Utomhusmiljö Stenåsens förskola, en del av förskolans gård

Stenåsens förskola

Stenåsens förskola ligger i bostadsområdet Bergnäset. Förskolan har barnen indelade i åldershomogena grupper. Inom- och utomhusmiljöerna är varierade och utmanande. Det är nära till skog, badplats, elljusspår, idrottsanläggning, bibliotek samt vårdcentral. Vår tanke är att ge barnen goda förutsättningar till lek och lärande i en trygg, spännande och utmanande miljö.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Stenåsens förskola har tre avdelningar där barnen är indelade i åldersnära grupper. Material och miljö är anpassade efter barns behov och ålder. Miljön är tillgänglig och tillåtande. Pedagoger roterar mellan avdelningarna, barnen byter avdelning utifrån ålder. När barnen byter avdelning utmanas de vidare med nytt material, kompisar och pedagoger som ger förutsättningar för fortsatt utveckling och lärande.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, tillsammans erövrar barnen nya färdigheter i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande. Kompisgrupper ger barn möjlighet att leka tillsammans i mindre grupp för att lära känna varandra, det stärker hela gruppgemenskapen. Vi är dagligen utomhus och förutom lek på gården utforskar vi vår närmiljö.

Vår pedagogiska idé just nu är undervisning och lärande i utemiljön. Vi har observerat ett behov att utmana och inspirera barnen med läroplanens mål som utgångspunkt i undervisningen.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Barns sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga tar ansvar för sina egna handlingar, miljö och material i förskolan. De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön. Vi skapar förutsättningar för barn att utveckla och förmedla tankar och åsikter. Barns identitet stärks med stöd av lek, it, skapande och språkutveckling. Valstunden är ett exempel på där barnen själva väljer vad de vill göra.

Föräldrasamverkan

Dagliga möten med vårdnadshavare vid lämning och hämtning av barnen ger rika tillfällen till möten och samtal. Vi erbjuder vårdnadshavare utvecklingssamtal en gång per år. Då har vårdnadshavare möjlighet att samtala enskilt med en pedagog angående deras barns utveckling, lärande och trivsel på förskolan. Vi har föräldramöten och andra sammankomster då vi bjuder in till olika träffar. Det kan exempelvis vara öppet hus, luciafirande, vårfest osv. Vårdnadshavare kan följa vårt arbete på bloggen.

Alla barn är lika mycket värda. Tillsammans skapar vi trygghet för barn och vuxna. Barn ska utveckla alla sina förmågor.

Förskolan har en likabehandlingsplan som vi arbetar efter. I den ingår barnkonventionen som vi arbetar och konkretiserar i utbildningen. Vi har rutiner för hur vi ska arbeta med kränkningar. Vi har utarbetat frågeställningar som vi använder när vi utreder händelser. Händelser följs alltid upp.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Stenåsens Förskola
Stengatan 20
972 52 Luleå

Avdelningar
Solen: 076-767 03 79
Månen: 076-767 03 81
Stjärnan: 073-089 11 64

Rektor
Christina Storelv Karlsen
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023