A-Ö för upplåtelse av offentlig plats

Här nedan har vi samlat olika kategorier av upplåtelser av offentliga platser, tillsammans med gällande regler.

Tänk även på att:

 • ange hur stor yta i kvadratmeter som avses
 • val av plats
 • tid för uppbyggnad och upplåtelse
 • ritning med placering av anordningar
 • behov av el med mera
 • uppbyggnaden ska göras på så kort tid som möjligt.
 • syn av marken bör göras tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen innan den tas i anspråk
 • för alla upplåtelse ställs krav på underhåll
 • området ska hållas rent och snyggt. Arrangör har ansvar för sopsortering och bortforsling till sortering.
 • klotter ska saneras omgående
 • det inte är tillåtet att parkera fordon inom den upplåtna ytan. Undantag kan göras utanför parkeringsförbudszon
 • efter att upplåtelsen är avslutad ska marken städas och eventuella skador åtgärdas på tillståndshavarens bekostnad
 • efterbesiktning av marken görs tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen

Karta för valaffischering RutvikFörstora bilden

Karta för valaffischering Rutvik

Karta för valaffischering RutvikFörstora bilden

Karta för valaffischering Rutvik

Karta för valaffischering RåneåFörstora bilden

Karta för valaffischering Råneå

Karta för valaffischering LuleåFörstora bilden

Karta för valaffischering Luleå

Affischering i samband med politiska val

 • Affischer får utplaceras fem veckor före valet och ska vara borttagna senast en vecka efter valet. Platser specificeras enligt kartor för centrum, Råneå och Rutvik.
 • Trasiga affischer ska snarast möjligt bytas ut eller tas bort.
Karta över var affischering är tillåtenFörstora bilden

Karta över var affischering är tillåten

Affischer, annonser eller liknande anslag inklusive digital skyltning får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, träd, buskar, trafikanordningar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Affischtavlor/pelare med mera
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.

Egen väggyta
Det krävs inte heller tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Affischering i samband med cirkusar, festivaler med mera

 • Affischering tillåts på ett bestämt antal platser, se karta nedan.
 • Trasiga affischer ska snarast möjligt bytas ut eller tas bort.
 • Affischer får endast placeras på angivna platser, de får inte fästas på träd, belysningsstolpar, trafikstolpar eller vägområde.
 • Affischer samt stolpar ska vara borttagna när arrangemanget är slut.

Från och med den 1 januari 2024 ska den som arrangerar en offentlig tillställning utomhus, som innebär att besökare producerar förpackningsavfall på tillställningen, ge besökarna möjlighet att sortera ut förpackningsavfallet.

Förpackningarna ska sorteras ut i separata materialflöden och arrangören ska därefter lämna in det till förpackningsinsamlingen. För lån av tillfälliga insamlingskärl hänvisas till LUMIRE. Länk till annan webbplats.

Uppsättning av banderoller i samband med evenemang

 • Banderoller hänvisas till Storgatan i anslutning till Kyrkogatan, Smedjegatan eller Kungsgatan.
 • Banderoller som har ett uttalat kommersiellt eller politiskt budskap tillåts endast i undantagsfall som till exempel jubileumsfirande.
 • För större evenemang, som svenska mästerskap och dylikt, tillstyrks även andra platser om de bedöms som lämpliga.
 • På grund av vindförhållanden är de optimala måtten för banderoller; 6 meter lång (max 7 meter) och 1,5 m hög. Banderollen ska ha öljetter i hörnen 0,5 meter från hörn både uppe och nere på ömse sidor. Banderollen ska vara förstärkt i övre och nedre kant samt vara utfört i vindgenomsläppligt material.
 • Banderoller får vara uppsatta maximalt 2 veckor.
 • Banderoller sätts upp av stadsbyggnadsförvaltningen på den sökandes bekostnad.

Byggarbetsplats, arbetsbod, container, skylift, byggställning med mera

 • Sökanden uppmanas i första hand lokalisera plats för byggetableringen inom tomtmark.
 • Byggarbetsplatser ska inhägnas och kan kräva bygglov. Läs mer på sidan bygga nytt, ändra, riva
 • Vid placering på trottoar ska minst 1,5 m av trottoarens bredd lämnas orörd för att möjliggöra trygg passage för oskyddade trafikanter. Kan inte detta krav uppfyllas ska oskyddade trafikanter ledas ut i körbanan, skyddade av avspärrnings-anordningar. Utrymmet skall vara minst 1,5 meter. Kanter och för stora lutningar ska avhjälpas. I undantagsfall tillåts att oskyddade trafikanter via skyltning leds till trottoaren på andra sidan av gatan.
 • Sökanden ansvarar för den skyltning som krävs för att trafikanter ska kunna passera på ett tillfredsställande sätt. Vägmarkering sker enligt handbok ”Arbete på väg” utgiven av Trafikverket.
 • Sökande ska upprätta en Trafikanordningsplan i de fall det behövs som ska godkännas av stadsbyggnadsförvaltningen.
 • Under vinterhalvåret ska sökanden svara för snöröjning i byggetableringens direkta närhet.
 • Upplåtet markområde får inte disponeras som parkering.
 • Ingen reklam förutom byggskylt tillåts.

Uppsättning av skylt i anslutning till byggarbetsplats

Uppställning av cirkustält och mobil nöjespark

 • Cirkusar och tivoli hänvisas till parkeringen i anslutning till COOP Arena. Andra platser kan efter samråd med Polisen godtas för mindre cirkusar och/eller tivoli.

Uppställning av containrar, kärl, säckar och liknande för byggavfall med mera

 • Containrar kan kräva bygglov och skall märkas ut med reflexer. Läs mer på sidan bygga nytt, ändra, riva
 • Ägare av container, kärl, säck med mera ska tydligt framgå.
 • Container med mera ska ställas så att gående kan passera. Gångbaneutrymmet ska vara minst 1,5 meter.
 • Om möjligt bör containern eller dylikt endast vara utställd under arbetstid.
 • Container eller dylikt uppställd längre än en (1) arbetsdag kräver inhägnad.
 • Säkerhetsavstånd för öppen container till vägg ska vara 6 meter och 4 meter för täckt och låst container.

Festivaler och likartade tillställningar med inslag av musikframträdanden, tältserveringar och tillfällig försäljning

 • Tillstånd för evenemang tillstyrks på för ändamålet lämpliga platser som bedöms utifrån estetiska, trafik- och säkerhetsmässiga, och andra funktionella krav från berörda myndigheter och intressenter. Läs mer under Evenemang på offentliga platser".
 • Om evenemanget kräver gatuavstängningar för att kunna genomföras ska strävan vara att avstängningen utförs tidigast 18.00.
 • Mindre evenemang, som exempelvis personalfester, där tillfälliga tält- och servering förekommer, avgörs från fall till fall. Stor restriktion råder vid upplåtelser för slutna evenemang av större karaktär.
 • Arrangemang under längre tid kan prövas från fall till fall vid de platser som beskrivs under Evenemang på offentliga platser. Arrangören måste då beskriva hur ytan ska disponeras under hela upplåtelsetiden. Yta för upplåtelse fördelas utifrån efterfrågan och genomförande.

Uppsättning av flaggor

 • Flaggor hänvisas till de flaggstänger som finns att tillgå vid Stadsparken, Norra hamn vid Dansmagasinet och Hertsö torg.
 • Flaggor som har ett uttalat kommersiellt eller politiskt budskap tillåts endast i undantagsfall såsom jubileumsfirande.
 • För större evenemang, som svenska mästerskap och dylikt, tillstyrks även andra platser om de bedöms som lämpliga.

 • Vid Södra hamnplan kan upplåtelse ges dagtid till försäljning via ”Food trucks”eller liknande. Vid arrangemang kortare eller under längre tid kan upplåtelsen prövas utifrån arrangemangets syfte. Läs mer under Evenemang.
  I vissa fall kan tillfälligt bygglov krävas. Läs mer på sidan bygga nytt, ändra, riva
 • Vid speciella tillfällen, som exempelvis i samband med större evenemang, och marknader kan under kortare perioder (1 - 4 dagar) andra platser för försäljningsstånd, för privatpersoner eller företag tillåtas.
Karta med utmarkerade torgplatser i Luleå centrumFörstora bilden

Karta med utmarkerade torgplatser i Luleå centrum

Försäljning och marknadsföring från bord och vagnar/Food trucks och expomobiler

 • Tillstånd för försäljning beviljas endast till ideella föreningar under förutsättning att gångtrafik kan fungera tillfredsställande. Övriga försäljare hänvisas till torgplatser enligt torghandelsstadga.
 • Under perioden 1/5 – 31/8, klockan 21.00 – 04.00, upplåts specifika försäljningsplatser där privatpersoner och företag kan ansöka om tillstånd. Försäljningen avser snabbmat från mindre försäljningsstånd/vagn. Platserna som avses är Storgatan-Nygatan och ömse sidor Skeppsbrogatan, se karta nedan.

Reklamskyltar (trottoar/gatupratare) i anslutning till butik

 • Utplacering av gatupratare får endast ske under perioden maj till oktober.
 • Utanför entréer vid gallerior tillåts inte gatupratare på allmän platsmark.
 • Gatuprataren ska stå på marken i anslutning till din verksamhet och får endast vara utplacerad under verksamhetens öppettider. Ur tillgänglighetssynpunkt ska den alltid ha samma placering.
 • För att få tillstånd för gatupratare måste trottoaren/gångbanan vara tillräckligt bred. Godkänd gatupratare är stabil, utan skarpa kanter eller rörliga delar. Gatupratare får inte utgöra hinder för gående och personer med funktionsnedsättning. Ett fritt mått på 0,5 meter på ömse sidor om ledstråk ska finnas. Kravet är att minst 1,5 meter av trottoarens bredd ska erbjuda fri väg för fotgängare. Gatupratarens yttre ram får maximalt hamna 1,5 meter ut från fastighetens väggfasad. Vid ramper ska skyltar placeras så nära dessa som möjligt.
 • Har du tillstånd för markupplåtelse med krav på staket, till exempel uteservering, ges inget tillstånd för fristående skyltar utanför staketet. Skyltning innanför godkänt staket följer inte dessa regler.
 • Vippskylt eller annan skylt med rörliga delar tillåts inte.

Uppsättning av orienteringsskyltar och skyltar i samband med konferenser, utställningar och andra tillfälliga arrangemang

 • Generellt gäller stor restriktivitet för att sätta upp hänvisningsskyltar. I samband med större arrangemang som svenska mästerskap eller dylikt kan tillstånd ges.
 • Skyltarna ska utformas enligt Trafikverkets regler för tillfälliga arrangemang.
 • Skyltarna ska vara borttagna omedelbart efter arrangemangets slut.

Informationsspridning eller liknande med hjälp av bokbord, högtalare med mera

Tillåts i princip överallt, under förutsättning att trafik, gående, cykel, bil med mera, kan fungera tillfredsställande.

Försäljning från kiosk under viss period

Tre platser för kioskförsäljning upplåts under perioden 1/5 - 31/8. Platserna är belägna på Storgatan, utanför kvarteren Tjädern 17, Katten 12 och Råttan 18. Vid händelse av att antalet sökande är större än antalet platser gör stadsbyggnadsförvaltningen ett urval baserat på öppettider, tidigare erfarenhet, kioskens estetiska utformning, typ av försäljning och om sökande är en ideell förening.

I anslutning till kiosken finns möjlighet att ansöka om en mindre uteserveringsyta för bord och stolar. Taxa tillkommer för uteservering. Max 1,5 m från byggnadens fasad se upplåtelse av allmän plats/uteserveringar.

Byggnaden ska harmoniera med omgivningen och maximalt 15 m² beroende på om platsen så tillåter.

Förutom markupplåtelse krävs bygglov se sidan bygga nytt, ändrar, riva.

Vid speciella tillfällen, som exempelvis större evenemang och marknader, kan under kortare perioder (1 - 4 dagar) andra platser för kiosker tillåtas.

Parkering i anslutning till försäljningsplatsen tillåts inte.

Marknadsförsäljning

 • Allmän platsmark upplåts för vinter-, sommar-, höst-, samt julmarknad.
 • Vid speciella tillfällen kan ytterligare marknader ges tillstånd. Marknader i kulturhistoriskt högt värdefulla miljöer prövas i samverkan med berörda lokala aktörer.
 • Fordon i direkt anslutning till försäljningsstånd accepteras inte på gågatorna i Luleå centrum. I övrigt kan de tillåtas om de inte utgör hinder för oskyddade trafikanter eller räddningsfordon.
 • Under skyltsöndagen får ideella föreningar och liknande idka marknadsförsäljning.
 • I ansökan skall framgå hur området är tänkt att disponeras, antalet personer samt hur ansvarsförhållandena fördelas gällande iordningsställande och städning efter avslutad marknad. För- och eftersyn ska göras tillsammans med Luleå kommun.

Endast LED marschaller för att förstärka butiksentré eller plats tillåts

 • Marschaller med LED-ljus ska sättas på hållare som säkerställer att gående inte trampar på dem.

Idrottsaktiviteter med bansträckning på offentlig plats

 • Vid markering av bansträckningen är det förbjudet att använda färg på asfaltbeläggning och gatsten.
 • Om bansträckning markeras med skyltar eller dylika markeringar ska dessa tas bort omedelbart efter arrangemangets slut.

Utplacering av reklamtavlor, reklampelare, reklam kopplat evenemang/arrangemang och dylikt

Huvudregeln är att reklam inte tillåts på allmän platsmark utan hänvisas till kvartersmark.

 • Reklam får inte förekomma i miljöer med kulturhistoriskt högt värde eller i miljöer för barn som exempelvis skolor och lekplatser.
 • Reklamskylt kan kräva bygglov. Läs mer på sidan bygga nytt, ändra, riva
 • Roterande skyltar eller displayer med rörliga bilder som vänder sig till fordonsförare tillåts inte där oskyddade trafikanters säkerhet äventyras.
 • Så kallade vepor eller beachflaggor tillåts inte på Luleås centrumhalvö förutom vid speciella arrangemang. Placering av dessa ska då specificeras.
 • All reklam är förbjuden på träd, lyktstolpar, trafikljus, vägmärken samt inom vägområdet.

Utplacering av butiks varusortiment i direkt anslutning till butik

 • Utplacering av skyltvaror tillåts upp till 1,5 meter från fasad under förutsättning att gångtrafik kan fungera tillfredsställande. Fri gångbana på minst 1,5 meter ska bibehållas.
 • Upplåten yta ska begränsas av butikens bredd.
 • Ramper för rörelsehindrade ska hållas fria.
 • Där ledstråk för synskadade finns ska det hållas ett fritt utrymme på 0,5 meter mellan skyltvaror och ledstråk.

Utomhusservering i anslutning till restaurang

Valstugor och affischering samband med politiska val

 • Valstugorna förläggs till Storgatan mellan Smedjegatan och Kungsgatan.
 • Får utplaceras tre veckor före valet och ska vara borttagna senast en vecka efter.
 • Ska vara av trä och får inte vara större än 10 m². Valstugor får inte heller vara försedda med hjul.
 • Respektive parti tilldelas en yta av 4 x 3 m där partiets valstuga ska placeras.
 • Platsfördelning sker med lottning där fullmäktiges partier ges förtur till platserna mellan Smedjegatan och Timmermansgatan.
 • Valstugornas placering märks ut av stadsbyggnadsförvaltningen.
 • Respektive parti ansöker hos Polisen om tillstånd för markupplåtelse samt kontaktar stadsbyggnadsförvaltningen för hyra av valstuga.
 • Valstugan rengörs från affischer och dylik innan valstugan lämnas efter valet.

Sidan uppdaterades den 26 februari 2024