Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan till exempel användas för att säkerställa ett markområde som avsetts för bebyggelse i översiktsplanen, lägga fast ett vägreservat eller reglera bebyggelsens utformning i en värdefull miljö, som till exempel i Gammelstads kyrkstad.

Områdesbestämmelser behöver bara reglera någon eller några frågor i översiktsplanen. Bygglov får inte ges för åtgärder som strider mot områdesbestämmelser.

Vid bygglovsprövning återstår dock att bedöma förändringens lämplighet i övrigt och behovet av detaljplan. Detta kan leda till att en förändring inte kan tillåtas trots att den inte strider mot områdesbestämmelserna för området. Områdesbestämmelser garanterar alltså inte någon byggrätt.

De frågor som kan regleras med områdesbestämmelser är:

  • lovpliktens omfattning
  • grunddragen i användningen av mark och vatten
  • storleken på fritidshus och tomter
  • byggnaders och tomters placering, utformning, utförande
  • lägre krav vid vissa ändringar av byggnader
  • användning och utformning av allmänna platser med skyddsbestämmelser för historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla platser
  • vegetation samt markytans utformning och höjdläge i områden avsedda för bebyggelse samt i skydds- eller säkerhetsområden
  • skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen
  • exploateringssamverkan

Sidan uppdaterades den 12 oktober 2022