Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är rörelsehindrad och bor i Luleå kommun kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa. Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den stad eller det land du tänker besöka.

Om du är allvarligt rörelsehindrad och har mycket svårt att gå kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet ger dig rätt att parkera på särskilda parkeringsplatser (se parkeringskarta nedan).

Ansökan

Ett parkeringstillstånd gäller under viss tid. Kom ihåg att vara ute i god tid inför sommaren om du ska förnya ditt parkeringstillstånd.

Normal handläggningstiden för ansökan om parkeringstillstånd är cirka sex veckor.

Kostnad för parkering med parkeringstillstånd

På Luleå kommuns parkeringsplatser behöver du inte betala parkeringsavgift om du har ett giltigt parkeringstillstånd.

Parkering
Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare.

Parkeringstillståndet ska placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Vid stöld av parkeringstillståndet
Parkeringstillstånd är stöldbegärligt. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom då tillståndet används för parkering.

Om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort ska förlusten anmälas till polisen. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Upphittat parkeringstillstånd
Upphittat parkeringstillstånd ska lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Upphört tillstånd
Tillstånd som upphört att gälla ska återlämnas till kommunen.

Återkallelse av tillståndet
Ett parkeringstillstånd som inte används på ett korrekt sätt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.

En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.

För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.

En person med psykiska problem, till exempel fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • En blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte får tillstånd.
 • Svårigheter att bära är inte ensamt tillräckligt för tillstånd.
 • Mag- och tarmproblem anses inte vara tillräckligt skäl för tillstånd till exempel kan det vara tarminfektion eller inkontinens som medför akuta toalettbesök.
 • Enbart behov av att parkera på bred plats, till exempel på grund av svårigheter att kliva i och ut ur bilen berättigar inte till parkeringstillstånd.
 • Tillståndet är inte avsett för kortvariga besvär av rörelsehinder.
 • I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid bedömning av gångsträckan med bästa möjliga hjälpmedel inklusive vilopauser.

Bifall

Vid bifall av ansökan utfärdas ett tillstånd som den sökande personligen ska hämta hos infrastruktur- och serviceförvaltningen, Bangårdsgatan 12 Luleå.

Avslag

Vid avslag sänds beslutet till den sökande. Med beslutet följer det med instruktioner om hur man överklagar.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

 • högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
 • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst tre timmar på gågata
 • gratis i sex timmar på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad i Luleå kommuns parkeringshus Karpen och Kulturens Hus

Tillståndet gäller inte på bland annat följande platser:

 • På tomtmark, om inte ägaren medgivit det
 • På platser för ett visst ändamål, till exempel lastplats, vändplats eller taxiplats
 • På plats för visst fordonsslag, till exempel buss
 • I gångfartsområde (parkering är där tillåten endast på särskild anordnad plats)
 • På huvudled

Vid infarten till parkeringsplatsen finns skylt med tilläggstavla med namnet och telefonnumret till företaget som övervakar parkeringen. På allmänna kommunala parkeringsplatser finns normalt inte en sådan tilläggstavla.

Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillstånd.

Klicka på bilden för att komma till den interaktiva kartan.

Kartbild över luleå centrum med markering av parkeringsplatser för rörelsehindrade samt parkeringshus. Klickbar för att få upp kartbild.

Karta

Här kan du ta del av en Parkeringskarta med parkeringsplatser för rörelsehindrade som visar vilka p-platser som finns till för just dig. Den kan du skriva ut och ta med dig i bilen.

Luleå kommun kommer att behandla inlämnade personuppgifter manuellt och i datoriserade register. Behandlingen sker med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6e som rör arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning.

De uppgifter du lämnat kommer att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.

Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt. Uppgifterna sparas i tre år efter avslutat ärende och fem år efter en överklagan. Därefter tas uppgifterna bort.

Uppgifter som lämnas vid ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder har ett särskilt skydd enligt 7 kap 4§ sekretesslagen. Skyddet innebär att rätten för andra att få del av uppgifterna är starkt begränsad.

Du har rätt att begära registerutdrag och information om rättelse av de uppgifter om dig som finns registrerade hos oss. I vissa fall finns rätt att få registreringen av personuppgifter begränsad. Du kan läsa mer om övriga rättigheter här.

Personuppgiftsansvarig är Infrastruktur- och servicenämnden, Luleå kommun och nås på lulea.kommun@lulea.se, Luleå kommun, 971 85 Luleå, telefon: 0920-45 30 00. Dataskyddsombudet nås på: dataskyddsombud@lulea.se.

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Telefon: 08-657 61 00
E-post:  imy@imy.se
Fax: 08-657 61 00

Postadress
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketterna skickas till:
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen, 971 85 Luleå

Hämta eller beställ blanketterna
Du kan även hämta eller beställa blanketterna på: 0920-45 30 00.
Ansökan skickar du sedan till Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen, 971 85 Luleå.

Sidan uppdaterades den 22 januari 2024