Avfall och återvinning

På den här sidan hittar du information om hur olika typer av avfall från verksamheter ska hanteras och länkar där du kan läsa mer.

I en verksamhet uppstår det generellt restavfall, matavfall, förpackningsavfall och farligt avfall. Restavfall är det som blir kvar efter källsortering. Matavfall är rester från exempelvis fika- och lunchrum. Tillsammans kallas det för hushållsavfall. I Luleå kommun är det Lumire som ansvarar för att hushållsavfall (kommunalt avfall) hämtas och transporteras till en godkänd behandlingsanläggning. Om du har din verksamhet i ett flerbostadshus kan det vara möjligt att dela kärl för restavfall respektive matavfall med övriga hyresgäster, vilket du i så fall anmäler som en samlokaliserad insamling till Lumire. I annat fall ska du teckna eget abonnemang, läs mer på www.lumire.se Länk till annan webbplats.

Skyldighet att källsortera

Alla verksamheter har även en skyldighet att källsortera förpackningar och tidningar separat från hushållsavfall och annat avfall. Om det finns en utbyggd källsortering för fastigheten där du har din verksamhet kan det finnas möjlighet att dela kärl med övriga hyresgäster. Kontrollera med din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller samfällighet och anmäl därefter samlokaliserad insamling till Lumire.

Du kan kostnadsfritt lämna ditt förpackningsavfall till närmsta mottagningsplats för verksamheters förpackningsavfall, vilket du kan söka upp på www.npa.se Länk till annan webbplats.. Du kan även lämna ditt förpackningsavfall på bemannade återvinningscentraler eller anlita en godkänd entreprenör.

Farligt avfall

Utöver ovanstående uppstår det i en verksamhet vanligtvis även farligt avfall. Farligt avfall är avfall som är skadligt för människa, djur, natur eller miljö om det hanteras felaktigt (bland annat lysrör, kemikalierester, aerosoler, lösningsmedel och rengöringsmedel). Som verksamhetsutövare ska du föra anteckningar om det farliga avfallet samt rapportera in till Naturvårdsverkets avfallsregister. De nya reglerna om rapportering gäller från 1 augusti 2020, läs mer på www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats. Sök på ”Rapportera farligt avfall”

Den som vill transportera farligt avfall själv kan göra detta efter anmälan till Länsstyrelsen. Du kan även lämna farligt avfall till en godkänd entreprenör. Den som transporterar farligt avfall som uppstått i eller i samband med yrkesmässig verksamhet ska söka tillstånd hos Länsstyrelsen om den sammanlagda mängden per kalenderår överstiger 100 kg eller 100 liter farligt avfall.

För transporter upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår gäller krav på anmälan om transport av avfall är normalt och regelbundet förekommande i verksamheten, läs mer på www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats. Sök på ”Transport och hantering av farligt avfall”

Sidan uppdaterades den 15 maj 2024