Utomhusmiljö Kullens förskola, en del av förskolans gård

Kullens förskola

Kullens förskola är belägen på Hertsön, fint till med naturen in på knuten. Vi har miljögården, stallet och biblioteket på gångavstånd. Vi arbetar för att väcka lust och nyfikenhet till lek och lärande hos alla barn. Förskolan har eget tillagningskök.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vi tycker att det är viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva olika saker vilket innebär att vi vill erbjuda barnen en miljö och material som stödjer detta. Leken ska ha en central plats i utbildningen vid Kullens förskola. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Genom leken kan vi arbeta utifrån de värden vi tillsammans tagit fram som mycket viktiga hos oss - Allas lika värde, Lustfylld lek och lärande, Utforskande samt Inflytande och delaktighet ”En förskola med trygga, sociala och ansvarskännande individer som i sampel tillsammans med andra utvecklar sin kreativitet och nyfikenhet. En förskola som präglas av det lustfyllda lärandet och allas lika värde”

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

 • Barnen blir lyssnade på.
 • Vi uppmuntrar barnen att pröva nya saker, tro på sig själv och sin förmåga.
 • Vi följer barnens intressen.
 • Skapar tillåtande miljöer som uppmuntrar barn att agera självständigt.
 • Vi använder reflektion som ett verktyg med barnen.
 • Vi bekräftar och utmanar barnens kompetenser.
 • Lär barnen att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö.
 • Barnen får vara delaktiga i beslut som tas vilket ökar känslan av tillhörighet och att bli en del av en kreativ gemenskap.

Föräldrasamverkan

Föräldrakontakten är viktig. Föräldrar ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten. De kan komma med synpunkter, frågor och funderingar. Möjligheterna skapas genom:

 • Pedagogiska dokumentationer
 • Processvägg
 • Blogg
 • Digital fotoram
 • Instagram
 • Föräldraråd
 • Utvecklingssamtal
 • Introduktion vid inskolning av nya barn
 • Föräldramöten
 • Dagliga samtalen med pedagogerna
 • Öppet hus.

Vi arbetar främjande och förebyggande genom både planerade och spontana aktiviteter. Vårt arbete genomsyras av den värdegrund som hela verksamheten vilar på. Under året följer vi ett årshjul för arbete vilket gör att vi har bra koll.

Vi motverkar diskriminering och kränkande behandling enligt följande:

 • Kartläggning av risker/hinder – genom samtal med barnen, verksamhetsobservationer.
 • Reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör.
 • Utifrån analyser genomförs åtgärder med hänsyn till verksamhetens behov, resurser och andra omständigheter. Dessa åtgärder genomförs för att undanröja de risker eller hinder som upptäckts.
 • Följa upp och utvärdera och ta ställning till hur de kortsiktiga och långsiktiga målen har uppfyllts. Hur tar vi tillvara erfarenheter inför nästa års arbete?
 • Arbetet dokumenteras Utöver dessa åtgärder sker dagliga samtal med barnen kring hur man är en bra kompis. Barnen lär sig också visa hänsyn och ta hand om varandra.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Kullens förskola
Rävspåret 1
974 55 Luleå

Avdelningar
Grytet: 0920-45 60 67, 072-238 81 90
Holken: 0920-45 38 96, 076-767 29 27
Idet: 0920-45 47 04, 070-294 22 12
Lyan: 0920-45 36 46, 072-238 48 77
Nästet: 0920-45 47 19, 070-519 47 19
Redet: 0920-45 52 05, 073-046 24 49

Rektor
Åsa Snäll
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 7 februari 2024