområdet är cirka 3,5 ha.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Här befinner vi oss i planprocessen

Detaljplanen har visats för samråd 29 nov – 19 dec 2022 och befinner sig under bearbetning inför granskning.

Granskning av detaljplanen planeras under våren 2023.

Aktuella handlingar

Samråd

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 1.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 17.8 MB.

Utredningar som underlag

PM Geoteknik Pdf, 2.8 MB.

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Pdf, 7 MB.

Översiktlig miljöteknisk markundersökningsrapport, MMU Pdf, 4.2 MB.

Trekanten Trafikutredning Pdf, 690.5 kB.

Trafikutredning bilaga 1, Tekniskt PM Pdf, 1.2 MB.

Trafikutredning bilaga 2, Trafikflöden och trafikutveckling Pdf, 309.5 kB.

Trafikutredning bilaga 3, Utvärdering av scenarion Pdf, 121 kB.

Trafikbullerutredning Trekanten Pdf, 1018.5 kB.

Dagvattenutredning Trekanten Pdf, 2.4 MB.

Kontakt

Planarkitekt Madelene Rova
madelene.rova@lulea.se

Planchef Frida Lindberg
frida.lindberg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023