Utomhusmiljö Snömannens förskola, en del av förskolans gård

Snömannens förskola

Snömannens förskola ligger på Hertsön, med närhet till naturen. På gångavstånd ligger centrum med affär, bibliotek, badhus, vårdcentral och idrottsplats. Vi har eget tillagningskök och erbjuder barnen lustfyllt lärande, lek och rätten till god omsorg.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vi ser barnet som kompetent person, som själv aktivt söker efter förståelse och som får stöd och vägledning i detta sökande.

Verksamheten utgår från barnets erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap. Lärandet sker i samspel mellan vuxna och barn samt på att barn lär av varandra.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande, därför är leken ett prioriterat område på Snömannen. Vi har en tillåtande och varierande miljö där barnet får utlopp för sitt individuella intresse.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Vi utgår ifrån varje barns behov, ger varje barn tid, lyssnar till barnen, har en lugn och harmonisk miljö runt barnen, skapar miljöer anpassade för barngruppen när det gäller möbler och material. Alla barn får möjlighet att uttrycka sina åsikter. Barnen känner att de kan påverka sin situation och sin vardag.

Föräldrasamverkan

Vår samverkan med föräldrarna sker genom den dagliga kontakten när barn lämnas och hämtas, föräldramöten, utvecklingssamtal etc.

Främjande och förebyggande arbete sker genom spontana och planerade aktiviteter genom aktiva åtgärder motverkar vi diskriminering och kränkande behandling.

Vi kartlägger utifrån diskrimineringsgrunderna:

  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder.

1. Varje avdelning kartlägger risker/hinder – genom samtal med barnen, verksamhets observationer.

2. Analysera orsak - reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör.

3. Åtgärda - utifrån analyser genomförs åtgärder med hänsyn till verksamhetens behov, resurser och andra omständigheter. Dessa åtgärder genomförs för att undanröja de risker eller hinder som upptäckts.

4. Följa upp och utvärdera och ta ställning till hur de kortsiktiga och långsiktiga målen har uppfyllts. Hur tar vi tillvara erfarenheterna inför nästa års steg ett. Arbetet dokumenteras.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Snömannens förskola
Midvinterstigen 6
974 51 Luleå

Avdelningar
Nallebo: 0920-45 47 45
Snöflingan: 0920-45 38 87
Snögrottan: 0920-45 47 47
Tuvan: 0920-45 47 46

Rektor
Catarina Ek
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023