Grävmaskin som arbetar

Anlägga enskilt avlopp

Om du ska anlägga ny eller ändra en gammal avloppsanordning krävs det tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan är det viktigt att du skaffar dig kunskap.

När du har bestämt dig för en anläggning är det dags att skicka in ansökan. På den här sidan hittar du information om vad som kan vara bra att tänka på och hur en ansökan ska se ut.

Tänk på att du får inte börja anlägga avloppet innan du har fått ditt tillstånd.

Förbered dig noga

Det är viktigt att du förbereder dig noga inför din ansökan. Här nedanför kan du läsa mer om vad du behöver undersöka samt vad vi vill att du lämnar in med din ansökan. Den entreprenör du anlitat kan ofta hjälpa dig att fylla i din ansökan eller anmälan.

I ansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som ska lämnas in tillsammans med ansökan.

I denna korta film från Avloppsguiden får du en genomgång av hur det kan gå till att anlägga nytt avlopp. Filmen är 2 minuter lång.

I flödesschemat kan du se hur handläggningen går till när du lämnat in din ansökan till oss. Det finns också en beskrivning i text under bilden.

Flödesschema över handläggningsprocessen, från när sökande lämnar in sin ansökan eller anmälan till beslut och slutligen färdig anläggning.

Sökanden lämnar in sin ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden granskar sedan ansökan eller anmälan och kontrollerar om alla handlingar är kompletta. Eventuellt måste sökanden komplettera med uppgifter som saknas.

Därefter genomförs ett platsbesök på fastigheten och sakägare får möjlighet att lämna in synpunkter i ärendet (exempelvis grannar eller myndigheter).

Nämnden fattar ett beslut i ärendet som sedan skickas till sökande och berörda sakägare. Sökanden tar emot och granskar beslutet, anlägger avloppet och fotograferas anläggningsarbetet.

Sökanden skickar sedan in ett utförandeintyg och foton till miljö- och byggnadsnämnden när anläggningen är klar. Nämnden granskar utförandeintyget och fotografierna. En bekräftelse skickas ut till sökande och ärendet avslutas.

Luleå kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan om enskilt avlopp. Avgiften är fast och motsvarar den tid som ärendet förväntas ta. Tabellen nedan visar ett urval av avgifter.

Timtaxan för 2023 är 1175 kronor. Tabellen nedan visar 2023 års avgifter.

Typ av ärende


Avgift


Ansökan om tillstånd för sluten tank med WC


3525 kronor


Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning med WC för 1 hushåll


8225 kronorAnsökan om tillstånd för anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning


2350 kronor


Ansökan om tillstånd till avloppsanordning med WC för 2-5 hushåll (6-25 personekvivalenter)


9400 kronor


Anmälan om inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett


4700 kronor


Anmälan om ändring av befintlig avloppsanordning


4700 kronor

Inför din ansökan eller anmälan

Här har vi samlat det viktigaste som du ska undersöka och ha med i din slutgiltiga ansökan/anmälan. Om du har frågor eller funderingar kan du höra av dig till vår VA-rådgivare eller avdelning miljö och bygg. Det går också bra att ringa till oss via 0920-45 30 00.

Platsens förutsättningar avgör vilken avloppsanläggning du bör välja. Många faktorer spelar in, bland annat vattenskyddsområden, skyddsnivå, skyddsavstånd, jordprov och grundvattennivå. Det är den sökande som tillsammans med sin entreprenör ska redovisa hur man uppnår alla dessa faktorer. I svåra fall kan det behövas utökade geologiska undersökningar.

Vattenskyddsområden

Om avloppsanläggningen ligger inom skyddsområde för vattentäkt kan vissa begränsningar och specialregler finnas. I en del fall så är det inte ens tillåtet att ha ett avlopp där. Besök kommens karta Länk till annan webbplats. och använd den interaktiva kartan för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Skyddsnivå

Kontrollera med stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg om fastigheten ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå. Hög skyddsnivå kan innebära högre krav på rening. Exempel på sådant som kan påverka skyddsnivåerna är närheten till dricksvattentäkter och skyddade naturområden.

Skyddsavstånd

Skyddsavstånd och skyddsnivåer hänger ihop. Det är mycket viktigt att hålla ett tillräckligt stort avstånd till sin egen och andras dricksvattentäkter. Vad som är lämpligt där du bor beror mycket på platsens förutsättningar. Det bästa är att avloppsanläggningen placeras lägre i terrängen än dricksvattentäkten. Hänsyn bör också tas till grundvattnets strömningsriktning och jordens sammansättning.

Tänk på att grundvattenströmningen kan ändra riktning runt dricksvattentäkter. Se exempelbild nedan.

Bild på grundvattnets strömningsriktning och påverkan av avloppsanläggnig

Illustration över vikten av att hålla skyddsavstånd. Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Avstånd som bör uppfyllas

 1. Grundvattenyta till infiltrationsanläggning, minst 1 meter.
 2. Vattentäkt till avloppsanläggning, minst 30 meter beroende på förutsättningarna.
 3. Vattentäkt till täthetsprovad del av avloppsanläggning, minst 20 meter.
 4. Energibrunn till avloppsanläggning, minst 30 meter.
 5. Ytvatten och dike till infiltrerande anläggningar, helst 30 meter men minst 10 meter.
 6. Fastighetsgräns till avloppsanläggning, minst 4 meter.
 7. Bostad till avloppsanläggning, minst 10 meter.

Provgrop, jordprov och perkolationsprov

För att bedöma vilken typ av avloppsrening som lämpar sig på din tomt kan en provgrop grävas och jordprover eller perkolationsprover tas ut för att bedöma jordarten och grundvattnets läge.

Du behöver visa markens egenskaper och sammansättning om avloppsvattnet ska ledas ner i marken. Det gäller främst infiltrationsanläggningar men även minireningsverk där man leder ner det renade vattnet i marken.

Om du planerar att göra en infiltrationsanläggning ska jorden inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig. Jordlagret ska även vara tillräckligt tjockt så att avståndet från spridningslagrets botten ner till grundvattenyta eller fast berggrund överstiger en meter.

Skicka jordprovet till ett laboratorium för siktanalys eller genomför ett perkolationsprov av jorden. Här är några exempel på laboratorier som genomför jordanalyser inom fyrkanten:

 • Mitta, Gammelstadsvägen 5, 070-227 36 10
 • BDX Grus & Makadam Industrisådd, Kritgatan 1, 0911-783 00
 • Sweco, Västa Varvsgatan 11, 0920-35500
 • Väglaboratoriet i Norr AB, Hedenbrovägen 6 B, 0921-196 00

Din entreprenör eller konsult kan hjälpa dig att genomföra och tolka proven.

Grundvattennivå

Du måste också redovisa den högsta grundvattennivån på platsen där du vill anlägga ditt avlopp. Det är fördelaktigt att kontrollera under de tider på året då grundvattennivåerna står som högst, exempelvis vår eller höst. Gräver du en provgrop ska du gräva minst en meter under den tilltänkta nivån för spridningsledningarna.

Slamtömning

Tänk på att anläggningen ska kunna slamtömmas, fordonet är tungt och behöver plats för att vända. Avståndet från uppställningsplats till slamavskiljaren får inte överstiga 10 meter. Höjdskillnaden mellan uppställningsplats och botten på slamavskiljaren får inte överstiga 6 meter.

Av situationsplanen ska det framgå tydligt var alla anläggningens delar ska placeras i förhållande till exempelvis bebyggelse, avstånd mellan anläggningen och tomtgräns, dricksvattentäkter, dränering och energibrunnar.

Det är viktigt att situationsplanen är utförlig, eftersom den bland annat används för att bedöma skyddsavstånd till dricksvattentäkter.

Skalan bör vara mellan 1:400-1:1000. Beroende på platsens förutsättningar finns det ibland behov av att komplettera med ytterligare en karta i större eller mindre skala, för att alla relevanta uppgifter ska få plats. Finns det till exempel dricksvattentäkter inom 200 m från anläggningen och dess utsläppspunkt, behöver du också lämna in en karta där dessa är markerade.

Beroende på avloppsteknik och markens förutsättningar kan det bli aktuellt att redovisa ytterligare dricksvattentäkter om området som kan påverkas bedöms bli större än 200 m.

I en situationsplan ska placeringen av avloppsanläggningen och alla dess delar framgå. Dessutom ska placering av följande finnas med:

 • Var provgropen är grävd
 • Fastighetsgränser
 • Markera dricksvattentäkter (ange om grävda eller borrade) inom 200 meter. Skriv ut avståndet mellan brunn och avlopp
 • Markera eventuellt planerade dricksvattentäkter
 • Avstånd till energibrunnar
 • Eventuell bräddpunkt
 • Utsläppspunkt (där avloppsanläggningen slutar)
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon

Du kan använda dig av Lantmäteriets tjänst Min karta Länk till annan webbplats. för att ladda ner en kartvy över din fastighet. Det går att rita och mäta direkt i tjänsten.

Exempel över situationsplan med angivna avstånd och placeringar

Exempel på situationsplan

En ansökan eller anmälan om avloppsanläggning ska innehålla profilritningar med längd- och tvärsektion över anläggningen Sådana ritningar är viktiga för att det tekniska utförandet av anläggningen ska bli korrekt, speciellt för infiltrationer och markbäddar som byggs på plats. Se våra exempelbilder här nedan.

Slamavskiljaren ska vara CE-märkt/typgodkänd, bifoga dokumentation om den slamavskiljare du vill använda.

Grundvattenrör

Om du anlägger en infiltration eller markbädd ska du placera ett grundvattenrör intill bädden. Med hjälp av grundvattenröret kan du sedan kontrollera avståndet mellan bäddens spridarlager och grundvattnet. På Havs-och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur du anlägger ett grundvattenrör.

Exempel på profilritningar

Profilritning med tvärsektion över infiltrationsanläggning

Profilritning med tvärsektion. Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Profilritning med längdsektion över avloppsanläggningen

Profilritning med längdsektion. Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Profilritning med längdsektion över avloppsanläggning sedd ovanifrån

Profilritning med längdsektion sedd ovanifrån. Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Det finns många typer av minireningsverk ute på marknaden som fungerar på olika sätt med olika reningsresultat. Vid en ansökan eller anmälan om minireningsverk är det därför viktigt att du bifogar prestandadeklaration och funktionsbeskrivning. Ta hjälp av din entreprenör eller konsult för att ta reda på vilket verk som passar på din fastighet. Verken ska alltid att vara CE-märkta/typgodkända. Utsläppet från ett minireningsverk bör ledas ned i mark för att undvika olägenheter.

Minireningsverk kräver också regelbunden service och kontroll, detta ska göras av en sakkunnig. Ett serviceavtal kommer att behövas när anläggningen är klar och i drift.

När avloppsanläggningen är färdig ska du skicka in ett utförandeintyg till avdelning miljö och bygg. Av utförandeintyget ska det framgå hur och var avloppet är anlagt. Du ska även bifoga foton från anläggandet.

Avdelning miljö och bygg granskar intyget för att se att avloppet är anlagt enligt tillståndet. Om allt är som det ska får du sedan en bekräftelse på detta.

Blakett för utförandeintyg (blankett under omarbetning)

Sidan uppdaterades den 14 mars 2023