Kvalitet och utveckling

För att ytterligare höja kvaliteten på våra förskolor och skolor så pågår hela tiden arbete med att utveckla undervisningen och förbättra resultat och måluppfyllelse.

Genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och analysera resultaten så identifierar vi förbättringsområden och kan planera för en fortsatt utveckling. Det är därför angeläget att alla; barn, elever, vårdnadshavare och personal har möjlighet att bidra med synpunkter.

I kvalitetsrapporten och i verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om våra resultat och de förbättrings- och utvecklingsområden som vi har prioriterat.
Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och kvalitetsrapport hittar du här

Vi har ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet och förankrar mycket av vårt arbete i forskning och vetenskap.

Vi samarbetar också med Luleå tekniska universitet för att ge goda förutsättningar för lärarstudenter i sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Genom att våra skolor knyts till lärarutbildningen och till forskning och vetenskap, så blir vår medverkan viktig för vår egen skolutveckling.

Lärarstudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning vid någon av våra utvalda övningsförskolor/övningsskolor.