Utomhusmiljö Framnäsvillans förskola, en del av förskolans gård

Framnäsvillans förskola

Framnäsvillans förskola ligger i Notvikens bostadsområde alldeles intill Lule älv och består av två barngrupper. Vi har en fin närmiljö blandat med skog, vatten och strand som vi nyttjar alla årstider och använder i vårt pedagogiska arbete.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vår vision: Framnäsvillans förskola är en demokratisk mötesplats och barnens arena, där vi tillsammans utforskar och lär på ett lustfyllt sätt och sätter grunden för ett livslångt lärande.

Vår teoretiska grund är inspirerad av Reggio Emilia filosofin och utgår från ett postmodernistiskt perspektiv på kunskap. Hos oss är barnen i centrum där trygghet och glädje är viktiga ledord. Våra kreativa lärmiljöer och vårt material bjuder in till gemenskap där barnen får samspela, utforska och reflektera över sitt lärande.

Vi pedagoger är nyfikna, lyhörda, medforskande, närvarande och stöttande samt ger varje barn förutsättningar att bli sitt bästa jag i relation till varandra, miljön och materialet. Utifrån ett relationellt perspektiv lär och förstår vi tillsammans med en öppenhet för varandras processer.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Våra förskolors prioriterade utvecklingsområden 2023

Barns inflytande

Barns delaktighet och inflytande är ett prioriterat arbete på vår förskola. Barnen är delaktiga i lärmiljöernas utformning och valt material utifrån barnens behov och intressen, de får möjlighet att ta egna beslut och påverka. Barnen får möjlighet att mötas i mindre grupper för att alla ska ha möjlighet att komma till tals och ta del av varandras tankar, idéer och hypoteser. Pedagogerna är medforskande och medupptäckande för att få fatt på vad barnen gör och uttrycker.

Föräldrasamverkan

Vi värnar om ett gott samarbete med vårdnadshavare för att barnens vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt. Genom den dagliga kontakten och via Unikum, vårdnadshavarmöten, dokumentation, utvecklingssamtal samt webbaserad vårdnadshavarenkät vill vi att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i barnens utveckling och lärande.

Likabehandlingsplanen revideras och följs upp varje år. Diskrimineringsgrunder som vi granskar och följer upp är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Vi arbetar med hela barngruppen och inte exkluderande med enskilda barn. Barnens olikheter blir en tillgång för gruppen, de inspireras och tar del av varandras styrkor och olika sätt att vara. Vi gör anpassningar för att bemöta enskilda barn och barngruppen samt ger möjligheter till utforskande och lärande utifrån alla barns behov och villkor.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Framnäsvillans förskola
Framnäsgatan 2
973 42 Luleå

Avdelningar
Forsen: 072-201 14 91
Älven: 072-246 69 66

Rektor
Ann Boklöv (ledig fredagar)
0920-45 30 00

Vikarierande rektor (fredagar)
Anne-Lie Fors
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023