Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Luleå arbetar med att öka tryggheten och förebygga brott på flera sätt.

Luleå är en tryggare stad än genomsnittet, visar våra trygghetsundersökningar.

Luleå kommun har tillsammans med polisen kommit fram till gemensamma medborgarlöften för 2017 med fokus på att stärka samverkan kring barn, unga och unga vuxna och ökad polisiär synlighet i Luleås byar. Läs mer.

Överenskommelse mellan Luleå kommun och polisen

För att strukturera upp det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har en överenskommelse skrivits mellan kommunen och polisen.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en brottsförebyggande metod där man promenerar en kortare slinga i ett bostadsområde och noterar åtgärder som kan öka tryggheten i miljön. Läs mer om trygghetsvandringar

Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

Luleå kommun arbetar med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i samverkan med Polisen och det allmännyttiga bostadsbolaget Lulebo. EST är en metod som är inriktad mot främst situationellt trygghetfrämjande arbete, som ett komplement till övriga långsiktiga arbeten som bedrivs hos kommun, polis och allmännyttigt fastighetsbolag.

Metoden bygger på att personal i olika verksamheter i kommunen, polisen och Lulebo rapporterar in händelser och iakttagelser med koppling till vissa givna indikatorer som har påverkan på tryggheten. Verksamheter i samtliga förvaltningar har fått introduktion och möjlighet att rapportera vilket innebär att det finns förutsättningar att löpande samla in god kunskap om läget och sådant som är av betydelse när det gäller tryggheten i Luleå kommun. Inrapporterade händelser granskas och hanteras i veckovisa samverkansmöten mellan kommunen, Polisen och Lulebo. Granskade och godkända rapporter sammanställs och tillgängliggörs för förvaltningarna i samband med veckomötet vilket ger förutsättningar för förvaltningar att löpande arbeta med åtgärder som främjar tryggheten.

Arbetssättet utgör en del av den samverkan som etablerats i och med kommunens samverkansöverenskommelse med Polisen 2020–2023. Inom ramen för samverkansöverenskommelsen finns en organisation bestående av styrgrupp och beredningsgrupp. Styrgrupp består av kommunalråd, kommundirektör, socialchef, lokalpolisområdeschef och VD för Lulebo. Beredningsgruppen består av representanter från Polisen, Lulebo och olika förvaltningar inom kommunen. Styrgruppens roll är att legitimera och skapa förutsättningar för samverkan på andra nivåer i organisationerna. Beredningsgruppen är länken mellan styrgruppens beslut och utförandet, med ansvar för bland annat att prioritera och samordna lägesbilder samt att tillse att arbetet bedrivs långsiktigt och uthålligt utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Beredningsgruppen träffas månadsvis för att analysera utvecklingen både på kort och lång sikt. Beredningsgruppen har mandat att tillsätta arbetsgrupper med relevant kompetens för att analysera orsaker och identifiera lämpliga åtgärder. EST utgör en grund för prioriteringar och trygghetsfrämjande-/brottsförebyggande insatser, tillsammans med annan kompletterande information och kunskap från samverkansparternas verksamheter. Styrgruppen fattar beslut om övergripande inriktningar och prioriteringar för arbetet.

Arbete mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen

  • individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och
  • betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarlig brottslighet
  • för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.

Som ett led i att förstärka kommunens förmåga att arbeta förebyggande samt förmågan att samordna arbetet tar kommunen i samverkan med Polisen och kommunala bolag fram en lokal lägesbild. Den lokala lägesbilden utgör sedan grund för en aktivitetsplan som möter det behov av aktiviteter och åtgärder som lägesbilden visar. Lokal lägesbild och aktivitetsplan ska ses över och revideras årligen. Arbetet mot våldsbejakande extremism är integrerat i kommunens övriga brottsförebyggande arbete.

Plan mot våldsbejakande extremism i Luleå Pdf, 5.9 MB..

Luleå

Sidan uppdaterades den 27 juni 2022