Avfallshantering i fritidsbåtshamnar

För att förebygga nedskräpning i våra hav har det sedan i maj 2023 blivit lag på att hamnar för fritidsbåtar med plats för över 25 båtar ska en fungerande avfallshantering. Alla hamnföreningar för fritidsbåtar ska skicka in en avfallshanteringsplan där det beskrivs hur avfallet tas om hand i hamnen till avdelning miljö och bygg på Luleå kommun.

Nya regler för att förebygga nedskräpning i haven har börjat gälla enligt lag och Transportstyrelsens föreskrifter sedan i maj 2023.

Vilka omfattas av de nya reglerna?

De nya reglerna gäller hamnar för fritidsbåtar som har utrymme för fler än 25 båtar.

Vilka omfattas INTE av de nya reglerna?

 1. bryggor eller andra anordningar för fritidsbåtar som huvudsakligen används för transport till öar där den som förfogar över båtplatsen har tillgång till bostad och avfallet kan omhändertas vid denna bostad,
 2. bryggor eller andra anordningar som ligger i anslutning till restauranger, affärer, turistattraktioner och så vidare,
 3. platser där båtplatserna endast är för boende i området som därför kan antas hantera sitt avfall vid sin bostad,
 4. naturhamnar,
 5. bryggor som endast används av inrikestrafik för kortare tilläggning för att hämta och lämna passagerare.

Vad innebär de nya reglerna?

Hamnen måste ha en anordning för mottagning av avfall från fritidsbåtar som fungerar korrekt, har tillräcklig kapacitet och ska vid behov repareras skyndsamt. Hamnen måste vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra att avfall kommer ut i vattnet eller på land. Eventuella utsläpp måste omedelbart begränsas. Det ska finnas möjlighet att i hamnen sortera avfallet som uppstår i fritidsbåten. Nedan listas vanliga avfallsslag som hamnarna oftast behöver kunna ta emot.

Anordningen för mottagning kan delas med en annan hamn, men det måste vara överenskommet mellan båda parter. Kostnaderna för mottagning av fritidsbåtars avfall måste ingå i en indirekt avgift, exempelvis båtplats-, hamn- eller gästhamnsavgift. För mottagning av toalettavfall har ni möjlighet att ta ut en avgift som är en kombination mellan indirekt och direkt avgift.

Vilket avfall ska hamnen kunna ta emot?

Avfall definieras som varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Hamnen ska ha en anordning för mottagning där avfall som normalt sett uppstår under drift och användning av fritidsbåt ska kunna samlas in och sorteras. Vanliga avfallsslag som ni måste kunna ta emot är;

 • Restavfall (kallades tidigare brännbart)
 • Matavfall
 • Toalettavfall (latrin)
 • Förpackningar av papper och plast
 • Fiskeredskap
 • Farligt avfall såsom målarfärg, tvättmedelsrester, sliprester, spillolja och bränslefilter

Ta fram en avfallshanteringsplan och skicka till miljö och bygg

Enligt de nya reglerna ska varje hamn för fritidsbåtar med plats för över 25 båtar ha en avfallshanteringsplan. Den ska bland annat innehålla vad som tas emot på anläggningen, vilka säkerhetsåtgärder ni har gjort för att förhindra spridning av avfall till land och hav samt hur ni har räknat ut er kostnadstäckning för avfallshanteringen.

Transportstyrelsen har tagit fram en blankett för avfallshanteringsplanen som du hittar om du klickar på länken nedan. För att skapa er avfallshanteringsplan kan ni antingen använda er av blankett nedan eller upprätta ett eget dokument. Blanketten eller dokumentet ska sedan skickas in till och godkännas av Miljö- och byggnadsnämnden.

Ni kan skicka in er avfallshanteringsplan antingen via:

 • E-post på adressen miljobygg@lulea.se eller
 • Post till; Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå.

Avfallshanteringsplanen måste ha kommit in senast 31 december innevarande år.

Vem ansvarar för tillsyn av de nya reglerna?

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillsyn av avfallshantering i hamnar för fritidsbåtar.

Lumire ansvarar för abonnemang kringavfallshanteringstjänster

Hantering av avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs inom Luleå kommun av Luleå Miljöresurs AB. För att teckna nytt abonnemang eller ändra befintliga avfallstjänster kontakta dem på telefonnummer 0920-25 09 00 eller mejla kundservice@lumire.se.

Vid frågor - kontakta miljö- och bygg

Om ni har frågor kring de nya reglerna är du välkommen att kontakta miljö och bygg på telefonnummer: 0920-45 30 00 (växel, val 2) eller skicka din fråga via e-post till miljobygg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 12 juli 2024