Prekvalificering inför markanvisningstävling för del av Bävern 1 och del av Innerstaden 2:1

Luleå kommun bjuder in till prekvalificering inför markanvisningstävling för del av Bävern 1 och Innerstaden 2:1. Vi söker tävlingsteam bestående av byggaktör, arkitekt, landskapsarkitekt och trafikplanerare som vill fortsätta utvecklingen av Luleå centrum med oss.

Prekvalificeringen syftar till att kommunen ska välja ut maximalt fem tävlingsteam som får möjlighet att delta i kommande markanvisningstävling.

OBS! Sista dag för inlämning har passerat. Inkommet material är under sekretess. Val av deltagare till markanvisningstävlingen sker i augusti 2023. Beslut tas av Kommunstyrelsens arbetsutskott i september.

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit beslut 2023-09-25 om vilka fem aktörer som blir inbjudna att delta i markanvisningstävlingen för ”Bävern”, fastigheten där kommunens gamla brandstation finns i Luleå Centrum. Aktörerna kommer under hela processen att hållas hemliga och kommer presentera sina förslag anonymt.

Förstora bilden

Området som är aktuellt för markanvisning är synligt med färg. Övrig intilliggande bebyggelse synliggörs i gråskala. Klicka på bilden för att zooma. © TerraTec 2022

Tidplan

 • Januari 2024: Vinnare utses i markanvisningstävlingen
 • Oktober – december 2023: Inbjuden markanvisningstävling pågår
 • September/oktober 2023: Beslut om tävlingsprogram av kommunstyrelsen
 • September 2023: Slutgiltigt beslut om val av deltagare till markanvisningstävling (Samhällsbyggnadsutskottet 2023-09-25).
 •  
 • 15 maj 2023: Prekvalificering start
 • 9 juni 2023: Sista dag att ställa frågor
 • 28 juni 2023: Sista ansökningsdag till prekvalificering
 • Augusti 2023: Val av deltagare till markanvisningstävling
 • September 2023: Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott om vilka tävlingsteam som får inbjudan att delta i markanvisningstävlingen

Vision

Visionen är ett hållbart och innovativt blandkvarter med hög arkitektonisk verkshöjd. Här ska vi möta utmaningar i lokalsamhället med kreativa lösningar och nytänkande i design, byggande och förvaltning. Tre övergripande mål här formulerat för att tydliggöra inriktningen. Dessa är:

 • Hållbart och innovativt blandkvarter
 • Väl gestaltat och identitetsskapande
 • Levande och väl integrerat

Tävlingsområde

Tävlingsområdet utgör del av fastigheten Bävern 1, och är en del av kvarteret Bävern som ligger vid en av infarterna till centrala Luleå. På fastigheten Bävern 1 finns idag Pontusbadet, Luleå Energi Arena samt räddningstjänstens gamla lokaler som även inrymde bland annat SOS Alarm. Kommunen har flyttat all verksamhet från gamla räddningstjänstens lokaler och nu är ett av Luleås mest attraktiva lägen tillgängligt för andra funktioner.

Omvandlingsområde

Omvandlingsområdet har ett vackert läge mot innerstadsfjärden. Här finns vattenkontakt, sol från morgon till kväll och nära till det mesta – shopping, restaurang, kultur, nöje, sport och evenemang, skärgård och vinterisar, kollektivtrafik, kommunal och kommersiell service. Kvarteret utgör huvudentré till centrum ifrån norr.

Kvarteret är även en del av evenemangsstråket som sträcker sig från Norrbottensteatern och Norra hamn, via Kulturens Hus, Luleå Energi Arena och Pontusbadet till Coop Arena på Skutviken.

Läs mer: Omvandling Kvarteret Bävern

På projekthemsidan visas hela visionen och målen för omvandlingen.

Inlämning

Inbjudan samt inlämningsformulär finner ni här nedan.

OBS. Sista dag för att lämna in ansökan har passerat. Inkommet material är under sekretess.

Frågor?

Eventuella frågor under prekvalificeringen ska ställas skriftligen via e-mail stadsbyggnadsförvaltningen@lulea.se. Obs! Märk all korrespondens med ”Prekvalificering Markanvisning Bävern”.

Frågorna kommer att redovisas anonymt och besvaras löpande. De publiceras allt eftersom de kommer in och kan läsas här nedan. Det har inkommit 8 frågor.

Sista dag att lämna in frågor är den 9 juni 2023. OBS. Sista dag för att ställa frågor har passerat.

Är svaret på frågan intressant även för andra aktörer kommer frågan och svaret att publiceras nedan. Namn på frågeställaren publiceras inte.

Skicka din fråga till: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se  märk mejlet med Prekvalificering markanvisning Bävern

Här publicerar vi frågor och svar:

Fråga (1): Hej, jag har en fråga kring byggrättspriset på de olika byggrätterna. Då marknaden har förändrats sedan 2021 har byggrättspriserna generellt fallit. Finns det även ett scenario där byggrättspriserna i denna markanvisning kan sänkas? Att använda KPI och indexuppräkna en redan hög nivå känns inte rimligt när ränteläget och inflationen i verkligheten trycker ner bostadspriser runt om i landet. Beslutet som togs av KF 2021 var nog grundat på det attraktiva läge som rådde då på fastighetsmarknaden just då.

Svar (1): Kommunen är medveten om den situation som marknaden genomgår just nu. Det faktiska markförvärvet kommer ske längre fram i tiden. De priser som redovisas i inbjudan är de senast beslutade och därmed gällande. Vi ser därför inte ett scenario där byggrättspriserna kan sänkas i detta skede.

Fråga (2): Det är något fel med inlämningsformulären (både svenska och engelska). Det går ej att fylla i respektive cell separat, alla celler verkar vara sammanlänkade. Omöjligt att fylla i. Kan ni kolla vad som hänt?

Svar (2): Kommunen har åtgärdat inlämningsfomulären. De som finns på hemsidan nu ska vara fungerande.

Fråga (3): Vi är ett företag baserat i annat land. Hur gör vi med skatteinformationen på våra aktörer?

Svar (3): Utländska bolag kan lämna in ett liknande intyg som "skatteverkets blankett SKV 4820". Intyget är ett bevis för att aktören har fullgjort sina skyldigheter gällande skatter och socialförsäkringsavgifter. Ifylld av Skatteverket eller behörig myndighet i den berörda staten (Högst tre (3) månader gammal). Om intyg utfärdas i annan stat än Sverige måste intyget vara skrivet på engelska.

Fråga (4): Står kommunen för kostnaderna vid sanering av mark? Står kommunen för rivningskostnaderna av befintliga byggnader?          

Svar (4): Luleå kommun avser att sälja byggbar mark. Om rivning blir aktuellt bekostar kommunen rivning av byggnaderna. Kommunen bekostar den sanering som enligt lag krävs för den i detaljplanen reglerade markanvändningen. 

Fråga (5): Fråga om vilken SKV4820 blankett som ska bifogas. Ska även SKV4820 FOU (som innehåller info om restförd skatteskuld hos
Kronofogden) bifogas? 

Svar (5): Kommunen önskar enbart att blankett SKV4820 ska bifogas ansökan. Därmed ej SKV4820 FOU.

Fråga (6): Vi har en fråga angående inlämningsformuläret – kan vi i detta hänvisa till en bilaga där vi redogör för det
som efterfrågas, exempelvis hur tävlingsteamet är sammansatt, programbeskrivning mm?

Svar (6): Kommunen vill att alla sökande fyller i informationen direkt i inlämningsmallen. Detta för att vi ska kunna bedöma alla sökande på samma material och omfattning.

Fråga (7): När två arkitektkontor samarbetar med delat gestaltningsansvar kan man då ange två ansvariga arkitekter i prekvalificeringen? 

Svar (7): Om så är fallet ber vi er fylla i båda namnen i inlämningsformuläret och lämnar CV på båda personerna.

Fråga (8): Vad gäller kring det parkeringshus som ska byggas på fastigheten? Vi uppfattar det som att parkeringshuset med 300 allmänna platser ska ingå i projektet och byggas/bekostas av
kommunen och inte den vinnande exploatören.

Måste parkeringshuset vara en egen, tydligt avdelad byggnad/fastighet eller kan det läggas in i
botten av en byggnad som får en tredimensionell fastighetsindelning?

Finns det någon möjlighet att den vinnande exploatören för möjligheten att bekosta och bygga
parkeringshuset för att sedan behålla det slutgiltiga ägandet?

Svar (8): Parkeringshuset ska efter uppförande ägas av kommunen och därmed bekostas av kommunen. Ansvaret för byggnationen avses hanteras utifrån det mest lämpliga angreppssättet, dvs. det är beroende av hur förslaget slutgiltigt ser ut. Kommunen är öppna för såväl tvådimensionell- som tredimensionell fastighetsbildning.

Sidan uppdaterades den 22 december 2023