Utomhusmiljö Hammarens förskola, en del av förskolans gård

Hammarens förskola

Hammarens förskola ligger i ett villaområde i Södra Sunderbyn. Förskolan har eget kök. Vi anpassar lärmiljöerna efter barnens intressen, utveckling och lärande. Barnen har tillgång till ett stort grönområde, möjlighet till skogspromenader och närhet till Luleälven. I närområdet finns även byns grundskolor och idrottsanläggning.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” Läroplan för Förskolan.

Förskolan är de yngsta barnens första skolform där lek, lustfyllt lärande, undervisning och omsorg skapar en helhet. Tiden på förskolan ska präglas av såväl spontana som planerade aktiviteter mot läroplansmålen, lärorika och spännande dagar med variation.

Barn kan! Det kompetenta barnet är utgångspunkten för vår kunskapssyn. Genom att få undersöka, fantisera, uppleva och reflektera tillsammans med lyhörda medforskande pedagoger.

Förskolan arbetar temainriktat med läroplansmålen och genom estetiska uttryckssätt. Barnens intressen och lekar bidrar till att forma innehållet. Temaarbetet sätter tydligt avtryck i lärmiljön där varierad undervisning skapar en mångfald av möjligheter att få undersöka och upptäcka.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Tillgängliga lärmiljöer ger barnen möjlighet att självständigt kunna välja material och aktivitet. Miljöerna är ständigt föränderliga för att ge barnen nya utmaningar efter intresse och mognad. I vardagen på förskolan så är det viktigt att barnen får vara medskapande och att ha inflytande över sin dag på förskolan skapar självständighet och tilltro till den egna förmågan.

Föräldrasamverkan

Samverkan med hemmet är viktig för trygga barn och föräldrar. Vi värdesätter den dagliga kontakten som sker vid lämning/hämtning. Fler samverkanstillfällen är utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Förskolans föräldraråd består av föräldrarepresentanter, pedagoger och rektor. Syftet med rådet är att öka föräldrarnas delaktighet, att vara idéforum för utveckling och förbättringar och referensgrupp/bollplank för idéer och inför vissa beslut. Föräldrarådet träffas två ggr/termin.

Förskolan har riktlinjer som markerar att trakasserier och sexuella trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Verksamheten ska också ha rutiner som klargör hur vi ska agera om trakasserier har inträffat. Rutinerna ska ange vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds. Vi undersöker den egna verksamheten för att upptäcka om det finns risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter.

Hammaren arbetar aktivt med likabehandlingsplanen, med mångfald och värdegrundsfrågor kopplat till diskrimineringsgrunderna. Vår vision är att alla ska bli sedda och att ingen skall vara rädd, känna sig utanför eller bli kränkt. Vi värnar om allas rätt att få vara den man är och att allas olikheter är en tillgång. Respekten för varje individ och till dess integritet är viktig.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Hammarens förskola
Hemängsvägen 56
954 41 Södra Sunderbyn

Avdelningar
Smaragden: 0920-45 71 83
Rubinen: 0920-45 71 82
Safiren: 0920-45 71 84
Diamanten: 0920-45 71 80
Graniten: 0920-45 71 81

Rektor
Helen Häggqvist
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 mars 2023