Utomhusmiljö Klippans förskola, en del av förskolans gård

Klippans förskola

Klippans förskola ligger i bostadsområdet Bergnäset. Förskolan är en lägenhetsförskola där barnen är indelade i åldershomogena grupper. Det är nära till skog och friluftsområden. Vår tanke är att alla ska vara välkomna och mötas av glädje, gemenskap och respekt i en spännande, utmanande miljö. Vi erbjuder en lekmiljö som är trygg, rolig, utmanade och som ger möjlighet att utforska.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Till Klippans förskola är du välkommen. Här möts du av glädje, gemenskap och respekt i en spännande, utmanande miljö.

Klippans förskola har tre avdelningar, barnen är indelade i åldersnära grupper. Miljö och material är anpassade efter barns behov och ålder, lärandemiljön upplevs rolig, utmanande och ger möjlighet till utforskning. Pedagoger roterar mellan avdelningarna, barnen byter avdelning utifrån ålder. När barnen byter avdelning utmanas de vidare med nytt material, kompisar och pedagoger som ger förutsättningar för fortsatt utveckling och lärande.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, tillsammans erövrar barnen nya färdigheter i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande. Vi är utomhus och förutom lek på gården så utforskar vi vår närmiljö.

Vår pedagogiska inriktning just nu är undervisning och lärande i utemiljön. Vi har observerat ett behov att utmana och inspirera barnen med läroplanens mål som utgångspunkt i undervisningen.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Miljö och material är tillgängliga och anpassade för barn utifrån barns ålder och intressen, vilket ger förutsättningar för barns delaktighet och inflytande. Vi skapar förutsättningar för barn att utveckla och förmedla sina tankar, åsikter. Barnen ges möjligheter att vara delaktiga och ta eget ansvar för sina handlingar och ansvara för miljön på förskolan. Vi vill stärka barnens identitet med stöd av lek, it, skapande och språkutveckling.

Föräldrasamverkan

Dagliga möten med vårdnadshavare vid lämning och hämtning av barnen ger rika tillfällen till möten och samtal. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. Då har vårdnadshavarna möjlighet att samtala enskilt med en pedagog angående deras barns utveckling, lärande och trivsel på förskolan. Vi har föräldramöten och andra sammankomster då vi bjuder in till olika träffar. Det kan exempelvis vara öppet hus, luciafirande, vårfest osv. Vårdnadshavare kan följa våra arbeten på bloggen.

Förskolan har en likabehandlingsplan som vi arbetar efter. Den revideras varje år. I den ingår barnkonventionen som vi arbetar och konkretiserar i utbildningen.

Vi har rutiner för hur vi ska arbeta med kränkningar. Vi rapporterar i ett system. Vi har utarbetat frågeställningar som vi använder när vi utreder händelsen. Händelser följs alltid upp.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Klippans förskola
Stengatan 15
972 52 Luleå

Avdelningar
Blomman 0920-45 39 05
Humlan 0920-45 47 56
Växhuset 0920-45 39 04

Rektor
Christina Storelv Karlsen
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023