Utomhusbild Kläppens förskola, en del av förskolans gård

Kläppens förskola

Kläppens förskola ligger i gamla delen av Sunderbyn, med närhet till härliga naturområden med flera små kullar, skogsdungar och älven. Gården är stor och ger möjligheter till aktiviteter och fantastiska äventyr för barn i alla åldrar. Arbetssättet är temainriktat med fokus på uteverksamheten.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Våra värdeord är glädje, gemenskap och lustfyllt lärande. Arbetet är temainriktat där barns lärprocesser synliggörs genom pedagogisk dokumentation. Vi tror barnen lär sig bäst genom att upptäcka, förundras, pröva, utforska, undersöka, reflektera, kommunicera och använda sin lek, fantasi och kreativitet.

Våra lärmiljöer och material

 • Uppmuntrar till att utforska, upptäcka och undersöka
 • Är varierat
 • Tydligt sorterat och uppmärkt
 • Skapar delaktighet och inflytande
 • Lättillgängligt, självständighets utvecklande
 • Tydligt vad miljön är tänkt för
 • Uppmuntrar till problemlösning, kreativitet och fantasi
 • Många mötesplatser
 • Introduceras av pedagoger för att skapa materialkännedom
 • Rum för vila
 • Utgår från barnens intressen
 • Inspirerar genom digitala verktyg. Vi lägger grunden för adekvat digital kompetens genom att barnen blir producenter i sitt eget lärande, arbetet med digitala verktyg har ett tydligt syfte.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Vi tror att barn är kompetenta OM vuxna ger dem möjligheter till det. Barn kan vara med att ta beslut, påverka och ha inflytande över sin dag på olika sätt. Varje dag ges tillfällen att välja olika aktiviteter, Förskolans verksamhet styrs av barns reflektioner och frågeställningar, vi fångar dessa i våra pedagogiska dokumentationer. Utmaningar genom öppna nyfikenhetsfrågor. Hur tänker du, Vad tycker du? Vad vill du göra? Kan man?

Föräldrasamverkan

Vi värdesätter alla vardagliga kontakter med dig som förälder, vi lyssnar in dina tankar och synpunkter dagligen, öppenhet, respekt och fokus på barnet råder. Som förälder har du möjlighet att vara delaktig i det som händer på förskolan på olika sätt, dina synpunkter är viktiga för oss. Förutom i våra viktigaste vardagliga kontakter anordnar vi: Föräldraråd, föräldramöten, inskolningssamtal, utvecklingssamtal, öppet hus, vårdnadshavare enkät, blogg m.m.

Främjande och förebyggande arbete sker genom spontana och planerade aktiviteter genom aktiva åtgärder motverkar vi diskriminering och kränkande behandling.

Vi kartlägger utifrån diskrimineringsgrunderna:

 • Kön, Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder
 1. Varje avdelning kartlägger risker/hinder – genom samtal med barnen, verksamhets observationer.
 2. Analysera orsak - reflektera, analysera och dra slutsatser om varför det ser ut som det gör.
 3. Åtgärda - utifrån analyser genomförs åtgärder med hänsyn till verksamhetens behov, resurser och andra omständigheter. Dessa åtgärder genomförs för att undanröja de risker eller hinder som upptäckts.
 4. Följa upp och utvärdera och ta ställning till hur de kortsiktiga och långsiktiga målen har uppfyllts. Hur tar vi tillvara erfarenheterna inför nästa års steg 1. Arbetet dokumenteras.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Kläppens förskola
Sunderbyvägen 50A
954 42 Södra Sunderbyn

Rektor
Stina Lindgren
0920-45 30 00

Avdelningar
Blå: 073-040 10 07
Turkos: 073-066 73 24
Lime: 076-141 38 67 
Orange: 076-764 42 27

Sidan uppdaterades den 16 januari 2024