Ny skolstruktur för centrum

På den här sidan kan du läsa mer om den nya strukturen för skolor och förskolor i stadsdelen centrum.

En skolstruktur beskriver vilka skolor och förskolor som ska finnas i ett område. När kommunen arbetar med en förändrad skolstruktur ser vi över vilka lokaler som ska användas för skolor och förskolor, vilka lokaler som behöver byggas om och ifall kommunen behöver bygga nya skolor eller lägga ner vissa skolor.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tog beslut om skolstrukturen i Centrum i april 2023. Nämnden beslutade om att gå vidare med förvaltningens utvecklingsalternativ 2A.

Beslutet innebär bland annat:

» Ny skola Midskogen F-9 med kapacitet för 500 elever, inryms i befintliga lokaler för Montessoriskolan, Montessoriförskolan och Kulturskolan.
» Ny skola 7-9 med kapacitet för 400 elever inryms dels i befintliga lokaler på Residensskolan, dels i Förvaltningshuset kvarteret Kungsfågeln.
» Kulturskolan omlokaliseras till befintliga lokaler i Gymnasiebyn och exempelvis Förvaltningshuset.
»Östra skolan utökas till kapacitet för 300 elever och befintliga lokaler och skolgård anpassas till verksamheten. 
»Ny förskola med 4 avdelningar byggs på sikt och Hägerns förskola utökas från 4 till 6 avdelningar. 

Här kan du ta del av beslutet som helhet:
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll, 2023-04-19 Länk till annan webbplats.

Dokument – rapporter

Här kan du ta del av de rapporter och beslut som handlar om skolstrukturen i centrum.

Kortversion

Nedan finns en kortversion av samrådshandlingarna med utvecklingsalternativen och nuläge och dialog.

Utvecklingsalternativen

Här nedanför presenteras utvecklingsalternativ 1, 2a och 2b. Alternativen har inte värderats eller rangordnats.

Förslag till utvecklingsalternativ baseras på utgångspunkter, nuläget i skola och förskola samt planeringsförutsättningar för området enligt den Inledande studien för Centrum.

En positiv befolkningsprognos och kommunens mål om 100 000 invånare år 2040 innebär fler barn och elever i Centrum. Det är samtidigt ont om mark för nybyggnation och särskild brist på stora områden för ändamålsenliga utemiljöer för barn i skola och förskola.

En utgångspunkt i alla utvecklingsalternativ är därför att nyttja och utveckla befintlig struktur för skola och förskola så långt som möjligt.

En särskild utredning pågår för att lösa skolans akuta behov och en långsiktig struktur för sport- och idrottshallar i Centrum. Utvecklingsalternativen belyser därför inte denna aspekt.

Det här alternativet innebär ett nytt förskoleområde, Skogsvallens förskolor, och att barnen från Montessori och Villa Kreativa flyttar hit. En ny mindre förskola tillkommer också.

En ny utökad skola, Midskogen F-9 ersätter nuvarande Montessoriskolan. Detta blir möjligt när förskolan och Kulturskolan lämnar sina lokaler på Midskogen.

I övrigt är strukturen för skola och förskolor oförändrad. Alternativet innebär även att de byggnader eller delar av byggnader som inte omfattas av ny- eller ombyggnation underhålls enligt plan de närmaste 10 åren.

I utvecklingsalternativ 1 får i ett första steg 1 360 elever plats, 1 460 elever max. 925 av dessa i kommunala skolor, 435 i fristående skola. 630 förskoleplatser finns i detta alternativ.

Sammanfattning - förskolorna

Förskola

Förändring

Hägerns förskola

Utökas med två nya avdelningar och större gård

Förskolan Villa Kreativa

Läggs ner och barnen flyttas till Skogsvallens förskolor

Montessoriförskolan

Läggs ner och barnen flyttas till Skogsvallens förskolor

Solkattens förskola

Inga förändringar

Kallkällans förskola

Inga förändringar

Charlottendals förskola

Utemiljön utökas

Seminariets förskola

Inga förändringar

OB-omsorg

Inga förändringar


Sammanfattning - Nya förskolor

Ny förskola

Förändring

Skogsvallens förskolor

Ett nytt förskoleområde byggs på Bergviken

med upp till 10 avdelningar.

Dessa ersätter nuvarande Montessoriförskolan

och Villa Kreativa. Kapacitet för ytterligare 4 nya avdelningar ges.

Östra utvecklingsområdet

På sikt byggs en ny mindre förskola med fyra avdelningar.


Sammanfattning - Grundskolorna

Grundskola

Förändring

Östra skolan

Skolgården rustas upp

Montessoriskolan

Blir Midskogen F-9. Se nedan under ”Ny skola”

Residensskolan

Får en större och förbättrad skolgård

Kulturskolan

Flyttar in i lokaler i Gymnasiebyn,

Förvaltningshuset och närliggande kvarter


Sammanfattning - Ny skola

Ny skola

Förändring

Midskogen F-9

En ny skolenhet med 400 elever i ett första steg. Därefter max 500 elever vid behov. Montessoriförskolan, Montessoriskolan och Kulturskolans lokaler tas i anspråk och anpassas för grundskola, med bland annat specialsalar. Matsal och kök utökas. Utemiljön anpassas. På sikt får skolan ett eget upptagningsområde inom Centrum, en montessoriinspirerad profil kan behållas.

Kartbild som visar nuläge och utvecklingsalternativ 1

Kartbild som visar nuläge och utvecklingsalternativ 1

Det här är alternativet med störst kapacitet i grundskola och förskola. Det innebär ett nytt förskoleområde, Skogsvallens förskolor, barnen från Montessori flyttar hit. En ny mindre förskola tillkommer också.

En ny utökad skola, Midskogen F-9, ersätter nuvarande Montessoriskolan. Detta blir möjligt när förskolan och Kulturskolan lämnar sina lokaler på Midskogen.

En ny 7-9 skola tillkommer genom utökning av nuvarande Residensskolan med lokaler i Förvaltningshuset inom Gymnasiebyn.

I övrigt är strukturen för skola och förskolor oförändrad.

Alternativet innebär även att de byggnader eller delar av byggnader som inte omfattas av ny- eller ombyggnation underhålls enligt plan de närmaste 10 åren.

Utvecklingsalternativ 2a innebär en kapacitet för F-9 med ca 1 635 elever. 1 200 av dessa i kommunala skolor, 435 i fristående skola. Ca 663 förskoleplatser finns i detta alternativ.

Sammantfattning - förskolorna

Förskola

Förändring

Hägerns förskola

Utökas med två nya avdelningar och större gård

Förskolan Villa kreativa

Inga förändringar

Montessoriförskolan

Läggs ner och barnen flyttas till Skogsvallens förskolor

Solkattens förskola

Inga förändringar

Kallkällans förskola

Inga förändringar 

Charlottendals förskola

Utemiljön utökas

Seminariets förskola

Inga förändringar

OB-omsorg

Inga förändringar


Sammanfattning - Nya förskolor

Nya Förskolor

Förändring

Skogsvallens förskolor

Ett nytt förskoleområde byggs på Bergviken med

upp till 10 avdelningar. Barnen från Montessoriförskolan

flyttar hit. Kapacitet för ytterligare 6 nya avdelningar ges.

Östra
utvecklings‑
området

En ny mindre förskola med fyra avdelningar byggs.


Sammanfattning - De kommunala grundskolorna

Grundskola

Förändring

Östra skolan

Skolgården rustas upp

Montessoriskolan

Blir Midskogen F-9. Se nedan under ”Ny skola”

Residensskolan

Utökning av 7-9 skola. Se nedan under ”Ny skola”

Kulturskolan

Flyttar in i lokaler i Gymnasiebyn, Förvaltningshuset

och närliggande kvarter


Sammanfattning - Nya skolor

Nya skolor

Förändring

Midskogen F-9

En ny skolenhet med 500 elever.

Montessoriförskolan, Montessoriskolan

och Kulturskolans lokaler tas i anspråk

och anpassas för grundskola,

med bland annat specialsalar. Kök och matsal byggs ut.

Utemiljön anpassas. På sikt får skolan ett eget

upptagningsområde inom Centrum, en montessori-
inspirerad profil kan behållas.

Ny skola 7-9

En ny skolenhet för högstadiet inryms

dels på Residensskolan, dels i Förvaltningshuset

inom Gymnasiebyn, med kapacitet för 400 elever.

Skolgården utökas vid förvaltningshuset och utemiljön

ses över i sin helhet.


Kartbild som visar nuläge och utvecklingsalternativ 2A.

Kartbild som visar nuläge och utvecklingsalternativ 2A.

Detta alternativ är likvärdigt Utvecklingsalternativ 2a. Skillnaden är att Kulturskolan stannar i nuvarande lokaler på Midskogen. Montessoriskolan F-9 utökas till max 300 elever och får en större skolgård och fler lokaler när förskolan flyttar.

I likhet med utvecklingsalternativ 2a är övrig struktur för skola och förskolor oförändrad.

Alternativet innebär även att de byggnader eller delar av byggnader som inte omfattas av ny- eller ombyggnation underhålls enligt plan de närmaste 10 åren.

Utvecklingsalternativ 2b innebär en kapacitet för F-9 med ca 1 435 elever. 1 000 av dessa i kommunala skolor, 435 i fristående skola. Ca 663 förskoleplatser finns i detta alternativ.

Sammanfattning - Förskolor

Förskola

Förändring

Hägerns förskola

Utökas med två nya avdelningar och större gård

Förskolan Villa kreativa

Inga förändringar

Montessoriförskolan

Läggs ner och barnen flyttas till Skogsvallens förskolor

Solkattens förskola

Inga förändringar

Kallkällans förskola

Inga förändringar

Charlottendals förskola

 Utemiljön utökas 

Seminariets förskola

Inga förändringar

OB-omsorg

Inga förändringar


Sammanfattning - Nya förskolor

Nya förskolor

Förändring

Skogsvallens förskolor

Ett nytt förskoleområde byggs

på Bergviken med upp till 10 avdelningar.

Kapacitet för ytterligare 6 nya avdelningar ges

Östra utvecklingsområdet

En ny mindre förskola med fyra avdelningar byggs


Sammanfattning - De kommunala grundskolorna

Grundskola

Förändring

Östra skolan

Skolgården rustas upp

Montessoriskolan

Montessoriskolan F-9 utökas till max 300 elever.

Större skolgård och fler lokaler när förskolan flyttar.

Utemiljön anpassas till grundskola.
På sikt får skolan ett eget upptagningsområde

inom Centrum, en montessoriinspirerad profil

kan behållas.

Residensskolan

Utökning av 7-9 skola. Se nedan under ”Ny skola”

Kulturskolan

Inga förändringar


Sammanfattning - Nya skolor

Nya skolor

Förändring

Ny skola 7-9

En ny skolenhet för högstadiet inryms dels på

Residensskolan, dels i Förvaltningshuset,

med kapacitet för 400 elever.

Skolgården utökas vid förvaltningshuset och

utemiljön ses över i sin helhetKartbild som visar nuläge och utvecklingsalternativ 2B.

Kartbild som visar nuläge och utvecklingsalternativ 2B.

Nollalternativet beskriver den sannolika utvecklingen i området om inget av utvecklingsalternativen genomförs. Nuvarande struktur, alla enheter och lokaler för förskola och skola bibehålls. Även OB omsorg och Kulturskola bibehålls i samma lokaler. Nollalternativet har lägst kapacitet i jämförelse med alla utvecklingsförslag.

Nollalternativet innebär att elevantalet ökas så långt som möjligt i befintliga lokaler enligt kapacitetsplan. Det finns utrymme för en mindre utökning på Montessoriskolan och Östra skolan. Fler elever innebär mindre plats per barn på skolgården.

Alternativet innebär att nuvarande byggnader underhålls enligt plan de närmaste 10 åren.

Nollalternativet innebär en kapacitet för F-9 med ca 1 260 elever. 825 av dessa i kommunala skolor, 435 i fristående skola. Samt ca 440 förskoleplatser. Detta innebär en otillräcklig kapacitet för planperioden, särskilt i förskolan.

Sammanfattning - De kommunala förskolorna

Förskola

Förändringar

Hägerns förskola

Inga förändringar

Förskolan Villa kreativa

Inga förändringar

Montessoriförskolan

Inga förändringar

Solkattens förskola

Inga förändringar

Kallkällans förskola

Inga förändringar

Charlottendals förskola

Förskolegården utökas

Seminariets förskola

Inga förändringar

OB-omsorg

Inga förändringar


Sammanfattning - De kommunala grundskolorna

Grundskola

Förändringar

Östra skolan

Inga förändringar, kapacitet 300 elever

Montessoriskolan F-6

Kapacitet 300 elever. Detta förutsätter att skolan

fortsätter använda Kulturskolans lokaler och

specialsalar i andra skolor. Matsal och kök byggs ut.

Residensskolan 7-9

Inga förändringar, kapacitet 225 elever

Kulturskolan

Inga förändringar

 

Kommunen har bedömt vilka konsekvenser utvecklingsalternativen och nollalternativet kommer få. Bedömningarna är uppdelade i sex olika delar.

De tre första delarna av bedömningen utgår från några av målen i Vision Luleå 2040:

 • MÅL 1: Luleås invånare har god och jämlik hälsa.
 • MÅL 3: Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv.
 • MÅL 5: Luleå har ingen påverkan på klimatet.

Du kan läsa mer om Vision Luleå 2040 Länk till annan webbplats. på lulea.se.

Samlad bedömning

Konsekvenserna av utvecklingsalternativen jämförs här med konsekvenserna av nollalternativet.

Diagrammet visar den sammanvägda bedömningen av de olika utvecklingsalternativen. Ju större yta alternativet täcker, desto bättre uppfylls det som eftersträvas. Diagrammet anger ingen exakt skala utan ska tolkas som konsekvenser av de olika alternativen jämförtmed nollalternativet. För utförligare beskrivning av alternativens effekter och konsekvenserläs efterföljande kapitel.

Diagrammet visar den sammanvägda bedömningen av de olika utvecklingsalternativen. Ju större yta alternativet täcker, desto bättre uppfylls det som eftersträvas. Diagrammet anger ingen exakt skala utan ska tolkas som konsekvenser av de olika alternativen jämfört med nollalternativet. För utförligare beskrivning av alternativens effekter och konsekvenser läs efterföljande kapitel.

God utbildning och hälsa för alla barn

Den här delen hänger ihop med mål 1 i Vision Luleå 2040, Luleås invånare har god och jämlik hälsa. Det handlar om alla barns möjlighet till likvärdig utbildning och att utjämna socioekonomiska skillnader. Här bedömer vi också hur lokalerna stödjer skolans uppdrag.

Alla utvecklingsalternativ innebär att flera förskolor och skolor utökas i jämförelse med nollalternativet. Större enheter innebär bättre förutsättningar att behålla och rekrytera utbildad personal. Utvecklingsalternativ 2a har högst kapacitet och störst skolenheter.

Det innebär bland annat att det finns bättre möjligheter att ta in fler barn från andra områden. Stora enheter kan innebära en stressig och bullrig miljö med många visuella intryck. Framför allt negativt för yngre barn och barn med särskilda behov.

Alla utvecklingsalternativ ger bättre förutsättningar för ändamålsenliga lokaler. Under ombyggnationen finns dock risk för störningar i undervisning och tillfälliga lösningar som kan skapa oro och otrygghet.

En generell problematik inom Centrum är bristen på mark. I alla utvecklingsalternativ föreslås förbättring och utökning av utemiljön. Dock uppnås inte målet 30 kvadratmeter friyta per barn.

Utvecklingsalternativ 1 bedöms sammantaget i högre grad bidra till målsättningen.

Rörelse, mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn

Den här delen hänger ihop med mål 3 i Vision Luleå 2040, Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv. Det handlar om barns möjlighet att få röra på sig varje dag och tillgång till mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter.

Alla utvecklingsalternativ bedöms i stort bidra till målsättningen. Högre kapacitet i Centrum medför att fler elever har möjlighet att ta sig självständigt till skolan.

Utemiljöerna utvecklas och utökas i alla alternativen, samtidigt minskar allmänhetens tillgång till park- och naturområden.

Utvecklingsalternativ 2a och 2b har sämre förutsättningar för tillräcklig utomhusyta per barn vid utökning av 7-9 skola. Dessa alternativ har också sämre förutsättningar för trafiksäker skolväg.

Både utvecklingsalternativ 1 och 2a bedöms påverka kulturlivet positivt då en flytt av Kulturskolan ökar tillgängligheten för alla barn i kommunen.

Utvecklingsalternativ 1 bedöms sammantaget i högre grad bidra till målsättningen.

Klimatpåverkan

Den här delen hänger ihop med mål 3 i Vision Luleå 2040, Luleå har ingen påverkan på klimatet. Här har vi bedömt vilken klimatpåverkan som alternativen har.

Alla utvecklingsalternativ innebär negativ klimatpåverkan till följd av ny; om- eller utbyggnation samt transporter i samband med byggnation.

Samtidigt kan samtliga utvecklingsalternativ innebära färre transporter till andra områden för vårdnadshavare, elever och barn.

Alternativen bedöms i stort som likvärdiga och motverkar målet om ingen påverkan på klimatet. Utvecklingsalternativ 2a bedöms sammantaget i lägre grad motverka möjligheten att nå målet.

Ekonomisk hållbarhet

Nollalternativet innebär färre investeringar i närtid. Dock kan kapacitetsbristen i Centrum innebära investeringar i andra områden.

Alla utvecklingsalternativ innebär att befintliga struktur med bland annat lokaler och utemiljö nyttjas så långt det är möjligt.

Alla alternativ innebär påverkan på totala budgeten. Utvecklingsalternativ 2a bedöms ha störst reinvesteringsbehov och anpassning i närtid. Men med en större skolenhet minskar kostnaden per barn och ger mer effektiv bemanning.

Utvecklingsalternativ 1 bedöms i något högre grad bidra till målsättningen.

Personal

Den här delen handlar om fysisk arbetsmiljö och om attraktivitet för Luleå kommun som arbetsgivare.

Alla utvecklingsalternativ innebär åtgärder i befintliga lokaler och nybyggnation. Därmed bedöms att arbetsmiljön förbättras i jämförelse med nollalternativet.

Då exempelvis specialsalar tillgodoses på skolorna så minskar behovet av personalresurser när elever förflyttar sig utanför skolområdet.

Utvecklingsalternativ 1 och 2a bidrar mer positivt till målet på grund av Kulturskolans flytt.

Större enhet innebär förbättrade förutsättningar för samarbeten och möjlighet till heltidstjänster.

Utvecklingsalternativ 2a bedöms i högre grad bidra till hög kvalitet ur ett personalperspektiv.

Vårdnadshavare

Den här delen handlar om trygghet och valfrihet ur vårdnadshavarnas perspektiv.

Mindre enheter beskrivs av vårdnadshavare som positivt när det gäller trygghet och personliga relationer till personalen. Samtliga alternativ innebär större enheter vilket kan påverka upplevelsen av elevers trygghet negativt.

Utökningen i utvecklingsalternativ 2a är mer omfattande vilket bedöms bidra negativt till måluppfyllelsen.

Större enheter kan dock ge barnen större möjligheter att till exempel hitta kompisar eller byta klass.

Alla utvecklingsalternativ ger en variation av olika typer av förskolor och skolor. De ger också större möjlighet för barn och elever att få plats i Centrum i jämförelse med nollalternativet.

Utvecklingsalternativ 1 bedöms sammantaget i högre grad bidra till hög kvalitet ur vårdnadshavarnas perspektiv.

Nuläge

Området som vi utrett är stadsdelen Centrum.

I stadsdelen Centrum bor ungefär 14 000 personer. Området har en låg andel barn och unga då bara 10 procent av de boende är 18 år eller yngre.

I området finns en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och specialbostäder samt en mindre andel äganderätter.

Området i rapporten består av Centrum och Bergviken, men i det här sammanhanget kallar vi båda stadsdelarna för Centrum. Kallkällan, Gamla Bergviken, Klintbacken och Skogsvallen hör till Bergviken. Östermalm, Charlottendal, Innerstaden, Stadsviken, Södra och Norra hamn, Gültzauudden och Västra stranden hör till centrum.

Luleå centrum är stadens viktigaste plats för handel, kultur och som mötesplats. Inte bara för de boende i området utan även för kommunen i stort och boende i regionen.

Det finns sex kommunala förskolor, tre kommunala grundskolor samt gymnasiebyn som samlar ungdomar från hela kommunen och andra kommuner. I området finns även en fristående skola F–9, Nya Läroverket på Bergviken.

De kommunala förskolorna är: Hägern, Villa Kreativa, Montessori, Solkatten, Kallkällan och Charlottendal. Charlottendal är en tvåspråkig förskola i minoritetsspråken och har hela kommunen som upptagningsområde.

De kommunala grundskolorna är: Östra skolan, Montessoriskolan och Residensskolan.

Det fria skolvalet ökar innebär att barnens vårdnadshavare kan välja en annan skola än anvisningsskolan. I Centrum går det mer än dubbelt så många elever i grundskolan som finns folkbokförda i området.

I området finns också omsorg på obekväm arbetstid som har hela kommunen som upptagningsområde.

I Luleå kommun har vi delat upp kommunen i olika områden:

 • Upptagningsområde: I kommunen finns nio upptagningsområden. I varje upptagningsområde finns en skola för årskurs 7–9.
 • Skolområde: Varje upptagningsområde delas in i flera skolområden, ett för varje skola F-3 eller F–6 (förskoleklass till årskurs 3 eller 6).
 • Anvisningsskola: Alla barn som är folkbokförda (bor) inom skolområdet eller upptagningsområdet får plats i den skola som hör till området. Den skolan kallas för anvisningsskola. För elever i förskoleklass och årskurs 1–6 är anvisningsskola den skola som ligger i skolområdet. För elever i årskurs 7–9 är anvisningsskola den skola som ligger i upptagningsområdet. De vårdnadshavare som vill kan söka plats i en annan skola än anvisningsskolan.

 • Förskola: Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Förskolan är en frivillig skolform. Vårdnadshavare väljer själva om de vill att deras barn ska gå i förskolan. Förskolan har egna lokaler och en egen gård.
 • Förskoleklass och grundskola: Förskoleklassen och grundskolan är obligatorisk för alla barn i Sverige. Barn börjar i förskoleklassen på höstterminen det år de fyller 6 år. Det år de fyller 7 år börjar de i grundskolan. Grundskolan är nioårig och består av årskurserna 1 till 9. Förskoleklassen och grundskolan är placerade i samma skola. Beroende på vilka årskurser som finns i en skola brukar de beskrivas som exempelvis F–3 (förskoleklass till årskurs 3) eller F–6 (förskoleklass till årskurs 6).

Charlottendals förskola

Antal avdelningar: 3, samtliga på nationella minoritetsspråk
Antal barn: Cirka 53 barn
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Under 3 000 kvadratmeter, cirka 30 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: 1950, med tillbyggnad från 1983
Byggnadens skick: Byggnaden renoverades 2011 och även inomhus är ytskikten i relativt gott skick
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Närhet till grönområden
 • Närhet till Kulturens hus
 • Lokalerna är inte tillräckligt anpassade för den flerspråkiga förskolans behov
 • Lågt i tak
 • Finns behov av större personalutrymmen


Sammantaget bedöms att lokalerna och närområdet bidrar positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål.

Förskolan Villa Kreativa

Antal avdelningar: 2
Antal barn: Cirka 33 barn
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Under 3000 kvadratmeter, cirka 26 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: 1980
Byggnadens skick: Delvis renoverad under 2020–2021
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Lokalerna är i stort anpassade för verksamhetens behov
 • Bra utformning på lokalerna
 • Närheten till skog och vatten är positivt för verksamheten
 • Enheten är liten vilket försvårar samarbete och blir känsligt vid frånvaro, enligt personalen
 • Fler grupprum önskas
 • Små personalutrymmen


Sammantaget bedöms att lokalerna och närområdet bidrar positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål.

Hägerns förskola

Antal avdelningar: 4
Antal barn: Cirka 67 barn
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Under 3000 kvadratmeter, cirka 25 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: 1984
Byggnadens skick: Byggnaden är i gott skick, men underhållsbehov finns sett till byggnadens ålder
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Lokalerna är i stort anpassade för verksamhetens behov
 • Bra utformning på lokalerna
 • Inomhusmiljön är väl anpassad för barn med särskilda behov
 • Närheten till centrum
 • Utemiljön används mycket men är utsatt för stark sol och vind
 • Verksamheten blir ibland störd av förbipasserande på strandpromenaden


Sammantaget bedöms att lokalerna, utemiljön och närområdet bidrar positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål.

Kallkällans förskola

Antal avdelningar: 5
Antal barn: Cirka 81 barn
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Under 3000 kvadratmeter, cirka 33 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: Ca 1965
Byggnadens skick: Renoverades 2007, hyresvärden Rikshem sköter underhåll
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljöer

Positivt

Negativt

 • Lokalerna är rymliga och väl anpassade för verksamhetens behov
 • Alla ytor är välutnyttjade
 • Rymlig gård och utemiljö
 • Goda parkeringsmöjligheter
 • Viss utrustning saknas i utemiljön som också har visst renoveringsbehov
 • Trånga hallar som försvårar samarbete mellan avdelningarna
 • Lokalerna kan bli varma på sommarhalvåret


Sammantaget bedöms att lokalerna och utemiljön, med planerat underhåll, bidrar positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål.

Solkattens förskola

Antal avdelningar: 6
Antal barn: Cirka 103 barn
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Över 3000 kvadratmeter, cirka 43 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: 2015
Byggnadens skick: Nyskick, dock med en del fel från byggtiden
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Förskolan har en stor och fin gård
 • I närheten finns natur, skog och vatten
 • Trappor som är resurskrävande och kräver planering
 • Svårt att avgränsa för mindre grupper
 • I stort upplevs inomhusmiljön för trång
 • Trång matsal med hög ljudnivå som följd


Sammantaget bedöms att lokalerna inte är ändamålsenliga. Utemiljön och närhet till grönområde är positivt.

OB Omsorg

Antal avdelningar: 2
Antal barn: Cirka 48 barn (som inte är på plats samtidigt)
Kök: Mottagningskök
Gård: Under 3000 kvadratmeter, cirka 31 kvadratmeter friyta per barn (dock är inte alla barn på plats samtidigt)
Byggår: -
Byggnadens skick: Ut- och insida i behov av upprustning
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Lokalerna och inomhusmiljön är väl anpassad för OB omsorgens behov
 • Enkelt att dela upp barnen i mindre rum
 • Bra personalutrymmen
 • Centralt läge
 • Bra gård och utemiljö
 • Nära natur
 • Slitna ytskikt
 • För lågt staket, vilket är en säkerhetsrisk


Sammantaget bedöms lokalerna, gården och förskolans lokalisering bidra positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål. Närhet till vatten och järnväg ställer krav på ny inhägnad.

Seminariets förskola

Antal avdelningar: 2
Antal barn: Cirka 32
Om förskolan: I januari 2023 flyttade de två svenskspråkiga avdelningarna från Charlottendals förskola in i samma byggnad som OB Omsorgen.

Montessoriförskolan

Antal avdelningar: 4
Antal barn: Cirka 65 barn (fler barn våren 2023)
Kök: Tar mat från Montessoriskolans kök
Gård: Över 3000 kvadratmeter, cirka 57 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: Äldsta byggnaderna från 1960. Förskoledelen byggdes 1987
Byggnadens skick: Löpande underhåll på äldre delarna, de närmaste åren planeras främst utvändiga åtgärder
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Byggnaden är inte tillgänglig för andra verksamheter än förskola. Gården kan användas av allmänheten på kvällar och helger. Staket runt gården innebär dock att den inte upplevs vara tillgänglig för allmänheten.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Inomhusmiljön fungerar men kan bli bättre
 • Entré och omklädningsrum är rymliga
 • Varierad och ändamålsenlig utemiljö
 • Kalla och hårda golv
 • Större samlingslokal saknas
 • Inte möjligt att dela av gården


Sammantaget bedöms att lokalerna har behov av anpassning till yngre barn för att stödja verksamhetens möjlighet att uppfylla sitt uppdrag och nå uppsatta mål. Gården är ändamålsenlig.

Montessoriskolan F-9

Antal elever: Cirka 272 elever
Kök: Matsal och kök delas med Nya Läroverket
Gård: Över 3000 kvadratmeter, cirka 25 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: Äldsta byggnaderna från 1960. Skoldelen byggdes 1987
Byggnadens skick: Delvis renoverad 2011 men i behov av ytterligare renoveringar
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Inga lokaler som är uthyrningsbara i dagsläget. Lekutrustning och grusplan på skolgården kan nyttjas av allmänheten på tider när skolans ordinarie verksamhet inte bedrivs.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Skolgården har en bra yta
 • Skolans placering är ändamålsenlig
 • Närhet till grönområde


 • Personalen menar att skolan behöver anpassas för att klara en stor elevvolym
 • Det är trångt och saknas mindre undervisningslokaler, grupprum, specialsalar och idrottssal
 • Kök och matsal är för liten vilket leder till hög ljudvolym och problem med matro
 • Komplicerad schemaläggning och nyttjande av lokaler utanför skolområdet krävs för att klara skolans uppdrag
 • Behov av upprustning av gården finns
 • Saknas avgränsning mellan yngre och äldre barn på gården
 • Utrustning och till exempel bänkar för äldre barn på skolgården behövs


Sammantaget bedöms att lokalerna inte är helt ändamålsenliga med avseende på antalet elever och verksamhetens uppdrag. Brister finns också i utemiljön.

Kulturskolan

Antal elever: Cirka 100 elever har undervisning på dagtid (5 000 elever deltar i verksamheten årligen)
Kök: -
Gård: Nyttjas inte av Kulturskolan
Byggår: 1960
Byggnadens skick: Löpande underhåll på äldre delarna, de närmaste åren planeras främst utvändiga åtgärder
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Kulturskolans lokaler är inte tillgängliga för andra verksamheter idag.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Bra, rymliga och ändamålsenliga byggnader
 • Orkestersalen har en multifunktion
 • Samlade lokaler som bidrar till samhörighet och underlättar samarbete
 •  Fler bussavgångar önskas för att underlätta för elever i hela kommunen
 • Trångt på parkeringen
 • Entrén är i en annan byggnad vilket försvårar transporter


Sammantaget bedöms lokalerna bidra positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå utsatta mål. Lokaliseringen och i synnerhet busstrafiken är inte optimal.

Residensskolan 7–9

Antal elever: Cirka 225 elever
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Under 3000 kvadratmeter, cirka 11 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: 2000
Byggnadens skick: Generellt är byggnaden i bra skick
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Inga lokaler som är uthyrningsbara i dagsläget. Utemiljön kan nyttjas av allmänheten på tider när skolans ordinarie verksamhet inte bedrivs.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Fina och ljusa lokaler som skapar trivsel
 • Bra läge med närhet till is, skidspår, kulturliv med mera
 • Bra bussförbindelser
 • Få elevutrymmen utöver klassrummen
 • Få och trånga grupprum
 • Få toaletter
 • Trång matsal
 • Brist på utrymmen inomhus och i synnerhet utomhus
 • Hårt tryck på allmänna ytor utanför skolan som därför inte kan ses som komplement


Sammantaget bedöms lokalerna med viss anpassning bidra positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå utsatta mål. Utomhusmiljön är dock inte ändamålsenlig.

Östra skolan F-9

Antal elever: Cirka 210
Kök: Eget tillagningskök
Gård: Över 3000 kvadratmeter, cirka 28 kvadratmeter friyta per barn
Byggår: 1901, matsalsbyggnad från 2006
Byggnadens skick: Byggnaden är i acceptabelt skick
Möjlighet att använda lokalerna till annat: Uthyrningsbara lokaler finns. Skolgård med lekutrustning och basketplan kan nyttjas av allmänheten på tider när skolans ordinarie verksamhet inte bedrivs.

Verksamhetens bedömning av lokaler och utomhusmiljö

Positivt

Negativt

 • Bra och luftig skolmiljö med utrymme för studiero
 • Skolan har gott om plats för eleverna
 • Stor och fin skolgård
 • Nära till grönområde, isbana, ishall, kulturliv med mera
 • För få toaletter
 • Lokalerna blir varma
 • Ibland är det dålig täckning i datanätverket
 • Dålig lukt i källaren
 • Specialsalar för hemkunskap och idrott saknas


Sammantaget bedöms lokalerna, gården och närmiljön bidra positivt till verksamhetens möjligheter att uppfylla sitt uppdrag och nå utsatta mål. Negativt dock med lokaler utanför skolan.

Utanför skolområdet

De tre grundskolorna i Centrum saknas idrottshall och använder specialsalar utanför skolans område. Detta innebär att elever i alla åldrar måste gå eller cykla till dessa lokaler, ibland flera gånger per vecka. Då skolan har ett tillsynsansvar krävs ofta att någon ur personalen följer med.

Dessa idrottsanläggningar och gymnastiksalar utanför skolområdet nyttjas av Centrums grundskolor:

 • Hälsans hus
 • Luleå Energi Arena
 • Seminariets gymnastikhall
 • Bergvikens sporthall
 • Pontusbadet används för simundervisning.

Sammantaget upplevs ett stort tryck på idrottshallarna i Centrum av den kommunala grundskolan.

Dialog

Så genomförde vi dialogerna

Barn- och utbildningsnämnden har pratat med vårdnadshavare, personal och elever i Centrum. Samtalen med eleverna genomfördes under hösten 2022. Samtal med vårdnadshavare genomfördes i juni och september 2021.

Utöver barn- och utbildningsnämndens samtal genomfördes även en workshop med personal i skola och förskola i Centrum under våren och sensommaren 2022.

Sammanfattning av dialogerna

Syftet med samtalen var att ge vårdnadshavare möjlighet att beskriva dels vad som är viktigt kopplat till skolan och förskolan, dels vad som kan bidra till oro kring en förändrad skolstruktur. Totalt deltog cirka 350 vårdnadshavare och/eller medborgare. Inbjudan gick ut via skolans lärplattform och som sponsrat inlägg på sociala medier.

Många frågor och synpunkter handlade om konsekvenser av en storskola och särskilt om det innebär större klasser. Vårdnadshavare upplevde att det redan i dag är brist på lugn och ro i klassrummen.

Vidare diskuterades att en storskola inte behöver betyda större klasser och inte heller behöver upplevas som stor om lokalerna planeras bra. Vårdnadshavare lyfte också att det är viktigt att anpassa undervisningen för elever med särskilda behov.

Att barnen trivs, att det finns utbildade lärare och en lugn och trygg lärmiljö lyftes också som viktigt.

Gällande förskolan lyftes närheten till bostadsområdet som viktigt. Storleken med flera avdelningarna sågs inte som ett problem.

En förståelse kring att det är komplext att få ihop alla bitar med en skolstruktur fanns. Funderingar fanns även kring Montessoriskolans framtid och flytt av högstadiet. Det fanns en oro att nuvarande klasser skulle splittras i och med ny skolstruktur.

Syftet med samtalen var att beskriva vad som är viktiga faktorer i skolan och förskolan samt vad som oroar kring arbetet med en förändrad skolstruktur.

Deltagarna uttryckte att det är viktigt att förskolan och skolan är attraktiva och visar vad Luleå kommun står för. Det handlar bland annat om att ha väl underhållna lokaler.

Personalen uttryckte även att det är viktigt att se till att det finns en bra utemiljö och en inomhusmiljö som gör det möjligt att dela upp barngrupper. Arbetsmiljön för elever och personal omfattar både inomhus- och utomhusmiljön.

Deltagarna lyfte vikten av praktiska lokaler som möjliggör modern utbildning och där man kan använda digital teknik. Det är även viktigt med en organisation som fungerar och att elevhälsoteamet som exempelvis skolsköterska finns på skolan.

Enligt deltagarna finns en brist på utbildade lärare som gör det svårt att hitta personal både på kort och lång sikt. Deltagarna är bekymrade över att ett beslut om en förändrad skolstruktur kommer att dra ut på tiden och att skolan och förskolan under tiden befinner sig i ett tidsvakuum där ingenting händer.

En tydlig tidplan är viktig för att minska ovissheten. När man genomför en förändrad skolstruktur är det viktigt att ha tydliga förväntningar på personalen. Deltagarna menar att personalen vill påverka arbetet med en förändrad skolstruktur. De lyfte även kommunens begränsade ekonomi som en oro.

Workshop med personal

Vid workshopen deltog personal från förskolorna: Charlottensdal, Villa Kreativ, Hägern, Solkatten, Montessori, Kallkällan, OB-omsorg. Samt från skolorna: Residensskolan, Montessoriskolan och Östra skolan.

Workshoppens syfte var att identifiera vad som är särskilt viktigt för att förskolan och skolan ska nå sina mål. Workshopen fokuserade på inomhus- och utomhusmiljö samt den närmaste omgivningen.

Förskolorna i centrum tar ofta in barn från andra områden utöver barn från de centrala delarna. Därför anser personalen att det är viktigt med flexibilitet och stora avdelningar för att förenkla samarbetet. Det är positivt att förskolorna är utspridda i området och därmed ligger nära flera bostadsområden. Att OB-omsorg och tvåspråkig förskola ligger centralt upplevs också bra för tillgängligheten.

Personalen tycker att förskolans lokaler uppfyller kraven men att vissa förbättringar kan ske. En del förskolor upplevs något trångbodda. Både i förskola och skola anses det viktigt med flexibla lokaler för aktiviteter i mindre grupper, särskilt för barn med särskilda behov. I skolorna vill personalen ha stora, flexibla klassrum. De påtalar även brist på grupprum i skolorna.

Förskolor i två våningar anses mindre bra. Detta på grund av att trapphus och hiss tar stor plats och för att ljudnivån lätt blir hög vid spring i trappor. För personalen är det också påfrestande att bära barn upp och ner i trappor. För att undvika spring i trappor krävs planering vilket gör verksamheten mindre flexibel.

Det framkom också att det är viktigt att skolorna har egna specialsalar för slöjd, bild, hemkunskap och idrott. Alla skolor i Centrum saknar antingen egen idrottssal och/eller vissa specialsalar. Enligt personalen är det påfrestande för de yngre barnen att lämna skolområdet. Med de äldre barnen finns en risk att de inte fullföljer resten av skoldagen om de lämnat skolområdet. En säkerhetsaspekt är också trafiken. En lärare följer alltid med de yngre barnen vilket tar bort en resurs från verksamheten.

I skolan är det viktigt med bra och rymliga elevområden utanför klassrummen. Särskilt de äldre barnen är mycket inomhus på rasterna. Är det trångt ökar risken för spring, bråk och hög ljudvolym.

I förskolorna är en väl underhållen utomhusmiljö viktigt samt närhet till grönområden och vatten. I skolorna lyfter deltagarna att det är viktigt med plats för olika fysiska aktiviteter men också för lugn och ro. De anser att utomhusmiljön ska ha en balans mellan öppenhet och avskildhet. Brister om skolgårdars utformning och underhåll framkom.

Deltagarna i workshopen tycker i stort sett att skolornas placering i området bidrar till att skolorna uppfyller sina mål. Närområdet besöks flitigt. Det anses positivt med närheten till bland annat Kulturens hus och Stadsparken, samt att det finns hav, is och grönområden nära.

Samtal med elever årskurs 3 och 5

Via uppdrag till lärare skickade elever från Östra skolan in sina synpunkter om vad som är en bra skola med hjälp av text och bild. Från Kulturskolan insamlades synpunkter från elever som deltar i verksamheten 1-3 gånger i veckan.

Eleverna från låg- och mellanstadiet är i stort sett nöjda med sina lokaler men problem med smutsiga och ofräscha toaletter finns.

De uttrycker precis som de äldre eleverna att det behövs närvarande vuxna i korridorer och utomhus. För de yngre barnen kan det kännas otryggt med en smal och trång korridor när de samsas med äldre elever om utrymmet.

Källare eller mörka utemiljöer kan kännas otrygga.

De yngre eleverna är i stort nöjda med sin skolgård. Elevernas teckningar visar skolgården med gröna växter och träd, vilket tyder på att de gärna vill ha en grönskande gård.

Gällande skolvägen tycker de yngre eleverna att den är bra och kort men med mycket trafik.

Samtal med elevrådsrepresentanter årskurs 7–9

Elever från Residensskolan och Montessoriskolan i Centrum delades in i mindre grupper för att beskriva vad som är en bra skola för barn- och utbildningsnämndens ledamöter. Kompletterande samtal genomfördes också via skolbesök på Residensskolan. Eleverna skrev ner sina åsikter vid ett bokbord på skolgården.

Många av elevernas åsikter handlar om lokalerna och möjligheten att göra saker inomhus på rasten. Lokalerna upplevs idag som trånga och eleverna lyfte bristen på studiero.

Utanför klassrummen vill eleverna ha fler utrymmen att ”hänga på”, bänkar och bord samt ett bra elevfik för en bättre inomhusmiljö. Eleverna menar att det idag lätt blir för stimmigt och högljutt i korridorerna.

Utomhus finns önskemål om bänkar och bord, basketplan, pingisbord och utomhusfik.

För resor till och från skolan anses busstider anpassade för skolan schema som viktigt.

Vidare lyfter eleverna vikten av närvarande vuxna i korridorerna och utomhus för en tryggare miljö.

Frågor och svar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kategoriserat skolenheter i fyra grupper utifrån hur många elever som går på skolan:

 • De minsta skolorna: 0–99 elever.
 • De små skolorna: 100–199 elever.
 • De mellanstora skolorna: 200–399 elever.
 • De stora skolorna: 400 elever eller fler.

Enligt den här definitionen har Luleå många små och medelstora skolor. Bara Stadsöskolan, Tunaskolan, Sunderbyskolan och Örnässkolan räknas som stora skolor enligt definitionen.

Vi har tittat på personalomsättningen inom förskolan de senaste tre åren 2019–2021 och konstaterar att 49 procent kan relateras till enheter med 1–4 avdelningar och 51 procent till enheter med 5–8 avdelningar. Därigenom går det inte att dra några slutsatser att det skulle vara någon större skillnad för personalomsättningen relaterat till förskolans storlek.

Lämna synpunkter

Senast måndag 6 mars skulle synpunkter om utvecklingsalternativen för centrum skickas in. Synpunkterna kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och finnas med i underlag till beslut för politiken. Vill du lämna en generell synpunkt om utredning skolstruktur kan du göra det till skolstruktur@lulea.se

Artiklar från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 19 juni 2023