Frågor och svar om flyktingsituationen i Luleå

De stora flyktingströmmarna till Europa och Sverige påverkar också Luleå. Kommunen tar emot flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) enligt avtal med staten. Kommunens flyktingmottagning hjälper till med boende, skola och andra integrationsinsatser. Här hittar du vanliga frågor och svar. 

1. Varför ordnar Luleå kommun bostäder åt flyktingarna?

Varje kommun i Sverige är enligt Bosättningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skyldig att ordna bostäder till nyanlända, alltså människor som har varit på flykt undan krig och förföljelse och som fått uppehållstillstånd i Sverige. Riksdagen antog 2016 med bred majoritet Bosättningslagen. För Luleå kommun innebär det att vi under 2017 tar emot 371 personer med uppehållstillstånd.

2. Varför prioriteras bostäder till flyktingar när det är så svår bostadssituation för Luleåborna?

Det är en logisk fråga att ställa då bostadsbristen drabbar alla, bland annat unga människor som vill flytta hemifrån.  Bostadsfrågan för flyktingar är både en human fråga, en social fråga och en fråga om tillväxt.
Ur det humanistiska perspektivet har de nyanlända - som även är våra nya lulebor - flytt från svåra förhållanden. De har ett stort behov att skapa ett nytt, tryggt liv med framtidsutsikt. Boendet är en stor del av det. De som har flytt hit har av naturliga skäl inte möjlighet att skaffa sig ett eget boende.  Luleå kommun ser en stor vinst i att hjälpa dem och ge dem så bra förutsättningar som möjligt för sitt nya liv. Kommunen anser att det är det rätta att göra både för individen och för samhället.

Kommunen vill skapa så integrerade bostadsområden som möjligt och vill erbjuda dem bostäder som redan finns.  Om vi löser bostadssituationen med segregerade boenden så skapar vi andra, större problem i Luleå. 
Ur tillväxtaspekten så har Luleå brist på arbetskraft och det påverkar vår tillväxt som kommun. Norrbotten behöver 40 000 nya arbetstagare till och med år 2025, vilket vi inte kommer att uppnå utan invandring. Luleå kommun försöker hitta hållbara lösningar för att människor ska vilja stanna, arbeta här och bidra till kommunen och landets tillväxt. Boendet är en viktig faktor för att människor ska vilja stanna.

Läs mer om tillväxt och integration:
Forskningsrapport Umeå universitet.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regional handlingsplan för integration och tillväxtöppnas i nytt fönster

3. Vad säger lagen?

Lagen säger i korthet att kommunen är skyldig att ta emot en nyanlända som blir anvisad till kommunen för bosättning. Kommunen ska anordna en bostad inom två månader från anvisning. Kommunen kan inte överklaga beslutet. Med nyanländ menas en person som fått uppehållstillstånd enligt vissa kriterier.

Mer information:
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frågor och svar om lagen om mottagande av vissa nyanlända för bosättning (bosättningslagen)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Hur går bostadsfördelningen till?

Rent praktiskt går det till så att kommunen får en anvisning från Migrationsverket om att en nyanländ ska flytta till Luleå. Kommunen har då två månader på sig att ordna en bostad till personen. Luleå kommun ligger i topp vad gäller integration och har inga segregerade bostadsområden i nationella mått mätt.

5. Vilka alternativ finns det på boenden för flyktningar?

Kommunen använder sig dels av befintliga bostäder via det kommunalägda Lulebo. Det finns även andra så kallade gemensamhetsboenden då bostäder från kommunala bostadskön inte räcker till. Det är kortsiktiga boenden för att kunna ge tak över huvudet till de som anvisas hit. Exempel på det är bostäder hos privata fastighetsbolag, privata bostäder som hyrs ut i andrahand, hyra av hela hotell eller enstaka hotellrum.

6. Hur många bostäder tilldelas via Lulebo?

Till och med augusti 2017 har cirka 120 lägenheter fördelats till nyanlända från Lulebo.

7. Får de egna bostäder eller bor de flera i samma hushåll?

De får egna bostäder. Familjer delar samma hushåll.

8. Hur mycket kostar det för Luleå kommun? Vem betalar?

Det kostar ingenting för Luleå kommun. Integration är statligt finansierat.

9. Finns pengarna i budget eller blir det ett tillskott för berörda förvaltningar?

Det kostar ingenting för Luleå kommun. Integration är statligt finansierat.

10. När började detta gälla?

Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-29 att Lulebo ska ta ett delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för flyktingar. Beslutet innebär att Lulebo ska upplåta 25 procent av sina lediga lägenheter till nyanlända, upp till 80 procent av det totala behovet. Beslutet förlängdes i augusti 2017 och gäller så länge inflödet av nyanlända är betydande.

 Protokoll från kommunstyrelsens möte 2017-08-14öppnas i nytt fönster

11. Vad säger oppositionen?

Alla partier utom Moderaterna röstade för beslutet att 25 procent av Lulebos lediga bestånd ska gå till nyanlända.

12. Blir det färre flyktingar som kommer till Luleå?

Luleå tar emot ensamkommande barn och nyanlända med uppehållstillstånd. Siffrorna för ensamkommande barn har minskat drastiskt sedan rekordåret 2015 då Sverige tog emot 36 000 ensamkommande barn och ligger nu på ungefär samma nivå som 2008. Under 2017 har Luleå per augusti tagit emot 10 ensamkommande barn.
Vad gäller nyanlända med uppehållstillstånd, våra nya lulebor, så tar kommunen emot 371 för bosättning under 2017. Denna siffra beräknas minska till ca 230 för 2018 för att sedan minska ytterligare till 160 för 2019 och 2020.

13. Hur många ensamkommande barn har det kommit till Luleå?

Under 2017 har det per augusti kommit 10 ensamkommande barn till Luleå. Att jämföras med 2016 då kommunen tog emot 17 och 2015 då antalet var ca 190 ensamkommande barn.

14. Vart vänder jag mig om jag vill hjälpa till?

Om du vill jobba ideellt finns det flera organisationer att kontakta: Svenska kyrkan, Röda korset, Rädda barnen, Sensus med flera har verksamhet i Luleå. Några av dem samlar också in kläder och andra förnödenheter.

Luleå kommun har ett stort behov av gode män och familjehem för ensamkommande barn. Ring kommunen om du är intresserad, 0920-45 30 00.

15. Vad kostar flyktingmottagandet?

Kommunens ordinarie flyktingmottagning täcks av statliga medel. Kommunen har även andra kostnader som är svåra att bedöma. Utgifterna för stat och kommun är samtidigt intäkter för enskilda, som får jobb och betalar skatt, och för företag. En direkt följd är att Sveriges BNP-tillväxt senaste åren varit hög.

Bortsett från det humanitära perspektivet är de flesta överens om att invandring på sikt är en ekonomisk fördel. Sverige har en åldrande befolkning och ett stort behov av arbetskraft när många går i pension.