Kvarters och gatunamn Kronan

Mindre och trekantigt torg i centrum i Kronandalen

Efter att detaljplanen för Kronandalen vann laga kraft har det utredningen fortsatt om stadsdelstorgets storlek och form.

Torget som från början planerades som fyrkantigt och ganska stort till ytan, har ändrats till ett mindre torg med trekantig form. Detta har medfört att en del av kvarteren kring torget har förändrats. Det ursprungliga ”torget-kvarteret” heter Eldstaden. Enligt det nya förslaget delas kvarteret upp i två bostads-/verksamhetskvarter och ett trekantigt torg.

Det mindre kvarteret närmast Krondalsvägen får behålla namnet Eldstaden. Det större kvarteret av dem får namnet Vindskyddet.

Kvarteret som ligger mellan Vanten och Anoraken heter idag Handsken.

Detta kvarter behöver inte längre ha något kvartersnamn eftersom det ska bli parkmark/pulkabacke. Därför har kvartersnamnet Handsken flyttats till kvarteret som ligger mellan kvarteret Raggsockan och Kängan.

Nya gatunamn Kronanbacken

Lokalgatan med infart från Lottagatan mellan kvarteret Bärmesen och kvarteret Kikaren får namnet Kikargränd.

Lokalgatan med infart från Lottagatan mellan kvarteret Kikaren och kvarteret Kompassen får namnet Kompassgränd.

Gångfartsområdet som går genom Träffparken får namnet Träffstigen. Gångfartsområdet ska huvudsakligen användas för gång- och cykeltrafik, men den behövs också för de boende som har sina entréer mot parken.

Karta med gatunamn på Kronan

Kvartersnamn Kronan

Ända från starten var målbilden för Kronan en naturstad i Luleå, en grön och modern stadsdel, aktiv dygnet runt året om. Omgivningens många möjligheter till rekreation, idrott och lek stärker profilen. Orionparken och Träffparken leder ut till Lulsundsbergets rekreationsområde och Ormbergets friluftsområde samt aktivitetsytorna vid skola och sporthall samt Kulturbyn.

Bebyggelsen ges karaktären av småstad som i större delar i stadsdelen delas in i uppbrutna kvarter.

Stadsbyggnadsnämnden har fastställt följande kvartersnamn (se även karta ovan):

  • Skidstaven, Trugan, Remmen, Pjäxan, Skidan, Bindningen, Vallan och Glidet namn på kvarteren mot Bensbyvägen.
  • Mössan, Toppluvan, Vanten, Handsken, Anoraken, Ullstrumpan, Raggsockan,
  • Stöveln och Kängan namn på kvarteren mot Lulsundsberget.
  • Tältet, Kompassen, Kikaren, Bärmesen, Sovsäcken och Liggunderlaget namn på kvarteren vid Träffparken
  • Filten, Bivacken, Kåsan, Termosen, Ryggsäcken, Kojan och Eldstaden namn på kvarteren vid Orionparken.
  • Skidåkaren, Terränglöparen, Cyklisten, Klättraren och Vandraren namn på kvarteren mot Kronanbacken
Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma

Fastställda namn september 2016
Klicka på kartan för att zooma.

Nytt delområdesnamn

Ny detaljplan för del av Kronan 1:1, del av Lulsundsberget.

Planens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för terränganpassade bostäder på Lulsundsbergets södra sluttning. Detaljplanen innebär att tidigare obebyggd mark tas i anspråk för 32 nya bostäder i form av kedjehus i souterräng eller två våningar. Honnörsbacken är namnet på delområdet vid Honnörsgatan.

Nytt namn på cirkulationsplats

Vägen mellan Bensbyvägen och Kronbacksvägen har fått namnet Krondalsvägen. Den ersätter nuvarande Kompanivägen fram till Kronbacksvägen. Cirkulationsplatsen heter för närvarande Kompanirondellen men ersätts när Krondalsvägen är byggd till Krondalsrondellen.

Adressplatsbeteckningar

Adressplatsbeteckningarna inom Kulturbyn Kronan är inte korrekt angivna enligt Lantmäteriets standard. Adressplatsbeteckningarna har använts internt inom området och uppfyller inte standarden för angivning av adressplatser, då ”Kronan” inte är ett korrekt registrerat gatunamn.

Därför ska gatorna namnsättas Honnörsgatan på den västra sidan och Kaserngatan på den östra sidan om den planerade Krondalsvägen (nuvarande Kompanivägen).

Vägen mellan Bensbyvägen och Kronbacksvägen får namnet Krondalsvägen. Den ersätter nuvarande Kompanivägen från den planerade cirkulationsplatsen till Kronbacksvägen.

Kompanivägen fortsätter från den planerade cirkulationsplatsen till den planerade sporthallen, ersätter nuvarande Regementsvägen på den delen.

Från Kornettrondellen mot Krondalsvägen blir Exercisvägens nya sträckning.

Regementsvägens nya sträckning blir från den planerade sporthallen fram till Exercisvägen.

Lottagatan blir namnet på vägen inom området närmast Bensbyvägen.

De planerade parkernas namn blir Träffparken och Origoparken.

Det nya centrumet namnsätts till Kronan centrum.

De två planerade cirkulationsplatserna får namnen Lulsundsrondellen och Kompanirondellen, det vill säga att Kompanirondellen flyttas.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma.

Områdesnamn

Kronandalen: Området vid stadion och återvinningscentralen.
Kronanhöjden: Området med Riksbyggens färdigställda hus.

Kronan

Militärområdet ger namn

Gatunamnen på Kronan är hämtade från militärområdet som var beläget på platsen fram till år 1992, då det flyttades till Boden.

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Kornettgatan
Karta över kronanvägen

Sidan uppdaterades den 16 november 2023