Trafikmiljö, säkerhet och resvanor

Varje höst mäter vi trafiken på ett antal gator i Luleå. Mätningarna används som underlag vid planering och projektering samt för att se förändringar över tid. Vi undersöker även trafikbuller, luftkvalitet och resvanor. Vi ansarar även för att miljön runt våra vägar ger ökad säkerhet.