Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Här kan du läsa övergripande information om hur lång tid handläggningen tar och vad ett bygglov kan kosta.

Hur lång är handläggningstiden för bygglov?

Från att du lämnar in en komplett ansökan om bygglov har vi på kommunen tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om din ansökan saknar handlingar som behövs och vi ber dig komplettera, då räknas de tio veckorna från att den sista kompletteringen som behövs kommit in till oss. Om vår handläggningstid tar längre än tio veckor får du en sänkt avgift för ditt bygglov. Avgiften sänks med en femtedel för varje vecka tills du får ditt beslut.
I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor.

För anmälningsärenden har vi på kommunen fyra veckor på oss.

Ärenden om strandskyddsdispens ska hanteras skyndsamt men det finns ingen exakt angiven handläggningstid i lagstiftningen på samma vis som med till exempel bygglovsärenden. Kom ihåg att strandskydd och bygglov prövas separat.
Ett tips är att vänta med att lämna in din bygglovsansökan tills du fått beslut om strandskyddsdispens. Läs mer om strandskydd här 

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid, särskilt under våren och sommaren då vi handlägger flest prövningar. Kontrollera att du fått med allt som behövs i ansökan.
Du kan läsa mer om vilka handlingar du behöver på sidan Bygga nytt, ändra, riva

Vad kostar det?

Avgiften för bygglov, andra lov, anmälan om bygglovsbefriade åtgärder, bygg- eller rivningsanmälan med mera, regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa som är beslutad av Kommunfullmäktige.

Nedan hittar du exempel på vad de vanligaste åtgärderna kostade i Luleå 2022. Observera att priset kan variera, många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Avgiften beror bland annat på storleken på det du vill bygga och hur många grannar som har rätt att yttra sig. Ibland måste du också betala en planavgift för byggnation inom detaljplanelagt område.

Obs!
Taxorna beräknas bland annat efter gällande konsumentprisindex. Nya exempeltaxor för 2023 kommer att läggas ut här inom kort.
Exemplen nedan avser 2022.

Exempel:

Åtgärd

Avgift för lov/anmälan

Bygglov för nybyggnad av villa 200 - 299 kvadratmeter inom detaljplanerat område

Cirka 26 800 kronor

Bygglov för tillbyggnad av villa 15 - 50 kvadratmeter inom detaljplanerat område

Cirka 6 700 kronor

Bygglov för komplementbyggnad, garage, carport, förråd 25 - 50 kvadratmeter

Cirka 5 200 kronor

Bygglov för utvändig ändring (byte av kulör, tak- eller fasadmaterial)

Cirka 2 000 kronor

Bygglov för mur eller plank vid enbostadshus

Cirka 3 000 kronor

Anmälan för nyinstallation av braskamin/eldstad

Cirka 2 000 kronor

Attefallstillbyggnad max 15 kvadratmeter

Cirka 2 800 kronor

Attefall - komplementbyggnad max 30 kvadratmeter

Cirka 4 000 kronor

Attefall - komplementbostadshus max 30 kvadratmeter

Cirka 4 500 kronor

Strandskyddsdispens

Cirka 11 400 kronor

Förhandsbesked för ett enbostadshus

Cirka 15 000 kronor

Skylt 5 - 10 kvadratmeter

Cirka 6 700 kronor

Andra avgifter kan tillkomma

Fler avgifter kan tillkomma utöver de du hittar ovan. Belopp som anges avser 2022 :

  • Kostnad för att höra grannar - tas ut om grannar eller andra sakägare ska få tillfälle att yttra sig i ansökan om lov eller förhandsbesked. Som exempel kostar det 3 800 kr om 6-9 sakägare hörs. Vid ett förhandsbesked eller ett större projekt med fler som berörs kan det bli en högre avgift.
  • Vi gör ett tillägg på avgiften med minst 15 % om ditt projekt avviker från detaljplanen. Detaljplaner Länk till annan webbplats.
  • Planavgift - tas ut bland annat vid bygglov för nybyggnation inom vissa områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar cirka 20 000 kronor för ett enbostadshus upp till 299 kvadratmeter.
  • I de fall det krävs en nybyggnadskarta i ditt projekt tillkommer en avgift för den. Läs mer om när du kan behöva en nybyggnadskarta och vad den kostar här: Nybyggnadskarta
  • Avgift för utstakning/lägeskontroll - i vissa fall behöver byggnaden stakas ut så att den uppförs på rätt plats. Här kan du läsa mer om när utstakning kan krävas och vad det kostar: Utstakning och lägeskontroll Öppnas i nytt fönster.

Vid större byggprojekt är du välkommen att kontakta oss för mer information kring avgifter.


Din Faktura

Fakturan skickas ut några veckor efter att du fått ditt beslut. I beslutet kan du se hur mycket ditt bygglov kostar och hur avgiften är uträknad. Fakturan går till den adress du lämnat till oss i ansökan.

Har du frågor om din faktura kontakta Luleå kommun. Ha alltid fakturan framför dig när du hör av dig till oss, vi kommer att fråga om fakturanummer och ärendeid som står på fakturan.

Sidan uppdaterades den 13 februari 2023