Styrande dokument för räddningstjänsten

På den här sidan kan du läsa mer om räddningstjänstens uppdrag och verksamhet.

Uppdrag

För att bidra till att kommunens vision uppnås och ge våra kvinnor och män, flickor och pojkar, ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunen.
Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att minska antalet olyckshändelser i samhället samt stödja kvinnor och män, flickor och pojkar, samt företag och organisationer så att de har god förmåga att själva hantera risker och olyckor. Dessutom ansvarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Verksamhet

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Arbetet ska leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet. Grundsynen ska vara att riskkällor i första hand elimineras och i andra hand reduceras och som sista åtgärd får den skadeavhjälpande verksamheten rycka ut.

Räddningstjänstens verksamhet har tidigare till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. De förändringar som sker i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten och för att möta dessa krav sätts förebyggande arbete allt mer i fokus.

Räddningstjänstens sektion samhällsskydd frågor rörande säkerhet, riskhantering, försäkringar, säkerhetsskydd, hot, krisplanering och annat förebyggande risk- och säkerhetsarbete.

Den skadeförebyggande verksamheten ska i takt med samhällets utveckling förebygga nya och förändrade risker. Detta sker genom lagstadgad tillsyn och genom brandteknisk information, rådgivning samt utbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och medborgare. För att långsiktigt utveckla den skadeförebyggande kunskapsnivån inom olika samhällssektorer beaktas särskilt information och utbildning riktad till barn och ungdomar, samt insatser mot bostadsbränder.

Den skadeavhjälpande verksamheten ska följa samhällets utveckling och inventera gamla, nya eller förändrade risker. När riskerna är kända ska resurser skapas, samt tekniskt, taktiskt och arbetarskyddsmässigt kunnande tillföras verksamheten för att avvärja eller begränsa skador på liv, egendom och miljö.

Åtaganden och egna mål 2022 

Sammanställning över kommunfullmäktiges, kommunstyrelsen och räddningstjänstens mål

Mål 2020

 • KF Ökad jämlikhet (Utgå ifrån socionomikska faktorer och andra risker vid information)
 • KF Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
 • KF Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2019 (Minskad klimatpåverkan)
 • KF Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)
 • KF Räddningstjänsten ska utreda och föreslå eventuella förändringar i sin verksamhet över hela kommunens geografi ( Starkare ekonomi för tillväxt)
 • KF Genomföra en enkät med fokus på uppfattning av service (Starkare ekonomi för tillväxt)
 • KF Digital process för ansökningar--> Andel tillståndsanökningar via e-tjänst (Starkare ekonomi för tillväxt)
 • KF Minska andelen tillståndsansökningar som kräver kompletteringar (Starkare ekonomi för tillväxt)
 • KS/RTJ Tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas ska bibehållas eller minska
 • KS/RTJ Antalet bränder i bostad ska minska
 • KS/RTJ Antalet bränder i bostäder ska minska
 • KS/RTJ Räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030
 •  
 •  
 • KS/RTJ Tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas ska bibehållas eller minska

KF= Kommunfullmäktiges mål
KS/RTJ = Kommunstyrelsen och räddningstjänstens mål

Sidan uppdaterades den 19 juni 2024