Äldresupporten

(persiska/فارسی)

برای افراد سالمند

شما می توانید زمانی که برای زندگی سالم تر نیاز به مشاوره پشتیبانی دارید با مرکز مشاوره و پشتیبانی از سالمندان تماس بگیرید. شما همچنین می توانید برای استفاده از خدمات الکترونیکی و تکنولوژی در زندگی روزانه از ما کمک.بگیرید. مرکز مشاوره و پشتیبانی از سالمندان خدمات بهداشتی و درمانی برای ارتقای سلامت افراد ۶۵ سال به بالا ارائه می کند. ما فعالیت های مختلف را بر اساس خواسته ها و نیاز های شما به صورت فردی و گروهی ارائه می کنیم. ما میتوانیم ملاقات در خانه، پشتیبانی و آموزش تکنولوژی دیجیتالی را در راستای ارتقاء سلامتی به شما ارائه کنیم. ما همچنین می توانیم برای انجام فعالیت های معنی دار در راستای ارتقاء سلامت و همچنین اطلاع رسانی و شرکت در گروههای اجتماعی به شما توصیه هایی بدهیم.

هدف از اینها داشتن زندگی سالمتر در سالمندی و داشتن زندگی روزمره فعال و معنی دار برای احساس امنیت و مشارکت بیشتر است.

با ما تماس بگیرید:

از طریق مرکز خدمات مشتریان کمون لولئو: ۰۹۲۰۴۵۳۰۰۰

ایمیل: aldresupporten@lulea.se

خدمات الکترونیکی: lulea.se/aldresupporten

Sidan uppdaterades den 14 February 2023