Utomhusmiljö Munkebergs förskola, en del av förskolans gård

Munkebergs förskola

Munkebergs förskola ligger på Mjölkudden och består av 8 barngrupper som är fördelade i två närliggande byggnader. Vi har en varierad inne- och utemiljö, med utrymme för lek, utforskande och lärande. Omgivningen ligger i närheten av älven och består av blandad bebyggelse, skogsområde och promenadvägar.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vår vision: Vår förskola är en välkomnande förskola, där vi ger varje barn möjligheter och framtidstro samt skapar nya berättelser och en hållbar framtid! Vår utbildning har sin teoretiska grund i ett postmodernistiskt perspektiv och vår pedagogiska inriktning bygger på inspiration från Reggio Emilia, vars pedagogiska filosofi är grundad i demokrati och jämlikhet.

Vi utgår från att människor lär på olika sätt, enskilt och i samspel med andra i relation till miljö och material genom att få undersöka, prova, skapa, ställa hypoteser, kommunicera, reflektera och där tillsammansskapet, långsamheten och tiden får vara en viktig aspekt.

Vi värnar om vår sociala, ekonomiska och ekologiska känslighet, undersöker, skapar sammanhang och fördjupar vår förståelse kring en Hållbar framtid. Tillsammans i nära relation med varandra, vår natur, miljö och material bygger vi hopp och framtidstro.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Våra förskolors prioriterade utvecklingsområden 2023

Barns inflytande

På vår förskola är barns delaktighet och inflytande centralt. Medupptäckande och närvarande pedagoger är en förutsättning i vardagsundervisningen för att få syn på vad barnen är nyfikna på, inspireras av och vilka tillägg vi kan ge för att utmana vidare. Barnen är delaktiga i skapandet av mötesplatser i våra lärmiljöer. Barnen får även möjlighet till inflytande och delaktighet genom eget dokumenterande och genom reflektioner tillsammans.

Föräldrasamverkan

Vi värnar om ett gott samarbete med vårdnadshavare för att barnens vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt. Genom den dagliga kontakten och via Unikum, Instagram (munkebergsforskola), vårdnadshavarmöten, dokumentation, utvecklingssamtal samt webbaserad vårdnadshavarenkät vill vi att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i barnens vardag på förskolan samt utveckling och lärande.

Vision: Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam miljö och värnar om allas lika rättigheter - allas ansvar. Likabehandlingsplanen revideras och följs upp varje år.

Diskrimineringsgrunder som vi granskar och följer upp är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Vi anpassar utbildningen och undervisningen utifrån varje barns behov för att alla ska få likvärdiga möjligheter. Vi arbetar med hela barngruppen och inte exkluderande med enskilda barn. Barnens olikheter blir en tillgång för gruppen, de inspireras och tar del av varandras styrkor och olika sätt att vara. Vi gör anpassningar för att bemöta enskilda barn och barngruppen samt ger möjligheter till utforskande och lärande utifrån alla barns behov och villkor.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Munkebergs förskola

Stora huset

Ankarvägen 1A
973 41 Luleå

Avdelningar
Småstjärnorna: 0920-45 47 34
Pluto: 0920-45 47 14
Tellus: 0920-45 36 67
Månen: 0920-45 47 22
Solen: 0920-45 47 15

Lilla huset

Ankarvägen 1C
973 41 Luleå

Avdelningar
Jupiter: 0920-45 47 24
Neptunus: 0920-45 47 35
Saturnus: 0920-45 47 31

Rektor
Ann Boklöv (ledig fredagar)
0920-45 30 00

Vikarierande rektor (fredagar)
Anne-Lie Fors
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023