Utomhusmiljö Klöverträsk förskola, en del av förskolans gård

Klöverträsk förskola

Klöverträsk förskola och skola är belägen mitt i byn med en naturlig samverkan mellan skolformerna och övriga bygden. Lärrummet är utvidgat till en närliggande skolskog och till ett lättillgängligt friluftsområde. Arbetet i förskolans grupper präglas av god omsorg, lek och utmaningar för lärande.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Språket är vår "röda tråd" i arbetet med barnen. Vi har som mål att varje termin arbeta med ett gemensamt tema från förskola till årskurs 6. Temat ska utgå från närmiljön och involvera de lokala företagen.

I vårt arbete i förskolan har vi en hälsoprofil. Det innebär att vi har som mål att tänka sunt i allt vi gör. Vi har många uteaktiviteter och använder oss av skog och natur som lärmiljö. Under året har vi återkommande aktiviteter tillsammans med skolan.

Genom Baltiska fonden har vi på Klöverträsk skola och förskola fått ett stipendium att använda till bland annat skapandet av en skolskog. Skogsstyrelsen har hjälpt oss med att bygga en eldstad och ett vindskydd. Många föräldrar har anmält sig frivilliga till att hjälpa till med att bygga upp och ställa i ordning.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Barnen får vara med och utarbeta förskolans regler. Det gör vi tillsammans i samlingar där alla är med och bestämmer och får möjlighet att uttrycka sin åsikt och komma med nya idéer. När barnen själva bestämmer reglerna är de lättare att följa. Vi har valstund varje dag efter lunch. Här får barnen själva välja den aktivitet de vill göra.

Föräldrasamverkan

På vår förskola/skola har vi ett skolråd - forum för samråd. Vi träffas ca två gånger per termin eller mer om behov finns. Våra vårdnadshavare samverkar med förskolan på många sätt. Vi har:

  • Lilla Vasaloppet
  • Klöverruset
  • Sommarfest
  • Grötfest
  • Skolskogen

I alla dessa aktiviteter är vårdnadshavarnas medverkan helt nödvändig.

Trygghet, trivsel, ansvar, inflytande, arbetsglädje och respekt för varandras olikheter ska utgöra grunden för den gemensamma samvaron på vår förskola/skola. Detta gäller mellan elever/barn såväl som mellan personal – elev/barn.

På vår förskola/skola gäller nolltolerans mot alla former av kränkande behandling, det vill säga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Klöverträsk skola och förskola är en liten skola med förskola, förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, samt fritidshemsavdelning. Alla på förskolan/skolan ska känna trygghet på alla platser i och omkring skolan. Alla vuxna ska arbeta för att svara mot de grundläggande behov av trygghet och kontakt som barnen och eleverna behöver.

  • Vi arbetar för att en öppen och positiv atmosfär råder på förskolan/skolan där alla kan känna sig trygga.
  • Vi arbetar för att alla visar omtanke och hänsyn gentemot varandra.
  • Vi arbetar utifrån en plan där alla barn, elever och vuxna känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Klöverträsk förskola
Klöverträskvägen 185
975 91 Luleå

Telefon förskolan
0920-45 71 07
076-763 13 58

Rektor
Anders Nilsson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 1 januari 2024