Utomhusmiljö Dungens förskola, en del av förskolans gård

Dungens förskola

Dungens förskola ligger i bostadsområdet Hertsön. Vi har närhet till naturen, idrottsplats, bibliotek, badhus och affär. Vi har en varierande och spännande utemiljö, anpassad för både små och stora barn. Dungen har eget tillagningskök och erbjuder barnen ett lustfyllt lärande, lek och rätten till god omsorg.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

På Dungens förskola ser vi barnet som en kompetent person, som själv aktivt söker efter förståelse och får stöd och vägledning i detta sökande. Verksamheten utgår från barnets erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap.

Lärandet på Dungen baseras på samspelen mellan vuxna och barn samt på att barn lär av varandra.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande, därför är leken ett prioriterat område på Dungen. Vi har en tillåtande och varierande miljö där barnet får utveckla sitt individuella intresse.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

På Dungens förskola utgår vi från varje barns behov. Vi ger barnen tid, lyssnar på dem och erbjuder en lugn och harmonisk miljö. Miljöerna och aktiviteterna anpassas efter barngruppens behov. Alla barn får möjlighet att uttrycka sina åsikter och känna att de kan påverka sin situation och vardag.

Föräldrasamverkan

På Dungens förskola sker samverkan med föräldrarna genom den dagliga kontakten när barn lämnas och hämtas. Vi erbjuder föräldramöten, utvecklingssamtal och öppet hus. Vi har även föräldraråd med föräldrarepresentanter från alla avdelningar, rektor och personal som träffas några gånger per läsår.

Främjande och förebyggande arbete sker genom spontana och planerade aktiviteter. Vi motverkar diskriminering och kränkande behandling genom aktiva åtgärder.

Vi kartlägger utifrån diskrimineringsgrunderna:

 • Kön, Könsidentitet eller könsuttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Varje avdelning

 1. Kartlägger risker/hinder – genom samtal med barnen, verksamhets observationer.
 2. Analyserar orsak - reflekterar, analyserar och drar slutsatser om varför det ser ut som det gör.
 3. Åtgärdar - utifrån analyser genomförs åtgärder med hänsyn till verksamhetens behov, resurser och andra omständigheter. Dessa åtgärder genomförs för att undanröja de risker eller hinder som upptäckts.
 4. Följer upp och utvärderar och tar ställning till hur de kortsiktiga och långsiktiga målen har uppfyllts. Hur tar vi tillvara erfarenheterna inför nästa års steg 1.
  Arbetet dokumenteras.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Dungens förskola
Långmyrvägen 2
974 55 Luleå

Avdelningar
Månen: 0920-45 46 56, 070-334 41 63
Stjärnan: 0920-45 46 67, 070-225 83 35
Regnbågen: 0920-45 46 57, 070-335 39 18
Jorden: 0920-45 46 63, 070-243 24 91
Solen: 0920-45 46 58, 070-335 47 96

Rektor
Catarina Ek
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023