Torgplatser

I Luleå kommun finns totalt sjutton torgplatser på Storgatan i centrum, Kyrktorget i Gammelstad, Hertsötorget och i Råneå.

Lokala regler för torghandel i Luleå kommun 2014

Meddelade med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala regler enligt ordningslagen (1993:1617).

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ord­ning och säkerhet på offentlig plats i 3 kapitlet ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa regler för försäljningsplatser för torghandel i kommunen. Syftet med reglerna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

Försäljningsplatser för torghandel
Reglerna gäller för del av Storgatan i Luleå och torgen i Hertsön, Kyrkbyn och Råneå på tydligt anvisad plats. Försäljningsplatsen på Storgatan är en avgränsad yta mellan Nygatan och Smedjegatan.

Försäljningsdagar
Försäljningsdagar är helgfria onsdagar, fredagar och lördagar.

Ansökan om saluplats

Ansökan om saluplats lämnas till kommun.

Fasta och tillfälliga saluplatser

På försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser. Fast saluplats kan hyras på bestämd tid, minst en månad och högst ett år. Tillfälliga saluplatser kan hyras för enstaka dagar.

Saluplats, fast eller tillfällig, får inte överlåtas. Upphör innehavaren av fast salu­plats med torghandel ska anmälan göras till Luleå kommun.

Innehavare av fast saluplats som inte har för avsikt att nyttja sin plats ska med­dela detta till Luleå kommun senast sista vardagen före aktuell försälj­ningsdag. Upprepad underlåtenhet att meddela detta leder till uppsägning av fast saluplats utan att återbetalning av erlagd avgift sker.

Hyrd fast saluplats som inte används inom två timmar från avtalad försäljnings­start kan kommunen hyra ut som tillfällig saluplats.

Avgift
För saluplats betalas avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt.

Hyrd plats
Vid hyra av saluplats gäller:

 • att plats anvisas försäljare i den ordning ansökan inkommer
 • att endast då tillgång så medger upplåts åt samma person mer än en saluplats
 • att upplåtelse sker inom för ändamålet markerade rutor
 • att på lätt synligt ställe på saluståndet eller bordet ska det finnas skylt med inne­havarens namn, adress och telefonnummer
 • att ytor för gångtrafikanter utmed eller mellan saluplatserna inte får belamras

Förbud mot försäljning av vissa varor
Knivar, skjutvapen, explosiva och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Tider för försäljning
Försäljning får påbö1jas tidigast klockan 10.00 och sluta senast klockan 18.00. Uppställning av stånd eller varor får påbörjas tidigast halv timme före fastställd försäljningstid och ska vara bortförda senast halv timme efter försäljningstidens slut. Konsumentnämnden kan besluta om andra tider för torghandel.

Fordon
För uppställning av fordon på eller i anslutning till försäljningsplatsen gäller vad som sägs i lokala trafikföreskrifter för Luleå kommun. Uppställning eller försälj­ning från fordon på saluplatsen är inte tillåten.

Avfall och skräp
10 § Innehavaren av saluplatsen ansvarar för att ta bort avfall och skräp, senast i sam­band med försäljningsdagens slut

Dessa lokala regler för torghandel ersätter "Lokala föreskrifter för torghandel i Luleå kommun" från 2007-07-20.
KOMMUNFULLMÄKTIGE I LULEÅ KOMMUN 2014-04-16

Tider för torghandel

Du får bedriva torghandel helgfria onsdagar, fredagar och lördagar.
Försäljning får börja tidigast kl 10.00 och sluta senast kl 18.00.

Uppställning av bord eller varor får påbörjas tidigast en halvtimme före fastställd försäljningstid och ska vara borttagna senast en halvtimme efter försäljningstidens slut.

Uppställning eller försäljning från fordon

Uppställning eller försäljning från fordon på saluplatsen är inte tillåten.

Saluplats Storgatan

Saluplatsen är uppdelad i åtta platser, 3 x 2 m per plats. Det är parkeringsvakten som administrerar dessa platser. För bokning, ring 0920-45 39 76.

Avgifter

 • 100 kr/dag och plats.
 • Avgift för fast saluplats kostar 1000 kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

Bilden visar torgplatser på Storgatan mellan Smedjegatan och Nygatan. Klicka på bilden för att förstora den.

Saluplats Kyrktorget, Gammelstad

Saluplatsen är uppdelad i tre platser, 3 x 2 m per plats. Det är Visitor centre som administrerar dessa platser. För bokning, ring 0920-45 70 10.

Avgifter

 • 100 kr/dag och plats.
 • Avgift för fast saluplats kostar 1000 kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

Saluplats Hertsötorget

Saluplatsen är uppdelad i tre platser, 3 x 2 m per plats. Det är parkeringsvakten som administrerar dessa platser. För bokning, ring 0920-45 39 76.

Avgifter

 • 100 kr/dag och plats.
 • Avgift för fast saluplats kostar 1000 kr/månad och plats.
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el.

Saluplats Råneå

Saluplatsen är uppdelad i tre platser, 4 x 4 m per plats. Platserna är belägna till höger vid infarten till Centrumparkeringen.

Saluplatsen administreras av Råneå bibliotek, Västerlånggatan 2. För bokning och kontakt ring 0924-575 62.

Avgifter

 • 50kr/dag och plats
 • Avgift för fast saluplats kostar 500kr/månad och plats
 • 20 kr per dag och plats tillkommer vid behov av el
Torgplatser vid busstationen i Råneå markerade med gatsten.

Torgplatser vid busstationen i Råneå markerade med gatsten.

Sidan uppdaterades den 12 mars 2024