Utomhusmiljö Ormbergets förskola, en del av förskolans gård

Ormbergets förskola

Ormbergets förskola ligger på Björkskatan. På den stora gården finns varierande lekmiljöer med skog, sand och lekredskap. Förskolan har egen kock som i möjligaste mån använder ekologiska produkter. Att väcka barnens nyfikenhet till lärande, socialt samspel, ge dem trygghet, omsorg och utmaningar och ha roligt är centralt för oss.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Ormbergets förskola erbjuder en undervisning som utvecklar barnets förståelse för hur de själva och naturen påverkar varandra. Det görs i en miljö som ständigt utvecklas för att inspirera och väcka barnens nyfikenhet inom området. Här möter barnen utmaningar och deras nyfikenhet och lust att lära uppmuntras.

Vi lägger stor vikt att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara barns intresse för att kommunicera på olika sätt. Språk, lärande och identitetsutveckling hör ihop. Man arbetar för att barnen ska utveckla en positiv och stark självkänsla och en inre trygghet.

Förskolan, en plats där frågvisa barn kan visa ”jag vill, jag kan jag vågar” och där barn får stöd i att vara bra kompisar, som leker justa lekar.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Undervisningen i förskolan lägger grund för att barnen ska förstå och uppleva vad demokrati är. Barnen får öva sig i att uttrycka sin mening i olika sammanhang under sin tid på förskolan. De är delaktiga och har inflytande bland annat genom att påverka undervisningens innehåll på olika sätt. I förskolan tränar barnet på att göra självständiga val och att samspela med andra. Barnen uppmuntras att prova nya saker och att utveckla sina förmågor, till exempel att lyssna och reflektera tillsammans.

Föräldrasamverkan

Barn som trivs och vårdnadshavare som känner sig nöjda är viktigt för oss. Därför vill vi ha en god samverkan och kommunikation med hemmet. Samverkan sker till exempel vid inskolning, föräldramöten, utvecklingssamtal och inte minst vid dagliga samtal vid lämning och hämtning. Genom vår blogg får vårdnadshavare inblick i det pedagogiska arbete som pågår på förskolan.

I varje förskolas uppdrag ligger att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vår förskola lägger stort fokus på att anpassa verksamheten för att varje barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och få lyckas. Pedagogerna finns där som stöd när barnen tränar sin förmåga att samarbeta och lösa olika dilemman som uppstår i samspelet med andra.

Kommunikation är viktigt. Man övar på förmågan att våga/kunna säga ja eller nej och att respektera en annan persons ja eller nej. Oavsett om det utrycks med kroppsspråk eller verbalt. Pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen för att hitta väg framåt i samförstånd och för att barnen ska lära sig att se olika samband. En god kommunikation mellan hem och förskola är viktigt för att kunna ge de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och lärande.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Ormbergets förskola
Höstvägen 1
976 33 Luleå

Avdelningar
Blomman: 0920-45 47 23
Haren: 0920-45 47 74
Myran: 0920-45 47 76
Nyckelpigan: 0920-45 33 95

Rektor
Anneli Fagerstedt
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023