Vi planerar för Hertsöheden

Välkommen till framtiden! Vi planerar för ett bostadsområde med både tekniskt och socialt innovativa nya bostäder med plats för alla.

Korta fakta om projektet

Hertsöheden är utpekat som Luleå kommuns nästa större bostadsområdessatsning med blandade bostadstyper för upp till 4 000 invånare, vilket betyder mycket för kommunens bostadsförsörjning som helhet. Motiven till valet av plats är att befintlig infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, gator, kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, skolor och annan service kan användas samtidigt som värdefull naturmark bibehålls och tillgängliggörs för fler människor. En utbyggnad av Hertsöheden ger goda förutsättningar för att stärka Hertsö centrum.

Hertsöheden ligger 5 km öster om Luleå centrum i ett strategiskt bra läge mellan Luleå centrum, Luleå Industripark och Luleå Tekniska Universitet. Området är drygt 100 hektar stort, består mestadels av obebyggd skogsmark och ägs av Luleå kommun.

Ett planprogram har tagits fram för att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa förutsättningar för att Hertsöheden som helhet ska utvecklas till ett modernt, integrerat och hållbart bostadsområde inom stadsdelen Hertsön. Ambitionen för Hertsöheden är att skapa en attraktiv och levande boendemiljö med stark natur- och hållbarhetsprofil.

Hertsöheden kommer att detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. Nu pågår arbete med att ta fram den första detaljplanen på Hertsöheden.

Hertsöheden är en ny del av Hertsön, stadsdelen med stark sammanhållning och initiativkraft. Här tänker vi nytt, testar och utvecklar Hertsön i gemenskap och här finns möjligheter till olika livsstilar för alla faser i livet.

På Hertsöheden är det lätt att resa och leva hållbart och tryggt. Här är bostäderna kostnadseffektiva och klimatsmarta. Här får naturen och leken plats mellan husen och både friluftsliv och stadsliv är nära. Här bygger vi utifrån naturens villkor och värnar om guldkorn som berghällar, bäckmiljöer och trolsk skog.

På Hertsön skapar vi den hållbara framtiden kreativt och tillsammans!

Attraktiv livsmiljö

Attraktiv livsmiljö

På Hertsöheden finns attraktiva bostadsområden för en bred målgrupp. Här samspelar arkitektur, form, design, konst och kulturarv för att bilda en miljö som är omsorgsfullt utformad. På Hertsöheden finns det där lilla extra som gör att man trivs både som boende och besökare.

Hela Hertsön

Hela Hertsön

Hertsöheden är en del av Hertsön och har stark social och strukturell koppling med Hertsöns alla delområden. Hertsöheden kompletterar det befintliga utbudet på Hertsön och bidrar till ökad livskvalitet genom inbjudande sociala mötesplatser och rekreativa områden som inbjuder till lek och rörelse för alla åldrar.

Hållbar mobilitet

Hållbar mobilitet

På Hertsöheden är det enkelt och tryggt att röra sig i området, till resten av Hertsön och till andra stadsdelar. Gång- och cykelvägarna är gena och säkra. På busshållplatserna går turerna tätt och bilarna är lätta att dela på. Det är lätt att välja hållbara färdsätt som både ger bättre miljö och bättre hälsa.

Ut i skogen

Ut i skogen

På Hertsöheden finns en port till naturreservatet med ett fantastiskt utbud av friluftsaktiviteter. Här finns milslånga spår, leder och stigar som knyter ihop Hertsölandet och Ormberget. Här kan man vandra, paddla, springa, fiska, cykla och åka skidor eller skoter i naturskön miljö.

Naturen nära

Naturen nära

På Hertsöheden finns naturen runt knuten. Här värnas naturvärden och platsens naturliga förutsättningar som bidrar till biologisk mångfald. Här finns ekosystemtjänster som bidrar till livskvalitet och här är det lätt att leva ett ekologiskt hållbart stadsliv.

Innovativa Hertsöheden

Innovativa Hertsöheden

På Hertsöheden finns det plats för nytänkande. Här utvecklas och testas idéer inom många områden, så som energianvändning, dagvattenhantering, IT, mobilitet, återbruk, odling, delningsekonomi och byggemenskap, med hållbarhet som gemensam nämnare.

Här planerar vi att bygga

Tidplan (preliminär)

 • 2023: Programhandlingen godkänd av Kommunfullmäktige
 • 2024: Start detaljplaneläggning, detaljplan del 1
 • 2025: Samråd och granskning av detaljplan del 1
 • 2026: Politiskt antagande av detaljplan del 1
 • 2027: Start bygga infrastruktur
 • 2029: Start bygga bostäder

Bilder

Skiss för grönstruktur, vatten, gator mm

Skiss för grönstruktur, vatten, gator mm

Skiss för grönstruktur, huvudgata mm

Skiss för grönstruktur, huvudgata mm

Mer om projektet

Detaljplanekontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Hertsöheden del 1, med syfte att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse och komplementverksamheter.

Hertsöheden ska framför allt planeras för bostäder med blandade bostadstyper och upplåtelseformer, men på lämpliga platser kan även småskalig komplementverksamhet, som kontor, handel och kommunal service finnas. Planprogram Hertsöheden ska användas som underlag i planarbetet. Ett gestaltningsprogram för Hertsöheden är under framtagande.

Arbetet med att ta fram förslag till samrådshandling pågår. Samråd beräknas ske i början av 2025.

Förslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Detaljplanekontoret har upprättat ett planprogram för att hantera stora viktiga intressen som berör varandra och i ett större sammanhang avväga och samordna dessa.

Syftet med planprogrammet är att genom tidig utredning, avvägning och ställningstagande skapa förutsättningar för att Hertsöheden som helhet ska utvecklas till ett modernt, integrerat och hållbart bostadsområde. Ambitionen för Hertsöheden är att skapa en attraktiv och levande boendemiljö med stark natur- och hållbarhetsprofil.

Planprogrammet redovisar en översiktlig struktur indelat i bebyggelseområden och grönområden. Bebyggelseområdena har delats in i delområden utifrån den struktur och karaktär som föreslås.

På Hertsöheden ska fördelningen mellan olika bostadskategorier likna den på Hertsön. Fortsatt planering på Hertsöheden ska eftersträva en fördelning om ca 40 % småhus och ca 60 % flerbostadshus (mätt i antal bostäder). Det kommer att innebära uppskattningsvis 3000 - 4000 boende i området.

Fokusområden som planprogrammet belyst som extra viktiga att utreda vid detaljplaneläggning är:

 • Blandade bostadstypologier
 • Gestaltad livsmiljö där arkitektur, konst och design är viktiga delar.
 • Allmänna mötesplatser och platser som inbjuder till aktivitet, lek och rörelse
 • Hållbar dagvattenhantering i öppna system
 • Ett gent och tryggt gång- och cykelnät
 • Gröna stråk och ekosystemtjänster

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 20 november 2023.

Enligt översiktsplanen ska bebyggelse på Hertsöheden utgöras av en blandning av småhus och flerbostadshus med olika upplåtelseformer. Inom området ska också utrymme för näringsliv och verksamheter finnas. Vid planering och byggande ska delar av området bevaras som område för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik ska finnas i tidigt skede vid exploatering och inflyttning.

Förslaget bedöms vara i enlighet med gällande Översiktsplan 2021, Luleå vision 2040.

Eftersom Hertsöheden är obebyggt och befinner sig i en planeringsfas finns stora möjligheter att redan nu ta strategiska beslut som öppnar upp för att nyttja området för testbäddar av olika slag.

Vad är en testbädd?

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. Testbäddarna ska helst vara öppna för användare utanför den egna organisationen och kunna användas under längre tid av flera olika aktörer.

En testbädd kan vara en byggnad, en plats, ett kvarter eller hela områden, där nya idéer och lösningar testas och utvärderas. Det kan exempelvis handla om ett modernt kollektivboende, delningsekonomier, återbrukade material i nya byggnader, cirkulära system för energi, innovativa VA-lösningar, ett låggradigt fjärrvärmenät som förutom att värma upp byggnader kan värma upp växthus och torg, solceller i ny tappning, optisk sopsortering, ett bebyggelsekluster med odling och självhushållning eller lekmiljöer med teknik som stimulerar barnens kreativitet och nyfikenhet att testa dig fram… och mycket mer.

Nu pågår arbete med att undersöka förutsättningarna för att arbeta vidare med innovationer på Hertöheden och hela Hertsön.

Idémöte - starten för planeringen av Hertsöheden

Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark. Ja, trots att få personer kom till det öppna idémötet inför planeringen av Luleås nya bostadsområde Hertsöheden så saknades det verkligen inte idéer.

Idémöte om Hertsöheden 4 maj 2022 - så tyckte Hertsöborna

Sammanhållning, aktivt föreningsliv och framgångsrik ungdomsverksamhet är styrkor som bör tas tillvara och utvecklas ytterligare när Hertsöheden planeras – det var ett tydligt budskap till kommunens representanter på idémötet den 4 maj.

– Det var ett inspirerande möte där många idéer lyftes. Hertsöheden har potential att bli något alldeles extra och vi vill höra invånarnas perspektiv och idéer för att skapa ett attraktivt, trivsamt och hållbart bostadsområde, säger projektledaren, Mia Ozoh på Luleå kommun.

Det finns många barn och ungdomar, ökande andel äldre och många nationaliteter på Hertsön där de många föreningarna har lyckats skapa en stark vi-känsla och gemenskap.

Hertsöheden ska innefattas i den gemenskapen. Det ska vara lätt och säkert för alla att gå och cykla till Hertsö centrum men även finnas goda möjligheter att mötas och vara aktiv på Hertsöheden. Enkelt tillgängliga lokaler och utomhusytor för att träffas och göra saker tillsammans behöver prioriteras.

Kolonilotterna på Hertsön är mycket populära, och odlingsmöjlighet med någon typ av hyrmodell i stället för köp föreslogs för Hertsöheden.

Små lägenheter och radhus som hyresrätter önskas
Även radhus med hyresrätt som komplement kom upp som förslag, liksom behovet av fler små lägenheter. Och om de planerade industrisatsningarna i närheten leder till ökad inflyttning kanske det även behövs bostadsrätter, något som inte finns på Hertsön idag. Kommunen fick rådet att inte bygga ett avlångt område utan försöka hålla ihop det så att alla får nära till den centrala delen och till Hertsö centrum.

Många äldre på Hertsön vill bo kvar i sitt område så ett trygghetsboende har hög prioritet, med aktiviteter, samlingslokal och kanske odlingsmöjlighet. En lunchrestaurang med större utbud än pizza fanns också på önskelistan.

Att anlita en motiverad person som områdesvärd skulle vara en kostnadseffektiv investering, ansåg deltagarna. Det minskar förstörelse, ökar sammanhållningen och områdets attraktivitet.

Kontakt

Mia Ozoh
Projektledare mark- och exploatering
0920-45 39 13
mia.ozoh@lulea.se

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 25 april 2024