För föreningar

Kämpar din förening för att kunna betala energiräkningen varje månad? Skulle ni vilja ha mer pengar och resurser över till verksamheten istället? Hör av er till energi- och klimatrådgivaren på Luleå kommun och boka en träff för att få tips och information om hur ni kan spara energi och pengar i er förening!

Många föreningar har stora problem med att arbeta ihop pengar till el- och energikostnaderna för föreningens anläggning och lokaler. Pengar, resurser och engagemang som skulle kunna satsas på föreningsverksamhet istället. De flesta föreningar kan spara mellan 15 och 30 % av sitt energibehov med relativt enkla åtgärder.

Det finns alltså mycket pengar och energi att spara på de flesta föreningsanläggningar, en del genom enkla åtgärder som inte kräver så stor insats och en del som kräver investeringar. Behöver man göra investeringar för att få ner energianvändningen så finns det flera stöd att söka för energieffektiviseringsåtgärder i föreningslokaler och idrottsanläggningar, se längre ned på sidan vilka stöd som finns att söka.

Energigenomgång av föreningsanläggning

Kommunens energi- och klimatrådgivare kommer vid förfrågan helt kostnadsfritt ut till er föreningsanläggning och gör en energigenomgång. Det är inget krav på genomförande av åtgärder utan en rådgivning där ni får tips och råd kring hur ni skulle kunna spara energi på er anläggning.

Det här tittar man t ex på vid en energigenomgång:

 • Energianvändningen, hur den ser ut över dygnet, effekttoppar, tomgångskörning (när ingen verksamhet pågår) mm
 • Ert värmesystem, hur energieffektivt det är och hur det fungerar, hur värmen fördelas mm
 • Byggnadens status när det handlar om isolering och fönster, dörrar, portar mm
 • Ert kylsystem om det finns något, hur kylbehov kan förebyggas mm
 • Eventuella maskiner, pumpar, motorer, fläktar, deras ålder, effekt mm
 • Hur det säkerställs att kyla och värme inte körs samtidigt
 • Varmvattenförbrukning, munstycken mm
 • Energieffektiv belysning, behovsstyrning mm
 • Energieffektiv ventilation, behovsstyrning mm
 • Transporter, fordons- och bränsleval, motorvärmare mm
 • Beteende och rutiner
 • Möjlighet till att producera egen el med hjälp av solceller

Energigenomgången tar ca två timmar och ger er en generell överblick av nuläget och av förbättringspotentialen i er anläggning när det gäller energiförbrukning. Efter besöket får ni en skriftlig besöksrapport med råd om vilka effektiviseringsåtgärder som skulle vara aktuella för er anläggning och information om hur ni kan gå vidare.

Är ni intresserade av att göra en energigenomgång på er anläggning?

Stöd att söka för energieffektiviseringsåtgärder på föreningsanläggning

Investeringsbidrag från kultur-och fritidsnämnden

Behöver man göra en investering för att få ner energianvändningen i sin anläggning kan man söka investeringsbidrag från kultur-och fritidsnämnden på Luleå kommun. Man söker investeringsbidrag för det kommande året, ansökan ska därför lämnas in senast 1 september.

Investeringsbidrag kan beviljas med max 80 % av kostnaden för t ex olika åtgärder för att energieffektivisera anläggningen.

Investeringsbidrag från Boverket

Även från Boverket kan man söka stöd för energieffektiviserande åtgärder i allmänna samlingslokaler. Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar samt stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som har en allsidig verksamhet.

För att ett projekt ska få bidrag krävs det att kommunen är med och finansierar det till minst 30 %.

Stöd från Riksidrottsförbundet

I det nationella projektet Idrottslyftet har regeringen satsat 500 miljoner per år till idrottsföreningar över hela landet. För att uppnå Idrottslyftets syfte och mål har Riksidrottsförbundet valt att prioritera fyra områden. Det fjärde området man har valt att prioritera är "Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer". I detta område ingår stöd till energieffektiviseringsåtgärder på idrottsanläggningar.

Det krävs dock viss medfinansiering, vilket ibland kan fås av fritidsnämnden eller Boverket. Föreningen kan också räkna in en viss del av det faktiska arbetet som en typ av medfinansiering.

För att kunna söka stöd till sin förening för energiåtgärder måste man ha gjort en energigenomgång med hjälp av en energi- och klimatrådgivare. Syftet är att inventera och skapa en helhetsbild över vilka förbättringsmöjligheter, när det gäller energi, det finns i den aktuella anläggningen. Rådgivningen ska innehålla rekommendationer om vilken/vilka åtgärder som är bra att genomföra ur ett energiperspektiv och det skall finnas skriftlig dokumentation. De åtgärder som rådgivaren har föreslagit används sedan som grund till ansökan om pengar från Idrottslyftet.

För mer information om stödet för energiåtgärder inom Idrottslyftet kontakta Michael Fleuron på Norrbottens Idrottsförbund.

Sidan uppdaterades den 13 januari 2023