Bygg- och rivningsavfall

På den här sidan hittar du information om vilka bestämmelser som gäller i Luleå kommun när det gäller hur man ska sortera bygg- och rivningsavfall.

Enligt uppgifter från Naturvårdsverket uppstod ca 14,6 miljoner ton bygg- och rivningsavfall i Sverige under år 2020. Det är stora mängder avfall som behöver tas om hand på rätt sätt. Bestämmelserna om bygg- och rivningsavfall syftar till att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

I första hand ska det som uppstår i bygg- och rivningsarbeten återanvändas innan det ens har blivit avfall. Återbruk innebär att produkterna återanvänds i samma syfte som de ursprungligen var avsedda för, utan att ens betraktas som avfall. Material som är i dåligt skick och till exempel medför försämrad bärförmåga eller försämrad säkerhet vid användning bör inte återbrukas.

I andra hand, när materialet har blivit avfall, ska bygg- och rivningsavfallet återvinnas. Återvinning innebär att avfallet används till nya produkter eller för att utvinna energi.

Under 2020 kom nya bestämmelser om krav på utsortering av sex typer av bygg- och rivningsavfall. Utsorteringen ska göras vid byggarbetsplatsen. Utsorteringen innebär att avfallsslagen ska samlas in separat och således inte får blandas.

Bygg- och rivningsavfall ska som minst sorteras i följande avfallsslag:

 • Trä
 • Mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Följande avfallsslag som kan uppstå på en byggarbetsplats ska också sorteras:

 • Farligt avfall (till exempel elavfall, kemikalier eller spilloljor)
 • Förpackningsavfall (till exempel emballage av plast eller papper)
 • Returpapper (till exempel tidningar)
 • Kommunalt avfall (kallades tidigare hushållsavfall. Avfall bestående av matavfall och restavfall, så som städavfall och annat avfall som uppstår där människor vistas, till exempel i byggbaracker eller fikarum)

Avfallstyperna ska sorteras ut separat från varandra. Till exempel ska plastförpackningar inte slängas tillsammans med plastavfall från bygg- och rivningsåtgärden. Kom ihåg att det bara är Lumire som får transportera kommunalt avfall.

Det finns undantag från sorteringskravet av bygg- och rivningsavfall:

 • avfallsslag som är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att separation och sortering på plats är tekniskt omöjlig,
 • avfallsslag som är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar den lämpligaste behandlingen av avfallet.

Det finns möjlighet att ansöka om dispens från sorteringskravet av sådant bygg- och rivningsavfall. Det är den som vidtar bygg- eller rivningsåtgärden som ska ansöka om dispens i sådant fall och det gör man genom att använda e-tjänsten nedan.

Om du är en privatperson som själv bygger eller river något måste du transportera ditt bygg- och rivningsavfall till någon av Lumires anläggningar för återvinning och avfall, alternativt att du beställer en container med hämtning av Lumire mot en kostnad.

Har du anlitat en firma för byggnationen eller rivningen, eller om ni som företag bygger eller river något, kan ni antingen lämna avfallet till någon av Lumires anläggningar för återvinning och avfall, mot en kostnad eller till en privat aktör. Om ert företag överlämnar avfall till en privat aktör har ni ansvar för att kontrollera att aktören har rätt att ta emot och transportera ert bygg- och rivningsavfall.

Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig för tillsyn av bygg- och rivningsavfall. Sektion Miljö på Luleå kommun kommer därför att göra slumpvisa kontroller för att se till så att kraven på avfallshantering vid bygg- och rivningsarbeten följs. Du kommer att bli kontaktad i förväg om ditt bygge eller din rivning blir utvald för tillsyn av sektion Miljö.

Telefon: 0920-45 30 00 (Luleå kommuns växel)
E-post: miljobygg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 12 december 2023