Utomhusmiljö Kristallens förskola, en del av förskolans gård

Kristallens förskola

Kristallens förskola finns belägen på Notviken, ett mångkulturellt bostadsområde med närhet till naturen. Förskolans avdelningar är åldershomogena. Vårt mål är att ge bra förutsättningar för varje barns lärande, möjlighet till lek och social samvaro och god omsorg.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vi har närhet till både Luleälven och skogsområden som vi nyttjar i vår pedagogiska verksamhet. Förskolan består av fem åldersindelade avdelningar och en åldersblandad avdelning.

Vårt mål är att ge bra förutsättningar för varje barns lärande, möjlighet till lek och social samvaro och god omsorg. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar och känna tillit till sin egen förmåga, samt främjar olikheter och rätten att få vara den man är.

Barnens intresse och behov ska ligga till grund för utformning av miljön och planering av utbildning. Vi samarbetar mellan avdelningarna och tar tillvara på pedagogernas olika kompetenser. Vi arbetar efter Läroplan för förskolan (Lpfö18).

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Vi arbetar för att varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra egna val. Delaktighet ser vi som ett verktyg för att skapa tilltro till den egna förmågan. Vi är närvarande pedagoger som observerar och lyssnar till barnen och formar miljö och arbetssätt utifrån deras intressen och behov. Vårt material är tillgängligt och vi har ett tillåtande arbetssätt för att öka förutsättningarna för barnens delaktighet i sin egen utbildning.

Föräldrasamverkan

För att få en samverkan med vårdnadshavare bjuder vi årligen in till ett föräldramöte. Vi har även utvecklingssamtal en gång varje år, eller oftare om så önskas. Vårdnadshavarenkät skickas ut regelbundet. Under våren har vi en vernissage som pedagoger och barn ställer i ordning och som vårdnadshavarna är välkomna att besöka. Vi har även en blogg tillgänglig för vårdnadshavare, där vi kontinuerligt dokumenterar vår verksamhet.

Alla barn skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Förskoleverksamheten skall vara en miljö som är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Som stöd för arbetet med likabehandling har vi utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplanen. När förskolan får kännedom om trakasserier och/eller kränkningar gör vi alltid en utredning för att ta reda på vad som hänt. Vi arbetar även aktivt mot trakasserier och kränkningar. Hos oss ska alla ha lika värde, oavsett bakgrund. Vi följer även barnkonventionen.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Kristallens förskola
Tunastigen 63
973 44 Luleå

Avdelningar
Diamanten: 0920-45 46 86
Pärlan: 0920-45 43 32
Opalen: 0920-45 46 90
Topasen: 0920-45 46 89
Månstenen: 0920-45 46 91
Korallen: 0920-45 47 28

Rektor
Anna-Lena Rüdén
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 17 juni 2024