Utomhusmiljö Strandens förskola, en del av förskolans gård

Strandens förskola

Strandens förskola finns på bostadsområdet Porsön. Pedagogerna känner alla barn och föräldrar och barnen känner varandra, vilket bidrar till ökad trygghetskänsla. Närheten till Porsöskolan, som är "granne" med oss, är också en fördel.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Strandens förskola erbjuder en undervisning som utvecklar barnets förståelse för hur de själva och naturen påverkar varandra. Det görs i en miljö som ständigt utvecklas för att inspirera och väcka barnens nyfikenhet inom området.

Strandens förskola är en mångkulturell förskola med många olika språk. Vi lägger stor vikt att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara barns intresse för att kommunicera på olika sätt.

Språk, lärande och identitetsutveckling hör ihop. Förskolan arbetar språkmedvetet hela dagen för att barnen ska få möjlighet att utveckla sina språk. Det talade språket förstärks genom att man använder sig av bilder, tecken som stöd-TAKK, gester, mimik etc.

Språk, glädje och gemenskap är våra värdeord.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Undervisningen i förskolan lägger grund för att barnen ska förstå och uppleva vad demokrati är. Barnen får öva sig i att uttrycka sin mening i olika sammanhang under sin tid på förskolan. De är delaktiga och har inflytande bland annat genom att påverka undervisningens innehåll på olika sätt. I förskolan tränar barnet på att göra självständiga val och att samspela med andra. Barnen uppmuntras att prova nya saker och att utveckla sina förmågor, till exempel att lyssna och att reflektera tillsammans.

Föräldrasamverkan

Barn som trivs och vårdnadshavare som känner sig nöjda är viktigt för oss. Därför vill vi ha en god samverkan och kommunikation med hemmet. Samverkan sker till exempel vid inskolning, föräldramöten, utvecklingssamtal och inte minst vid dagliga samtal vid lämning och hämtning. Genom vår blogg får vårdnadshavare inblick i det pedagogiska arbete som pågår på förskolan.

I varje förskolas uppdrag ligger att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vår förskola lägger stort fokus på att anpassa verksamheten för att varje barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och få lyckas. Pedagogerna finns där som stöd när barnen tränar sin förmåga att samarbeta och lösa olika dilemman som uppstår i samspelet med andra.

Kommunikation är viktigt. Man övar på förmågan att våga/kunna säga ja eller nej och att respektera en annan persons ja eller nej. Oavsett om det utrycks med kroppsspråk eller verbalt. Pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen för att hitta väg framåt i samförstånd och för att barnen ska lära sig att se olika samband. En god kommunikation mellan hem och förskola är viktigt för att kunna ge de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och lärande.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Strandens förskola
Docentvägen 8
977 52 Luleå

Avdelningar
Snäckan: 0920-45 48 37, 070-203 60 45
Ekan: 0920-45 47 36, 072-535 06 99
Segelbåten: 0920-45 38 82, 072-238 38 33
Ankaret: 0920-45 47 57, 070-203 37 95

Rektor
Pia Elofsson
0920-45 30 00 

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023