Utomhusmiljö förskolan Solkatten, en del av förskolans gård

Solkattens förskola

Solkattens förskola i centrala Luleå är byggd i två plan med tillagningskök. Den ligger i en vacker miljö med en utmanande och rolig gård med närhet till naturen. Förskolan har åldersblandade grupper. Vi arbetar projektinriktat och vill väcka en nyfikenhet inför det livslånga lärandet hos varje barn, att våga prova och utforska sin omvärld.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras av ett tillåtande förhållningssätt där vi skapar en trygg och inspirerande miljö.

Vår pedagogiska inriktning utifrån Läroplanen för förskolan 2018, grundar sig i ett sociokulturellt förhållningssätt, där förutsättningar för utveckling och lärande är en kombination mellan mognad och samspel med omgivningen (Vygotski).

Förskolans miljö ska väcka barnets nyfikenhet och lust att lära, genom skapande, utforskande, experimenterande samt lek. Pedagogerna är barnens medforskare, och barnen blir delaktiga genom att deras intressen tillvaratas och de erbjuds möjlighet till olika val.

Vi arbetar med att lyfta olikheter och allas lika värde genom att ge barnen möjlighet att på många olika sätt, tillsammans våga pröva och upptäcka både kreativt och skapande.

Våra värdeord: Mångfald, Utforskande, Inflytande och delaktighet, Hållbar framtid.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Utbildningen ska lägga grunden för barnens demokratiska förståelse, och möjliggöra deras rätt att få sina åsikter beaktade i frågor som berör dem, utifrån ålder och mognad. Detta sker genom att erbjuda en miljö där barnen får möjlighet att utveckla sin empati, samt vara delaktiga i olika beslutssituationer. Förskolan tar tillvara och utvecklar barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans grundläggs samt ett varsamt förhållningssätt om miljön.

Föräldrasamverkan

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen att utvecklas rikt och mångsidigt är det viktigt att bygga ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna. De dagliga samtalen mellan föräldrar och personal hjälper pedagogerna att förstå varje barns speciella behov, och ger en större möjlighet till en trygg vistelse. Möjlighet till samverkan har föräldrar också via sociala medier, öppet hus, utvecklingssamtal och traditionella sammankomster som luciafirande och sommarfest.

Solkattens förskolas vision för vårt likabehandlingsarbete:

 • Vi ska vara en välkomnande mötesplats för gemenskap och erbjuda lek och lustfyllt lärande i en trygg, kreativ, inspirerande och tillåtande miljö.
 • Trygghet är det bärande ledordet. Barnen ska känna trygghet i alla rutiner, aktiviteter, i miljön inom- och utomhus, samt känna trygghet tillsammans med personalen och barngruppen.
 • Vi respekterar varandra och allas lika värde, både barn och vuxna. • På vår förskola arbetar vi för att inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.
 • Våra fyra Värden som ska genomsyra all verksamhet är:
  • Mångfald,
  • Utforskande,
  • Inflytande och delaktighet samt
  • Hållbar framtid

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Solkattens förskola
Sundsbacken 15
972 42 Luleå

Visten
Viste Röd: 076-766 80 95
Viste Orange: 076-766 78 94
Viste Gul: 073-065 88 76
Viste Blå: 073-050 99 73
Viste Grön: 073-049 84 75
Viste Lila: 076-102 49 02

Rektor
Maria Bergstedt Engman
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 27 mars 2023