Utomhusmiljö Renfanans förskola, en del av förskolans gård

Renfanans förskola

Renfanans förskola ligger centralt i Råneå. Förskolan arbetar aktivt med att utveckla barnens förmågor och intressen utan begränsningar utifrån traditionella könsmönster. Våra lärmiljöer syftar till att utveckla barnens lust, nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och självkänsla.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Förskolan är en demokratisk arena, där barnets rättigheter, trygghet, utveckling och lärande är centrala. Samarbete är viktigt, vi lär av och med varandra. Barnen möter en lärmiljö som är tillgänglig och likvärdig. Lärmiljön är viktig för barns lärande, lek, samspel, utveckling och välbefinnande. Barnen har rätt att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer. Det ska vara roligt i förskolan. Vi ser barnet som en individ som aktivt söker efter förståelse och kunskap och som har rätt till delaktighet och inflytande.

Arbetet i förskolan genomförs i projektform där vi utgår från barnets erfarenhetsvärldar. En process av experimenterande där vi tillsammans utforskar olika frågeställningar. Pedagogerna synliggör barnens lärprocesser och arbetsteorier via dokumentationer. Genom reflektioner med barnen och i arbetslag stödjer vi barnen att gå vidare i sitt lärande.

Pedagogerna är härvarande, närvarande, aktivt lyssnande, nyfikna, medforskande och uppmuntrande.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Förskolan är en demokratisk arena där barn har rätt att uttrycka sina åsikter och tankar och på så sätt ha inflytande och känna delaktighet. Arbetet utgår från barnens erfarenhetsvärldar. En process av experimenterande där vi tillsammans utforskar olika frågeställningar. Lärmiljön är tillgänglig stimulerande och trygg. Pedagogerna och lärmiljön är viktiga för barns inflytande, utveckling och välbefinnande. I den pedagogiska dokumentationen ger vi barnet möjlighet att få syn på sitt eget lärande.

Föräldrasamverkan

En god introduktion, en daglig tillitsfull relation med vårdnadshavare ser vi som en bra grund för barnets trygghet, utveckling och lärande. Vi ser vårdnadshavarna som en resurs och er delaktighet är viktig för barnen. Vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande och delaktighet vid föräldraträffar, utvecklingssamtal, föräldraråd. Vårdnadshavare får även delta i olika utvärderingar som föräldraenkät, frågor efter introduktion och inför utvecklingssamtal samt revidering av plan mot diskriminering och kränkningar.

Förskolan genomsyras av en positiv framtidstro. Alla har samma rättigheter och ska känna att de är en tillgång som individ och i gruppen. Förskolans arbete vilar på den värdegrund som uttrycks i Lpfö 18 och i barnkonventionen.

Förskolan utgår från ett demokratiskt, normkritiskt förhållningssätt. Alla är lika värda, ska känna sig trygga och inget barn ska diskrimineras eller bli kränkt. Vi agerar när situationer uppstår som är indirekt eller direkt diskriminerande eller kränkande. Vi reflekterar kring normer och diskrimineringsgrunder vid val av litteratur, digitala verktyg, material och lärmiljöer.

I vårt uppdrag ingår att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Vi ser varje barn som resursrikt och deras olikheter är en till tillgång. Varje barn ska ges förutsättningar att lära sig utifrån sin förmåga i en tillgänglig och tillåtande miljö.

Pedagogerna är aktivt lyssnande, härvarande och närvarande för att snabbt kunna agera för barnens rätt till trygghet.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Renfanans förskola
Målarvägen 19
955 31 Råneå

Avdelningar
Gläntan: 0924-575 45
Kotten: 0924-575 93
Tuvan: 0924-575 94

Rektor
Jaana Fjordell 
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023