Ansök, hantera eller säg upp plats i förskola, fritidshem

Här ansöker du, hanterar eller säger upp plats i Luleås kommunala förskolor och fritidshem.

Om du ska ansöka, hantera eller säga upp ditt barns plats i fristående förskola eller fritidshem kontaktar du den fristående verksamheten direkt.

Läs igenom reglerna när du ska ansöka om plats

Förskola

Vem kan ansöka?

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar och har barn som behöver plats på förskola. Är du föräldraledig eller arbetssökande kan du ansöka om 15 timmars placering.

Barn kan också i vissa fall ha rätt till plats i förskola om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet behöver särskilt stöd i sin ​utveckling i form av förskola av fysiska, psykiska eller andra skäl. Ansökan krävs och särskild prövning görs av kommunen i varje enskilt fall.

Vårdnadshavare som har ett barn som fyllt 3 år har rätt till allmän förskola. Läs mer under fliken Ansök om plats 3-5 åringar, allmän förskola.

När ska du ansöka?

Du kan ansöka när som helst under året. För att kommunen ska kunna garantera att du får din plats enligt önskat startdatum måste ansökan kommit in senast fyra månader innan önskad start. Kommunen kan inte garantera att du får plats i det område du önskar. Luleå kommun tillämpar rutinen kvarstående kö i förskolan som betyder att om ditt barn tilldelats plats i ett annat område än det önskade så kan du stå kvar i kö till förskolan i ert område.

Om du vill ha plats i samband med terminsstart på hösten bör du ansöka om plats senast 28 februari samma år. Första uttagningen sker i mars och har du ansökt i tid är det större chans att du får ditt förstahandsval.

Om du vill ha plats i samband med årsskiftet bör du ansöka om plats senast 31 augusti året innan. Första uttagningen sker i september och har du ansökt i tid är det större chans att du får ditt förstahandsval.

Modersmål i förskola

För att förskolan ska kunna planera det språkutvecklande arbetet för ditt barn ska barnets modersmål anges i ansökan.

Om ditt barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har du rätt till förstärkt språkstöd (modersmålsstöd) i alla förskolor. Ange då detta språk som modersmål i ansökan till förskolan.

Tvåspråkig verksamhet - förskola på finska, meänkieli och nordsamiska

Luleå kommun är förvaltningsområde för samiska, meänkieli och finska. Därför kan du ansöka om plats i vår väsentligt tvåspråkiga verksamhet i nordsamiska, meänkieli och finska vid Charlottendals förskola. Obs! Om du önskar plats på Charlottendals tvåspråkiga verksamhet så måste du aktivt ange det i ansökan under övriga uppgifter.

Specialkost

Om ditt barn behöver specialkost ska du ansöka om specialkost när du fått erbjudande om placering i förskolan och tackat ja till platsen.
Information och ansökan om specialkost i förskola och skola

Fritidshem

Vem kan ansöka?

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar och har barn i ålder 6-13 år som behöver plats på fritidshem.

Föräldralediga eller arbetssökande kan ha möjlighet till plats om barnet har ett eget behov av fritidshem på grund av familjens situation eller om barnet behöver särskilt stöd i sin ​utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl. Ansökan krävs och särskild prövning görs av kommunen i varje enskilt fall.

När ska du ansöka?

Du kan när som helst ansöka om fritidshem men barnet måste först få en placering på skola innan plats på fritidshem kan erbjudas.

Eftersom kommunen behöver tid för handläggning behöver din ansökan ha inkommit en månad före önskad start. Tänk på att fritidshemmet inte får ta emot ditt barn i sin verksamhet om du inte ansökt och barnet fått placering på fritidshemmet.

Ansökan

Om du saknar svenskt personnummer eller behöver blankett på engelska, kontakta Luleå kommuns kundcenter.

Har du eller kommer att få skyddade personuppgifter använder du dig av e-tjänsten för dig med skyddade personuppgifter.

Om du saknar e-legitimation:

Efter att du ansökt om plats

När ansökan är behandlad får du sms och/eller e-post om att det finns ett platserbjudande att svara på.

Vem kan ansöka om utökad vistelsetid i kommunala förskolor?

Föräldraledighet

Vårdnadshavare som är föräldralediga och behöver mer tid för att tillfälligt studera eller arbeta under sin föräldraledighet.

Du måste styrka studier eller arbete med intyg från skola eller arbetsgivare. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda ha del- eller heltidssysselsättning.

Om barnet har särskilda behov

Rektor eller vårdnadshavare kan ansöka om utökad tid om barnet behöver mer tid i förskolan för att barnet behöver tränas i sociala färdigheter, i sin språkutveckling eller att barnet har något fysiskt rörelsehinder.

Ansökan måste styrkas med intyg från till exempel psykolog, logoped, läkare eller annan myndighetsperson. Kommunen är restriktiv med att bevilja utökad tid. Innan du som vårdnadshavare gör en ansökan vill kommunen att du först pratar med rektorn på förskolan om behovet av mer tid.

Beslut om utökad tid när barnet har särskilda behov gäller upp till 6 månader. Kvarstår behovet måste en ny ansökan skickas in.

På grund av familjens situation i övrigt

Det kan vara när familjen har ett svårt sjukt barn och syskonet behöver mer tid på förskolan. Det kan även vara när det finns psykisk eller fysisk sjukdom i familjen samt socioekonomisk utsatthet där socialförvaltningen är inkopplad. Utökad vistelsetid kan beviljas utifrån en ansökan med intyg som styrker behovet.

Beslut om utökad vistelsetid på grund av familjens situation gäller upp till 6 månader. Kvarstår behovet måste vårdnadshavare ansöka igen.

Vem kan inte ansöka om utökad vistelsetid?

Barnet har en placering i allmän förskola 3-5 åringar

Du kan inte ansöka om utökad vistelsetid om du har en placering i allmän förskola för 3-5 åringar. Har ditt barn placering i allmän förskola måste du göra en ny ansökan till förskola.

Arbetssökande vårdnadshavare som tillfälligt går ut i arbete

Du kan inte ansöka om utökad tid om du är arbetssökande och tillfälligt går ut i arbete. Då använder du blanketten veckorapportering. Se flik veckorapportering för barn 3-5 år till arbetsökande föräldrar.

Ansökan

För att ansöka krävs e-legitimation. Saknar du e-legitimation eller har skyddade personuppgifter kontaktar du förskolans rektor som hjälper dig med ansökan.

Har barnet två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna signera ansökan.

Besked om utökad tid

När du har använt e-tjänsten får du ett meddelande med e-post eller SMS om att kommunen har tagit emot ditt ärende.

I meddelandet finns en länk till ditt ärende i Luleå kommuns "Mina sidor". Via länken kan du se ditt ärende, följa vad som händer och få besked.

Du som vårdnadshavare registrerar nytt schema för barnets vistelsetid via appen Tempus hemma (finns för nedladdning i App Store och Google Play).
Om du inte har möjlighet att logga in med e-legitimation kontaktar du Kundcenter tel 0920-45 30 00 för schemablankett.

Schema vid 15-timmars placering i förskola

Om barnets vistelsetid ändras till högst 15 timmar per vecka på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet, måste du göra en ny ansökan om förskoleplats. I ansökan anger du orsaken till varför barnets vistelsetid ändras till 15 timmar.

Om barnets vistelsetid ändras till mer än 15 timmar per vecka på grund av återgång till arbete/studier, måste du göra en ny ansökan om förskoleplats. I ansökan anger du orsaken till varför barnet går upp i tid.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare lämnar inkomstuppgift i samband med att platserbjudandet accepteras. Om ingen inkomstuppgift skickas in kommer högsta avgift att debiteras.

Du måste meddela varje gång din inkomst ändras. Kommunen kan komma att kontrollera inkomstuppgift.

Lämna inkomstuppgift

Aktuell inkomst registerar du med e-legitimation via länken nedan:

Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation kontaktar du Kundcenter för inkomstblankett.

Har du eller kommer att få skyddade personuppgifter använder du dig av e-tjänsten Kontaktväg mot förskola/grundskola för dig med skyddade personuppgifter Länk till annan webbplats.

Vad räknas som inkomst?

För mer information om vad som räknas som inkomst, läs i:

Förändrade familjeförhållanden

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda skattepliktiga bruttoinkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vid förändrade familjeförhållanden, till exempel om du blir sammanboende eller ni flyttar isär, måste detta meddelas och ny inkomstuppgift lämnas in.

För att göra en anmälan om förändrade familjeförhållanden, använd denna e-tjänst:

Om du saknar e-legitimation, kontakta kundcenter för blankett.

Inkomstförfrågan

Kommunen gör utskick via sms och e-post en gång per år till hushållen om att uppdatera sin inkomst.

Med hushåll avses ensamstående, makar eller sammanboende. Även om sammanboende eller gifta inte har gemensamma barn så betraktas de som ett hushåll. Det är hushållen som ansvarar för att lämna in inkomstuppgift inom angiven tid. Om ingen inkomstuppgift kommer in debiteras högsta avgift.

Vem ska rapportera?

Arbetssökande vårdnadshavare som tillfälligt går ut i arbete ska rapportera in tiden.

Du kan inte meddela tiden i appen Tempus hemma om du tillfälligt går ut i arbete. Du använder e-tjänsten för att rapportera in tiden.

Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation kontaktar du Kundcenter för blankett.

Hur säger jag upp plats?

Uppsägning görs senast 30 kalenderdagar innan barnet slutar. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Skolbarns rätt till plats i fritidshem upphör när vårdnadshavare blir föräldraledig, arbetssökande eller ålderspensionär och platsen måste sägas upp av vårdnadshavarna.

Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan ansöker om ny plats till samma enhet med startdatum inom 90 kalenderdagar får betala avgift mellanliggande tid.

I fritidshem har barn till föräldralediga och arbetssökande ingen rätt till plats och omfattas inte av denna regel – det är därför viktigt att du anger orsak till uppsägning.

Det år ditt barn börjar skolan upphör förskoleplatsen automatiskt den 31 juli. Om du vill avsluta platsen tidigare måste du inkomma med en uppsägning.

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna säga upp platsen.

Uppsägning av placering gör du med e-legitimation via länk nedan. Bekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat.

Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation eller har skyddade personuppgifter kontaktar du Kundcenter för blankett för uppsägning.

Vill du säga upp platsen innan ditt barn börjar sin placering kan du inte använda e-tjänsten. Då måste du kontakta Kundcenter för en uppsägningsblankett.

Vill du säga upp plats i en fristående förskola eller ett fritidshem som tillhör en fristående skola kontaktar du den fristående verksamheten.

Kan du inte logga in, har frågor eller problem i e-tjänsten, kontakta Kundcenter.

Uppsägning vid delad räkning

Om vårdnadshavare har delad räkning och platsen sägs upp av den ena vårdnadshavaren övergår placeringen till den vårdnadshavare som har kvar platsen. Den vårdnadshavaren får då betala för hela platsen. Kommunen erbjuder ej halv plats.

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med hösttterminens start det år barnet fyller tre år. Allmän förskola innebär 525 timmar avgiftsfri plats i förskola. Det motsvarar 15 timmar per vecka under skolans läsår. Allmänna förskolan följer skolans läsårsplan, vilket innebär att platsen inte får nyttjas under skolans lov.

Vem ska söka?

Vårdnadshavare till barn 3-5 år som inte har en plats i förskolan. Ansökan görs på särskild blankett:
 Ansök om plats i allmän förskola, för 3-5-åringar Länk till annan webbplats.

Luleå kommun fördelar platserna till en förskola enligt följande ordning:

  1. Barn som har placering på förskoleenhet som stänger.
  2. Barn med förtur enligt 8 kap. 7§ skollagen.
  3. Barn som önskar plats vid väsentlig tvåspråkig förskola.
  4. Barn med syskonförtur innebär förtur till den förskola där syskon är placerat. Vid samma ködatum går äldre barn före yngre, sett till det placerade syskonets födelsedatum.
  5. Barn placeras efter ködatum.

Ködatum

Med ködatum avses datum när ansökan har kommit in. Kötiden kan aldrig vara längre än 4 månader. Har ansökan kommit in tidigare än 4 månader före önskat datum för plats kommer ködatumet justeras.
Nytt ködatum blir då 4 månader före önskad placering.

Om det finns flera ansökningar med samma ködatum till samma förskola placeras barnen efter födelsedatum. Det betyder att äldst barn får platsen först.

Ködatum vid höst- och vårintag blir alltid dagen efter det datum kommunen angett som sista ansökningsdag. Höstintag avser önskade placeringar augusti/september, vårintag avser önskade placeringar januari/februari. Gäller för alla sökande som inkommit i tid d.v.s. till sista ansökningsdag.

Kvarstående kö i förskola

Om du tackar ja till annan placering än den önskade förskolan finns möjlighet att kvarstå i kö till förstahandsalternativet.

Om du tackar nej till annan placering än förstahandsvalet, får du om du så önskar kvarstå i kö till önskad placering. Om du efter en tid blir erbjuden ditt förstahandsval och då tackar nej, raderas ansökan ur kön.

Omflyttning kan tidigast ske till höst-och vårintagning. Undantagna från denna rutin är barn med syskonförtur samt vårdnadshavare med barn som flyttar till annat upptagningsområde i kommunen, de erbjuds ny plats i det upptagningsområde de flyttar till, när ledig plats finns.

Kontakt

Kundcenter
0920-45 30 00
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Postadress: Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Luleå kommuns servicecenter, Timmermansgatan 25.

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Relaterad information

Sidan uppdaterades den 10 juni 2024