Utomhusmiljö Kyrkbyns förskola, en del av förskolans gård

Kyrkbyns förskola

Kyrkbyns förskola ligger i Gammelstad, mitt i världsarvet. Förskolan har avdelningar uppdelade på äldre och yngre barn. Viktigt att varje barn känner att jag kan, jag duger. Förskolan har en inspirerande och genomtänkt miljö, som förändras efter barnens intressen och behov och är ett viktigt inslag i barnens lärande.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Förskolan arbetar tematiskt och i projektform där värdegrundsfrågor, matematik, språk, teknik och naturvetenskap vävs ihop till en helhet. I detta arbete är barnens lek väsentlig. Vår Förskola består av tre avdelningar med plats för ca 51 barn. Vi har delat in barnen i "yngre" och "äldre" grupper för att bättre kunna anpassa lärmiljöerna efter barnens behov.

Hos oss är det viktigt att varje barn känner att jag kan och jag duger. Detta är grunden för vårt värdegrundsarbete, där vi vuxna är goda förebilder. Miljön hos oss ska vara trygg, tillåtande, inspirerande och lärorik. Lek och skapande är viktiga inslag i den dagliga verksamheten. Vi vill ge barnen en bra balans mellan vila och aktivitet. Vi delar på barngrupperna kontinuerligt för att varje barn ska få möjlighet till lek och arbetsro.

Uteverksamheten är viktig för oss, vi är ute alla dagar. Med en inspirerande och genomtänkt gård som förändras efter barnens intressen och behov är utemiljön ett viktigt inslag i barnens utbildning

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Våra förskolors prioriterade utvecklingsområden 2023

Barns inflytande

Barnens utbildning formas utifrån målstyrda processer och det är barnens intresse och nyfikenhet som styr valet av tema samt vägen mot målen. Genom dokumentationer och reflektioner tillsammans med barnen, samt i arbetslaget, får vi syn på hur vi ska arbeta mot målen. Vi arbetar med planerad undervisning samt med spontan undervisning. Den spontana undervisningen sker här och nu och är helt utifrån det barnen är i för tillfället.

Föräldrasamverkan

För att skapa goda förutsättningar för barnens utveckling samverkar förskolan med vårdnadshavarna. För att vårdnadshavare ska ges möjlighet till kännedom och inflytande över sitt barns utbildning och omsorg på förskolan delger vi dem varje vecka ett veckobrev, vi bjuder in till ett utvecklingssamtal samt ett föräldramöte per år. De dagliga mötena vid hämtning eller lämning på förskolan är viktiga i vår samverkan med vårdnadshavarna. Vi har ett aktivt förskoleråd.

Vi ser att barn och pedagoger, genom meningsskapande möten i olika sammanhang, ger oss förutsättningar att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt, där vi visar på allas lika värde. Vi lägger stor vikt vid att lyssna in och skapa förståelse för att det finns olika sätt att tänka/känna/vara och göra.

Vi har en utarbetat en gemensam likabehandlingsplan, planen bearbetas i handledning med arbetslagen en gång per år. Ett av underlagen i planen är barnintervjuer, Om det visar sig att något barn känner olust/kränkning upprättar vi en handlingsplan som sedan utvärderas enligt planen.

Vi har en gemensam mall som vi använder oss av där vi tittar på verksamheten och kartlägger riskerna för de sju diskrimineringsgrunderna varje läsår. Vi lyfter kontinuerligt ämnet i vårt dagliga arbete och i våra reflektionssamtal med barn/i arbetslag/gemensamt i huset. Vårdnadshavare och förskolerådets reflektioner involveras i arbetet

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Kyrkbyns förskola
Sandåkersvägen 6A
954 33 Gammelstad

Avdelningar
Svalan: 0920-45 46 97
Fjärilen: 0920-45 46 96
Duvan: 0920-45 47 90

Rektor
Ann-Christine Okkonen
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 21 januari 2023