Inventering av enskilda avlopp inom Luleå kommun

I Luleå kommun finns över 4000 enskilda avlopp. För att säkerställa att avloppen uppfyller dagens miljökrav genomför kommunen årlig tillsyn och inventering av befintliga anläggningar.

Många avloppsanläggningar som inte klarar reningen bidrar till övergödning som kan leda till algblomning och minskad biologisk mångfald. Utsläpp av orenat avlopp kan också innebära förorening av din egen eller grannens dricksvattenbrunn.

Under 2022 fortsätter inventeringen av enskilda avlopp i Råneå älvdal. Berörda fastighetsägare har fått hem ett informationsbrev om inventeringen.

Det går bra att kontakta oss med era frågor via telefon 0920-45 30 00 eller e-post. Kommunens VA-rådgivare kan också svara på allmänna frågor gällande enskilt vatten och avlopp.

Råneå 2022

Under 2022 fortsätter inventeringen av enskilda avlopp i Råneå älvdal. Det berörda området visas på kartan här nedan. Alla fastighetsägare i området kommer i början av april få hem ett brev med information om inventeringen där de ombeds lämna in en avloppsdeklaration till oss senast 8 april 2022.

Karta över inventeringsområdet 2022

Hur går inventeringen till?

I informationsbrevet som går till berörda fastighetsägare i början på april finns en avloppsdeklaration som vi vill ha tillbaka ifylld senast 8 april. I avloppsdeklarationen får man svara på frågor om vatten och avlopp på fastigheten.

När vi sedan besöker din fastighet vill vi titta på avloppsanläggningens olika delar för att få en uppfattning om hur den fungerar. Hela inspektionen sker utomhus. Vi lyfter på lock, letar utsläppspunkt, fotograferar och fyller i en checklista för bedömning av avloppsanläggningen. Besöket tar i genomsnitt 20–30 minuter.

Vanligtvis sker inspektionen utan fastighetsägaren. Om du som fastighetsägare vill vara med vid inspektionen kan du ange det i deklarationen. Vi kommer då kontakta dig minst en vecka innan det planerade besöket med förslag på datum.

Vad händer sen?

Efter inspektionen får du en inspektionsrapport som beskriver vad vi noterat om din anläggning. Du har då möjligheter att komma in med synpunkter eller kompletterande uppgifter.

Innan vi kan fatta ett beslut om din anläggning behöver åtgärdas eller inte, kommer vi att granska alla uppgifter i ärendet. Om vi saknar viktig information kommer vi att begära in kompletteringar eller förelägga om uppgifter. Det är då viktigt att du försöker svara på våra frågor så bra som möjligt.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på förbättrande åtgärder eller besluta om förbud. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid. Du får även ett skriftligt meddelande om vi bedömer att ditt avlopp fungerar som det ska.

Ett beslut går alltid att överklaga, om du inte håller med om vår bedömning har du rätt att begära överprövning. Hur du överklagar kommer att framgå i beslutet. Det kostar ingenting att överklaga ett beslut.

Vad är det som kostar pengar?

Kommunen tar ut en avgift för inventeringen eftersom tillsynen till allra största del inte är en skattefinansierad verksamhet. Avgiften för 2022 är 1133 kronor per timme.

Det är den av fullmäktige beslutade taxan för tillsyn enligt miljöbalken som tydliggör vad vi får ta betalt för och hur mycket det får kosta. Taxan med tillhörande bilagor finns att läsa i sin helhet här. Öppnas i nytt fönster.

För all handläggningstid tas en timavgift ut, för närvarande är avgiften 1133 kr per timme. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme.

Exempel på vad som ingår i timavgiften vid en avloppsinventering är:

 • Projektering och planering av tillsynen
 • Administrering av utskick och informationsmaterial
 • Förberedelse inför besök
 • Restid
 • Platsbesök och efterföljande inspektionsrapport
 • Eventuella kompletteringar
 • Kontakt med experter, sakkunniga, samt andra regionala och centrala myndigheter
 • Författande av beslut med tillhörande bedömning
 • Eventuella återbesök

Avgiften kan variera från fall till fall, beroende på vilken handläggningstid som krävs i ditt ärende. Du kan alltid kontakta oss för att ställa frågor, det kommer inte påverka din avgift för inventeringen.

Vill du själv undersöka hur ditt avlopp ser ut?

Du kan då läsa och följa instruktionerna på den checklista som avloppsguiden.se har tagit fram. Du kan hämta checklistan på avloppsguidens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En kontroll enligt checklistan kan ge en första indikation på om avloppet är godkänt eller inte. Miljö- och byggnadsnämnden är de som i slutändan bedömer om avloppet lever upp till dagens lagkrav. Om du med hjälp av checklistan kan se att ditt avlopp inte uppfyller kraven, kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg för att få hjälp.

Du kan också kostnadsfritt kontakta vår VA-rådgivare för att få hjälp med frågor om enskilt avlopp och vatten.

Innan du vidtar några åtgärder gällande ditt avlopp måste en ansökan/anmälan lämnas in till oss. Blanketten för ansökan/anmälan hittar du under självservice Länk till annan webbplats..

Varför ingår nya avlopp i inventeringen?

Även nya avlopp kan fungera dåligt bland annat på grund av bristande skötsel som exempelvis utebliven slamtömning och fel kemikaliedosering eller fel vid anläggandet av avloppet.

Min fastighet är inte med i årets inventering, när ska mitt avlopp kontrolleras?

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en inventeringsplan för de kommande tio åren, först ut är Rånedalen, därefter följer Persöfjärden med avrinningsområde och slutligen Vitådalen. Här kan du läsa Luleås inventeringsplan Pdf, 2.5 MB..Inventering av enskilda avlopp pågår i hela Sverige och är en del i arbetet för att uppnå de miljömål som beslutats av riksdagen. Syftet med inventeringen är att hitta de enskilda avlopp som idag inte uppfyller gällande krav för rening av avloppsvatten och målet är att dessa förbättras.

Under 2018 tog Luleå kommun fram en inventeringsplan för enskilda avlopp Pdf, 2.5 MB.. Planen har tagits fram för att systematisera arbetet med tillsyn av avloppsanläggningar. Planen sträcker sig från 2019 fram till år 2028 och pekar ut i vilken ordning som miljö- och byggnadsnämnden kommer bedriva tillsyn av enskilda avlopp.

Fram till år 2023 kommer avdelning miljö och bygg att kontrollera enskilda avlopp inom Råneälvens avrinningsområde. Längre ned på hemsidan finns en bild som visar de olika etapperna, etapp 1 slutfördes under 2019

Bilden föreställer luleå kommuns 13 inventeringsområden.

Bilden ovan visar Luleå kommuns 13 inventeringsområden. Numreringen anger inte i vilken ordning inventeringen kommer att ske. Nedan kan du se vilket område de olika siffrorna representerar.

 1. Vitådalen (2026-2028)
 2. Rånedalen (2019-2023)
 3. Mjöfjärden, Sundom
 4. Persöfjärden, Furufjärden, Örarna (2023-2025)
 5. Brändön
 6. Bensbyn, Hertsön
 7. Innerfjärdarna
 8. Luleälven, Bergnäset
 9. Aleån
 10. Kallax, Måttsund
 11. Ersnäs, Mörön
 12. Södra inlandet
 13. Alhamn, Ängdalsro

Rånedalen 2019-2023

Den första etappen fokuserade på kustnära området i anslutning till Råneå tätort och följde sedan älvens norra sida upp till norra prästholm. Under 2020 kommer inventeringen främst att ske på den södra sidan av råneälven upp till södra prästholm.

Nedan ser du en bild på Rånedalens inventeringsområden för etapp 1 till 4. Etapp 1 är slutförd och etapp 2 påbörjas under 2020 och beräknas bli klar under 2021.

Bilden visar en karta över Råneå etapp 1-4

Etapp 1 genomfördes under 2019, etapp 2-4 är planerade att genomföras årligen fram till år 2023.

 

Rånedalen tar sin början i kommunens nordvästra del vid Niemisel och följer i huvudsak Råneälvens avrinningsområde. Avrinningsområdet består av 22 delavrinningsområden. Råneälven som är en av Sveriges största skogsälvar är outbyggd och exempel på skyddsvärda arter är, utter, lax, havsöring och flodpärlmussla. Älven mynnar ut i Råneåfjärden som anses vara ett förhållandevis opåverkat kustområde.

Rånefjärden är därför utpekat som ett internationellt referensområde för miljöövervakning av nordiska ministerrådet. På grund av bland annat naturligt låga halter av näringsämnen är fjärden mer känslig för övergödning än resten av Bottenviken. Indikationer visar att fjärdens näringshalter ökar. Länsstyrelsen har därför bedömt att det finns en risk att dess goda ekologiska status inte bibehålls till år 2021.

Råneälven har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE).

Rånedalen inkluderar också Andträskets vattenskyddsområde från vilken dricksvatten tas till de boende i och omkring Råneå. Skyddsföreskrifterna för denna fastställdes 2017. I Rånedalen finns i dagsläget 753 kända avloppsanläggningar, de allra flesta i direkt närhet till älven eller fjärden.

Här nedan hittar du kort information om utförda inventeringar. Om du vill ha mer information om tidigare inventeringar kan du kontakta avdelning miljö och bygg.

Råneå Etapp 3, 2021

Under sommaren 2o21 inventerades enskilda avlopp längs med Råneälven i området mellan Orrbyn och Niemiesel. Totalt ingick 220 fastigheter i projektet.

Råneå Etapp 2, 2020

Under sommaren 2o2o inventerades enskilda avlopp längs med Råneälven i områdena Prästholm och Orrbyn. Totalt tillsynades drygt 210 avlopp.

Råneå Etapp 1, 2019

Sommaren 2019 besökte avdelning miljö och bygg avlopp från Råneälvens utlopp upp till Prästholm. Totalt besöktes drygt 320 fastigheter.

Luleälven, Bergnäset 2018

Under 2018 inventerades enskilda avlopp i ett område som utgått ifrån Gäddviks vattenskyddsområde. Totalt inventerades 450 fastigheter.

Hertsölandet 2016-2017

Under 2016 inventerades enskilda avlopp i en stor del av Hertsölandet. Här nedan hittar du en del frågor med svar.

Hertsölandet - frågor och svar

Innehåll

 • Om jag har fått ett förbud, måste jag då bygga en ny anläggning?

Inte nödvändigtvis. För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten behöver du åtgärda din avloppsanläggning. I flera fall kommer detta innebära en helt ny anläggning. I andra fall kan det räcka med underhåll eller komplettering av den befintliga anläggningen. Det är viktigt att du hör av dig till avdelning miljö och bygg innan du vidtar några åtgärder.

 • Var hittar jag mer information när jag ska planera för att lösa avloppet?

Du kan vända dig till kommunens VA rådgivare Öppnas i nytt fönster. eller läsa mer på avloppsguden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är även en bra idé att redan nu kontakta olika avloppsentreprenörer.

 • Krävs det bygglov för vattentäkter eller Bergvärme i Hertsölandet?

Enligt områdesbestämmelserna för hertsölandet (PL 163 och PL) krävs det bygglov för att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för grundvattentäkt inom det prickade området.

Är du osäker om du berörs av dessa bestämmelser ska du kontakta avdelning miljö och bygg på stadsbyggnadsförvaltningen.

 • När inleds processen med att bygga ut kommunalt VA?

Tidplan för VA-utbyggnad i Hertsölandet är 2028-2032. Planering och projektering kommer att påbörjas före detta och inom ramen för detta arbete kommer etappindelning och mer detaljerad tidplan att tas fram.

Så snart mer information finns kommer vi att gå ut med detta på Luleå kommuns hemsida.

 • Hur hittar jag VA-planen och VA-kartan på kommunens hemsida?

Kommunen har lagt upp en hemsida där VA-planen beskrivs översiktligt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., de olika delarna finns att läsa om i detalj under varje avsnitt, för att få hela VA-planen skickad till er kontakta kundtjänst.

På kommunkartan kan du se hur samtliga av kommunens VA-områden har klassats in. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Blir det kommunalt vatten och avlopp i hela Hertsölandet?

Kommunen har valt att tolka länsstyrelsens föreläggande som att hela VA-området Hertsölandet ska säkras tillgång på kommunalt vatten och avlopp. Du kan se områdets utformning på kommunkartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Har de områden som ligger före Hertsölandet i VA-planen också fått utsläppsförbud?

Västra Revelsudden inventerades under tidigt 2000-tal, då ställdes krav på att åtgärda bristfälliga avlopp, skulle en ny inventering göras idag skulle det sannolikt leda till att ytterligare avlopp skulle behöva åtgärdas, några planer på att inventera området finns inte idag, miljö- och byggnadsnämnden inventerar avlopp utifrån sin inventeringsplan Pdf, 2.5 MB..

Delar av Östra Bensbyn hade sannolikt inventerats om inte området funnits med i kommunens utbyggnadsplan. I området Järnviken finns liknande förhållanden som uppstått i Hertsölandet. I och med att området hamnade i utbyggnadsplanen så finns inte några planer på att inventera området.

 • Varför kom de andra två områdena i utbyggnadsplanen före Hertsölandet (Lövskär)

Det finns två anledningar till detta, dels finns det samordningsvinster med övriga kommunala projekt. Dels är det så att flaskhalsen idag gällande utbyggnad av spillvatten till Hertsölandet sitter i att den nuvarande pumpstationen som kanaliserar vattnet från området inte kan hantera en utökad mängd spillvatten.

I arbetet med Östra länken ingår att stärka kapaciteten så att det ska gå att ta emot större volymer från Hertsön och Hertsölandet. Kapaciteten kommer att finnas teoretiskt från och med år 2026.

 • Är VA-planen politiskt förankrad? När antogs den i KF?

VA-planen är en strategisk plan, det innebär att den är vägledande men inte juridiskt bindande. Den är antagen av kommunfullmäktige under 2018 , planen avses också aktualiseras och vid behov revideras vart 4:e år.

 • Hur stor blir anslutningsavgiften för fastigheter i Hertsölandet?

Här hittar du information om anläggningsavgiftens storlek idag Länk till annan webbplats.

Där finns exempel på anläggningsavgiftens storlek för en normal villa. En höjning av avgiften kan förväntas till den dag VA är utbyggt i Hertsölandet. Hur mycket kan inte förutsägas idag.

I avgiften ingår också dagvatten vilket inte är aktuellt för Hertsölandet. Det innebär en viss reduktion av anslutningsavgiften.

 • Hur bedöms anslutningsavgiften för fastigheter, är det bara storleken på tomten som spelar roll?

Storlek på tomt samt om du har flera lägenheter/bostadsenheter på fastigheten påverkar anläggningsavgiften.

Här kan du läsa mer om anläggningsavgiften Länk till annan webbplats.

 • Spelar det någon roll om man bara ansluter spillvatten för avgiften?

Ja man får viss reduktion på avgiften. Om man har önskemål om att bara ansluta spillvatten så måste man dock kunna visa att vattnet från den enskilda brunnen är fullgott, det vill säga vid analys visats vara utan anmärkningar (godkänt enligt Livsmedelsverkets krav) och finns i tillräcklig kvantitet.

 • När kommunen dragit fram nätet, måste jag också ansluta mig till vattnet eller kan jag fortsätta använda min egen brunn?

Du kan fortsätta att använda din egen brunn men om dricksvattnet inte uppfyller krav enligt Livsmedelsverket och finnas i tillräcklig kvantitet, måste du betala anläggningsavgift och den fasta delen av brukningsavgiften.

 • Måste jag betala VA-taxa även om jag inte har något avlopp?

Ja, alla som ligger inom verksamhetsområde för spillvatten måste betala och detta regleras i Vattentjänstlagen. Har du ingen anslutning betalar du ändå anläggningsavgiften och den fasta brukningsavgiften.

 • Måste jag betala en anslutningsavgift även om jag inte har något avlopp?

Ja, alla som ligger inom verksamhetsområde för spillvatten måste betala. Detta är reglerat i Vattentjänstlagen.

 • Måste jag betala avgift för varje fastighet jag äger?

Ja

Kallax, Måttsund 2015

2015 inventerades enskilda avlopp på Lillviksholmen. Totalt inspekterades 24 avloppsanläggningar varav inga har fått förbud på grund av att ett detaljplanearbete pågår i området.

Ersnäs, Mörön 2013

Området Kammen i Ersnäs inventerades 2013. Totalt inspekterades 47 enskilda avloppsanläggningar, av de som fick anmärkningar har alla utom två åtgärdats. För de två kvarvarande finns ansökningar inne och de förväntas åtgärdas under sommaren 2018.

Sidan uppdaterades den 12 april 2023