Utomhusmiljö Montessoriförskolan, en del av förskolans gård

Midskogens förskola

Vår förskola finns på Bergviken, cirka 15 minuters promenad från Luleå centrum. Från förskolans gård har vi tillgång till den närliggande skogen för rörelse och lek.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Midskogens förskola finns i Midskogsskolans gamla lokaler. Vi har en trivsam gård som inspirerar till lek och upptäckarglädje. De yngsta barnen från 1 till cirka 3 år finns på avdelningarna Atle och Frej. Från det att barnen är cirka 3 år är de på avdelningarna Oden och Ymer.

Vi arbetar efter förskolans läroplan, där barnens egen förmåga lyfts fram och uppmuntras och där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Alla barn ges tillfälle att ha inflytande över sitt eget lärande, de får träna sig i att göra val och att ta ansvar för sitt eget lärande. Barn har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan. Genom att arbeta med detta område vill vi ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Barnens tankar och åsikter ska ligga till grund för utformningen av förskolans pedagogiska miljö.

Föräldrasamverkan

För att skapa bästa förutsättningar för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavarna i samband med hämtning och lämning. Utöver det består vår föräldrasamverkan av utvecklingssamtal, inbjudan till öppet hus samt kommunikation via lärplattformen Unikum.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde. Vi arbetar för att barnen ska visa hänsyn till varandra, förståelse för att vi alla är olika och att de kan leka med alla. Vi undervisar också om vår miljö för att barnen ska lära sig att ta ansvar för den. Detta sker genom att pedagogerna tar vara på spontana situationer som uppkommer, t ex vid barns lek, men även vid mer riktade aktiviteter i form av planerad undervisning.

Vid den planerade undervisningen arbetar vi bland annat med Barnkonventionen och utifrån förskolans likabehandlingsplan. Viktigt med det spontana lärandet som sker i samtal med barnen som uppkommer t ex vid samling, måltider och högläsning.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Midskogens förskola     
Gymnasievägen 2C
973 32 Luleå

Avdelningar                               
Oden: 0920-45 47 13, 076-134 47 13
Atle: 0920-45 47 16, 076-134 47 16
Frej: 0920-45 47 75, 076-134 47 75
Ymer: 0920-45 47 05, 076-134 47 05

Rektor
Eva Tornberg Engman                
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 11 januari 2024