Skolplikt och frånvaro

Det år ditt barn fyller sex år inträder skolplikten. Det innebär att ditt barn har rätt till utbildning av kommunen som ditt barn är folkbokförd i och du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Skolplikten gäller tills ditt barn gått ut årskurs 9.

Den kommun ditt barn är folkbokförd i har ansvar för ditt barns skolplikt. Även om ditt barn går i en friskola eller skola i en annan kommun har hemkommunen ansvar. Är ditt barn sjukt ska du sjukanmäla barnet. Ska ditt barn vara frånvarande från skolan måste du ansöka om ledighet, fullgörande av skolplikt på annat sätt eller ansöka om varaktig vistelse utomlands.

Vad händer om barnet inte fullgör sin skolplikt?

Det är viktigt att ditt barn får sin utbildning. Om barnet inte fullgör sin skolplikt och det beror på att vårdnadshavaren inte gjort vad denne är skyldig till kan kommunen utfärda ett föreläggande förenat med vite.

Om du är vårdnadshavare till ett barn i skolpliktig ålder och ska flytta permanent till annan kommun eller till utlandet och folkbokföras där, måste du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Du måste även anmäla detta till kommunen.

För att anmäla krävs e-legitimation. Saknar du e-legitimation eller har skyddade personuppgifter så hjälper skolhandläggaren på barnets skola dig med anmälan.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Till exempel en semesterresa är inget synnerligt skäl. Det är endast rektor som kan besluta om ledighet längre än 10 dagar.

Ett beslut om ledighet fattas utifrån :

  • frånvarons längd
  • elevens utbildningssituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansökan måste göras i god tid före önskad ledighet

Beslut/överklagan

Beslutet kan inte överklagas.

Om du avser att vara borta minst 6 månader eller en termin men fortfarande vara folkbokförd i kommunen ska du ansöka om varaktig vistelse utomlands.

Barn- och utbildningsnämnden kan besluta att barnet inte omfattas av skolplikten under perioden för utlandsvistelsen. Det innebär att kommunen inte längre har ansvar för ditt barns utbildning och barnet blir då utskriven från skolan. Du måste ansöka om skola när du återvänder till kommunen. Luleå kommun kan inte garantera att ditt barn kan få placering vid den tidigare skolenheten.

Ansökan måste ha inkommit tre månader innan du reser till utlandet. Du ansöker via blankett. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna skriva på ansökan.

Finansiering av skolgång utomlands

Luleå kommun finansierar inte skolgång utomlands.

Beslut/överklagan

Beslutet kan laglighetsprövas.

Sidan uppdaterades den 22 maj 2023