Vatten och avlopp i Luleå kommun

Det kommunala bolaget LUMIRE, eller Luleå miljöresurs AB, ansvarar sedan första januari 2022 för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna inom Luleå kommun. LUMIRE levererar dricksvatten och renar avloppsvattnet för nästan alla Luleåbor.

Undantaget är de som har eget vatten och egna avloppsanläggningar.

Beslut om VA-taxa, investeringar och verksamhetsområden beslutas av kommunfullmäktige och infrastruktur- och servicenämnden har ansvar som huvudman för VA när det gäller investeringsplan, med mera.

Planering för framtidens VA

Granskning av förslag till VA-plan 2040 (vattentjänstplan)


Ett förslag till VA-plan för Luleå kommun ställs ut för granskning under tiden 18 mars 2024 – 15 april 2024.
Va-planen har tidigare (30/11 2023 - 10/ 1 2024) varit ute på samråd. Inkomna synpunkter besvaras i "Samrådsredogörelse VA-plan 2024 för Luleå kommun".

Ta del av handlingarna i PDF format här:

 

Syftet med planen
VA-planen beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ske för hela Luleå kommun, både för de som har kommunal VA-försörjning och för den som har enskild lösning. Syftet med VA-planen är att:

 • Kommunens utveckling ska ske hållbart utifrån de långsiktiga planer som kommunen upprättat.
 • Kommuninvånarna ska känna trygghet genom att det tydliggörs hur vatten och avlopp ska lösas i kommunens olika delar.
 • Säkra hög kvalitet på yt-, grund- och dricksvatten inom kommunen
 • Tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande.
 • Säkerställa att den allmänna va-anläggningen ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall

Delar av den nya VA-planen utgör också kommunens vattentjänstplan som beskriver hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses.

Synpunkter
Under granskningstiden är alla, såväl politiker som privatpersoner, näringsliv och organisationer, välkomna att bidra med synpunkter på förslaget. Eventuella synpunkter på VA-planen ska lämnas skriftligen senast den 15 april 2024. Lämna synpunkter via;

 • E-post: diarie@lumire.se
 • Post: Luleå Miljöresurs AB, Gårdsvägen 11, 973 47 Luleå

Har du frågor
Frågor kan ställas till;
Ulrika Larsson, Lumire
Telefon: 0920-45 32 49
E-post: ulrika.larsson@lumire.se

Anslutning av ny VA-anläggning

Många frågor ska besvaras innan man ansluter sitt hus till de kommunala VA-ledningarna på ett säkert och smidigt sätt.

Innan du börjar gräva behöver du kontrollera om det redan finns ledningar i marken.

VA-taxa – Det här kostar det

Som kund betalar du en avgift för vatten och avlopp. Verksamheten är helt taxefinansierad vilket innebär att inga skattemedel används och att verksamheten inte är vinstdrivande.

Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till va-nätet.

Va-taxan består av anläggningsavgiften som är en engångsavgift vid inkoppling av vatten och avlopp till din fastighet och brukningsavgiften som är en årlig kostnad med en fast och rörlig del. 

Särskild taxa tas ut för:

 • Uppsättning/borttagning vattenmätare
 • Vattenmätaravläsning
 • Sprinkler
 • byggvatten
 • Särskild industritaxa

VA-plan 2030

För att skapa ett attraktivt växande Luleå som är hållbart över tiden krävs en god och långsiktig planering för vatten och avlopp. Vi kallar denna planering för VA-plan 2030.

Eget vatten och avlopp

Bor du inte i någon av de byar och samhällen som har kommunalt vatten eller avlopp? Du kanske har gemensamt vatten eller avlopp tillsammans med dina grannar eller en egen dricksvattenbrunn och avloppsanläggning?

Köpa eller sälja hus med eget vatten och avlopp?

Om du vill köpa eller sälja ett hus med ett eget vatten och avlopp eller om du är en mäklare så rekommenderas du att titta på Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 15 mars 2024