Utomhusmiljö Munkebergs förskola, en del av förskolans gård

Munkebergs förskola

Munkebergs förskola ligger på Mjölkudden och består av 8 barngrupper som är fördelade i två närliggande byggnader. Vi har en varierad inne- och utemiljö, med utrymme för lek, utforskande och lärande. Omgivningen ligger i närheten av älven och består av blandad bebyggelse, skogsområde och promenadvägar.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vår vision: Vår förskola är en demokratisk arena, där vi lägger grunden för ett livslångt lärande och skapar nya berättelser för en Hållbar Framtid.

Vi värnar om vår sociala, ekologiska och ekonomiska känslighet där vi undersöker, skapar sammanhang och fördjupar vår förståelse genom Hundraspråklig Kommunikation. Vi bygger vår utbildning och undervisning med inspiration från Reggio Emilias filosofi.

Utifrån ett relationellt perspektiv utgår vi från att människor lär på olika sätt i en ständig utveckling och förändring för att skapa en likvärdig utbildning. Genom ett helhetsperspektiv blir lyssnande, engagemang, tillit, kommunikation, tiden och tillsammansskapet viktiga aspekter för ett gemensamt och normmedvetet förhållningssätt.

Tillsammans ger vi varje barn möjligheter, hopp och framtidstro samt förutsättningar att vara den människa de är och bli sitt bästa jag. Det gör vi genom våra valda värden: Demokrati, Kommunikation och Glädje.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

På vår förskola är barns delaktighet och inflytande centralt. Medupptäckande och närvarande pedagoger är en förutsättning i vardagsundervisningen för att få syn på vad barnen är nyfikna på, inspireras av och vilka tillägg vi kan ge för att utmana vidare. Barnen är delaktiga i skapandet av mötesplatser i våra lärmiljöer. Barnen får även möjlighet till inflytande och delaktighet genom eget dokumenterande och genom reflektioner tillsammans.

Föräldrasamverkan

Vi värnar om ett gott samarbete med vårdnadshavare för att barnens vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt. Genom den dagliga kontakten och via Unikum, Instagram (munkebergsforskola), vårdnadshavarmöten, dokumentation, utvecklingssamtal samt webbaserad vårdnadshavarenkät vill vi att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i barnens vardag på förskolan samt utveckling och lärande.

Vision: Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam miljö och värnar om allas lika rättigheter - allas ansvar. Likabehandlingsplanen revideras och följs upp varje år.

Diskrimineringsgrunder som vi granskar och följer upp är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Vi anpassar utbildningen och undervisningen utifrån varje barns behov för att alla ska få likvärdiga möjligheter. Vi arbetar med hela barngruppen och inte exkluderande med enskilda barn. Barnens olikheter blir en tillgång för gruppen, de inspireras och tar del av varandras styrkor och olika sätt att vara. Vi gör anpassningar för att bemöta enskilda barn och barngruppen samt ger möjligheter till utforskande och lärande utifrån alla barns behov och villkor.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Munkebergs förskola

Stora huset

Ankarvägen 1A
973 41 Luleå

Avdelningar
Småstjärnorna: 0920-45 47 34
Pluto: 0920-45 47 14
Tellus: 0920-45 36 67
Månen: 0920-45 47 22
Solen: 0920-45 47 15

Lilla huset

Ankarvägen 1C
973 41 Luleå

Avdelningar
Jupiter: 0920-45 47 24
Neptunus: 0920-45 47 35
Saturnus: 0920-45 47 31

Rektor
Viktoria Johansson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 14 augusti 2023