Utomhusmiljö Haga förskola, en del av förskolans gård

Haga förskola

Haga förskola ligger i ett villa- och flerfamiljshusområde på Knöppelåsen, väl skyddad från trafik. Förskolan har åldersblandade avdelningar. Utemiljön är en stor naturtomt, med möjlighet till olika aktiviteter och skogen finns i närområdet. Förskolans verksamhet lägger grunden för ett livslångt lärande och erbjuder en rolig och utvecklande verksamhet.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

På Haga förskola tas barnens intressen och idéer tillvara och blir en viktig del av utbildningen vilket bidrar till delaktighet och ökat inflytande. Alternativa kommunikationsmedel och IKT är en naturlig del i utbildningen.

Förskolans miljö är tillgänglig för alla barn och erbjuder berikande, föränderligt material som möjliggör och uppmuntrar att utforska, undersöka och skapa på olika sätt vilket främjar barns kreativitet och lärande. Närvarande pedagoger bekräftar det barnen gör, utmanar barn vidare i lärandet, stimulerar samspelet och hjälper barn att bearbeta konflikter, samt reda ut missförstånd.

Leken är en viktig del i barns lärande. I leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta sina upplevelser och öva det sociala samspelet. Hos oss får barn tid och utrymme till att leka.

Pedagogisk dokumentation är vårt verktyg för att följa barnens och pedagogernas läroprocesser och i våra projekt involveras läroplanens olika målområden.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Lärmiljön stimulerar till utforskande och variationsrika lekar och är en viktig del i arbetet med barns inflytande då det möjliggör för barnen att påverka sin utbildning genom att göra egna val. Barn organiseras i mindre grupper i syfte att skapa förutsättningar att uttrycka sina tankar, lyssna och bli lyssnad och att få tid att formulera sig. En mindre grupp ger pedagogerna möjlighet att ta del av barnens tankar som sedan omsätts i utbildningen och bidrar till ökat inflytande för barnen.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete med föräldrarna är en förutsättning för att barnens vistelse på förskolan blir så bra som möjligt. Genom daglig kontakt, blogg, ett föräldramöte, introduktions- och utvecklingssamtal, föräldraråd och pedagogisk dokumentation kan föräldrarna bli delaktiga i utbildningen på förskolan. Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter, personal och rektor och träffas tre gånger per läsår. Syftet är att öka föräldrarnas delaktighet och att vara idéforum för utveckling.

En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas. Arbetet för likabehandling är en del av förskolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla barns lika rättigheter och möjligheter.

I likabehandlingsplanen konkretiseras våra metoder, förhållningssättet och åtgärder i arbetet som syftar att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling. Planen revideras kontinuerligt och barnens tankar är en viktig del vid kartläggning inför revidering av planen.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Haga Förskola
Kolkgatan 34
974 41 Luleå

Avdelningar
Regnbågen: 0920-45 46 18, 070-260 84 24
Solen: 0920-45 35 44, 070-280 90 62

Rektor
Britt-Louise Eklund 
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023