Utomhusmiljö Laxens förskola, en del av förskolans gård

Laxens förskola

Laxens förskola - den lilla förskolan med de stora möjligheterna - ligger i byn Örarna, 1,7 mil nordost om Luleå. Vi värnar om ett positivt socialt samspel. Barnen får träna att säga och lyssna till STOPP och SLUTA, detta för att kunna stå upp för sin egen vilja och respektera andra. Vårt ledord är – tillsammans.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Laxens förskola erbjuder en undervisning som utvecklar barnets förståelse för hur de själva och naturen påverkar varandra. Det görs i en miljö som ständigt utvecklas för att inspirera och väcka barnens nyfikenhet inom området. Förskolan genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande. Barn får lära av varandra, upptäcka, utforska och utmanas tillsammans med medforskande pedagoger.

Vid Laxens förskola får barnen känna tilltro till sin egen förmåga och uttrycka sig i olika former och aktiviteter. Förskolan lägger stor vikt vid motorisk träning och att barnen får vistas ute, på gården och i skog & natur. Rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor för livet.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Undervisningen i förskolan lägger grund för att barnen ska förstå och uppleva vad demokrati är. Barnen får öva sig i att uttrycka sin mening i olika sammanhang under sin tid på förskolan. De är delaktiga och har inflytande bland annat genom att påverka undervisningens innehåll på olika sätt. I förskolan tränar barnet på att göra självständiga val och att samspela med andra. Barnen uppmuntras att prova nya saker och att utveckla sina förmågor, till exempel att lyssna och att reflektera tillsammans.

Föräldrasamverkan

Barn som trivs och vårdnadshavare som känner sig nöjda är viktigt för oss. Därför vill vi ha en god samverkan och kommunikation med hemmet. Samverkan sker till exempel vid inskolning, föräldramöten, utvecklingssamtal och inte minst vid dagliga samtal vid lämning och hämtning. Genom vår blogg får vårdnadshavare inblick i det pedagogiska arbete som pågår på förskolan.

I varje förskolas uppdrag ligger att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vår förskola lägger stort fokus på att anpassa verksamheten för att varje barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och få lyckas. Pedagogerna finns där som stöd när barnen tränar sin förmåga att samarbeta och lösa olika dilemman som uppstår i samspelet med andra.

Kommunikation är viktigt. Man övar på förmågan att våga/kunna säga ja eller nej och att respektera en annan persons ja eller nej. Oavsett om det utrycks med kroppsspråk eller verbalt. Pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen för att hitta väg framåt i samförstånd och för att barnen ska lära sig att se olika samband. En god kommunikation mellan hem och förskola är viktigt för att kunna ge de bästa förutsättningarna för barnets utveckling och lärande.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Laxens förskola
Bodöbacken 19
975 97 Luleå

Telefon förskolan
0920-45 72 51
Mobil: 070-318 15 36

Rektor
Anneli Fagerstedt
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023